č. j. 5 Ans 7/2007-62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce F. O., zastoupeného JUDr. Alenou Plintovičovou, advokátkou, se sídlem v Kyjově, Masarykovo náměstí 11, proti žalovaným: 1. Nejvyšší státní zastupitelství, se sídlem Brno, Jezuitská 4, 2. Veřejný ochránce práv, se sídlem Brno, Údolní 39, 3. Parlament České republiky, se sídlem v Praze 1-Malé Straně, Sněmovní 4, 4. JUDr. F. M., správce konkursní podstaty úpadce Rodinná záložna, spořitelní a úvěrové družstvo, se sídlem Moravské Budějovice, náměstí ČSA 43, 5. Krajské státní zastupitelství, se sídlem v Brně, Mozartova 3, o žalobě proti nečinnosti správního orgánu, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 3. 2006, č. j. 30 Ca 237/2005-17,

takto:

I. Kasační stížnost žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 3. 2006, č. j. 30 Ca 237/2005-17, s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Usnesením ze dne 30. 3. 2006, č. j. 30 Ca 237/2005-17, Krajský soud v Brně (dále krajský soud) rozhodl tak, že žalobu žalobce proti žalovaným: Nejvyššímu státnímu zastupitelství, Veřejnému ochránci práv, Parlamentu České republiky, JUDr. F. M., správci konkursní podstaty úpadce Rodinná záložna, spořitelní a úvěrové družstvo a Krajskému státnímu zastupitelství, se sídlem v Brně, odmítl s odůvodněním, že tito žalovaní nevystupují jako správní orgány ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a ani nevykonávají působnost ve veřejné správě.Toto usnesení krajský soud doručil účastníkům, respektive jejich zástupcům a vyznačil na něm právní moc 10. 5. 2006.

Proti usnesení krajského soudu podal kasační stížnost žalobce (dále stěžovatel). V kasační stížnosti tvrdí, že krajský soud nebyl k vydání napadeného usnesení místně příslušný, že krajský soud ignoruje jeho námitky, návrhy a právní úkony a upírá mu právo postavení účastníka řízení. V záhlaví krajský soud svévolně označuje žalované, když ve skutečnosti ty podstatné účastníky vypustil. Správním orgánem družstevních záložen je Úřad pro dohled a Ministerstvo financí. Podle posledních právních úprav správním nástupcem správního orgánu družstevních záložen je Česká národní banka. Tyto orgány však krajský soud v usnesení neuvádí. Ustanovený zástupce advokát JUDr. Ronek rovněž nechce sepsat a podat stěžovatelem požadovanou ústavní stížnost.

Usnesením krajského soudu ze dne 29. 11. 2005, č. j. 30 Ca 237/20005-10 byl stěžovateli ustanoven zástupce advokát JUDr. Jiří Ronek pro řízení před krajským soudem.

Pro řízení o kasační stížnosti stěžovatele krajský soud ustanovil stěžovateli usnesením ze dne 1. 2. 2007, č. j. 30 Ca 237/2005-35 zástupce advokáta JUDr. Jiřího Ronka. Protože ustanovený zástupce požádal o zproštění ustanovení zástupcem stěžovatele, učinil tak krajský soud usnesením ze dne 11. 4. 2007, č. j. 30 Ca 237/2005-40, který současně ustanovil stěžovateli novou zástupkyni advokátku JUDr. Alenu Plintovičovou. Usnesení doručil jak stěžovateli, tak JUDr. Aleně Plintovičové a JUDr. Jiřímu Ronkovi.

Usnesením ze dne 14. 5. 2007, č. j. 30 Ca 237/2005-46 krajský soud vyzval stěžovatele k odstranění vad kasační stížnosti ze dne 9. 5. 2006 i ze dne 18. 4. 2007 tak, aby označil účastníky řízení o kasačních stížnostech, uvedl, čeho se kasačními stížnostmi domáhá, uvedl, v jakém rozsahu rozhodnutí krajského soudu napadá a uvedl, z jakého důvodu byly kasační stížnosti podány. Usnesení doručil k rukám zástupkyně stěžovatele JUDr. Aleny Plintovičové dne 24. 5. 2007.

JUDr. Alena Plintovičová se dne 23. 5. 2007 dostavila ke krajskému soudu a nahlédla do spisu krajského soudu sp. zn. 30 Ca 237/2005. Dne 25. 6. 2007 byla krajskému soudu doručena písemnost JUDr. Aleny Plintovičové, jíž soudu sděluje, že nemůže doplnit kasační stížnosti stěžovatele podle pokynu krajského soudu, protože stěžovatel s ní odmítá jednat. Na její výzvu se bez omluvy nedostavil do její kanceláře a v následné době jí poslal dopis, v němž pochybuje o jejích schopnostech jej zastupovat. Fotokopii dopisu stěžovatele připojila a ta je součástí spisu krajského soudu. Vzhledem k postoji stěžovatele požádala jeho zástupkyně advokátka JUDr. Alena Plintovičová o zproštění povinnosti zastupování stěžovatele.

Podle obsahu předloženého spisu JUDr. Alena Plintovičová nebyla zproštěna zastupování stěžovatele. Nejvyšší správní soud proto vychází z toho, že stěžovatel je v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem.

Předmětem kasační stížnosti stěžovatele je usnesení krajského soudu, jímž krajský soud rozhodl tak, že žaloba žalobce proti žalovaným uvedeným ve výroku napadeného usnesení se odmítá.

Stěžovatel proti usnesení krajského soudu podal kasační stížnost, která nemá náležitosti uvedené v § 106 odst. 1 s. ř. s. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc. Krajský soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 14. 5. 2007, č. j. 30 Ca 237/2005-46 doručeným zástupkyni stěžovatele dne 24. 5. 2007, aby doplnil kasační stížnost a poučil ho jakým způsobem má kasační stížnost doplnit. Dále ho poučil i o následcích neodstranění vad kasační stížnosti, to je odmítnutí kasační stížnosti. Ve stanovené lhůtě stěžovatel vady kasační stížnosti neodstranil a neučinil tak ani v následné době.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele odmítl /§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s./.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, protože kasační stížnost byla odmítnuta (§ 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. června 2008

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu