č. j. 5 Ans 7/2008-148

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci navrhovatele F. O., proti žalovanému Ministerstvu financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, o žalobě proti nečinnosti správního orgánu, o kasační stížnosti navrhovatele proti přípisu Městského soudu v Praze ve věci 7 Ca 260/2003 ze dne 26. 9. 2008, doručenému navrhovateli dne 1. 10. 2008,

takto:

Kasační stížnost navrhovatele proti přípisu Městského soudu v Praze ve věci 7 Ca 260/2003 ze dne 26. 9. 2008, doručenému navrhovateli dne 1. 10. 2008, s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Ve věci 7 Ca 260/2003 Městského soudu v Praze zaslal uvedený soud navrhovateli přípis ze dne 26. 9. 2008 tohoto znění: Ve věci postupu podle ustanovení § 174a zákona č. 6/2002 Sb. Nejvyšší správní soud shledal, že pro tento postup nejsou podmínky, řízení již bylo pravomocně skončeno. Tím byl Váš podnět ze dne 4. 8. 2008 vyřešen. Tento přípis byl doručen navrhovateli dne 1.10.2008.

Proti výše uvedenému sdělení podal navrhovatel kasační stížnost v podstatě proto, že mělo být, podle něj, rozhodnuto rozsudkem.

Z obsahu předloženého spisu sp. zn. 7 Ca 260/2003 Městského soudu v Praze Nejvyšší správní soud zjistil, že v této věci senát Nejvyššího správního soudu rozhodující podle rozvrhu práce o návrzích na určení lhůty k provedení procesního úkonu, nerozhodoval a vrátil spis Městskému soudu v Praze s tím, že z obsahu podání navrhovatele F. O. na č. l. 133 spisu nevyplývá, že by takovýto návrh podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb. podal.

Podle § 102 s. ř. s. kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Kasační stížnost je přípustná proti každému takovému rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 53 odst. 1 s. ř. s. ve věci samé rozhoduje soud rozsudkem; usnesením jen tam, kde to zákon stanoví, podle odst. 2 v jiných věcech soud rozhoduje usnesením tam, kde to zákon stanoví.

Formou rozhodnutí krajského soudu-městského soudu je tedy rozsudek a usnesení. Přípis Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2008 není rozhodnutím a proto proti němu není kasační stížnost přípustná.

Nejvyšší správní soud kasační stížnost navrhovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. listopadu 2008

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu