č. j. 5 Ans 1/2009-57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci žalobce: F. O., proti žalovanému: Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2008, č.j. 11 Ca 262/2007-40,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Dne 23. 8. 2007 podal žalobce Městskému soudu v Praze, pracoviště Praha 2, Spálená 2 žalobu proti nečinnosti Ministerstva spravedlnosti podle ustanovení § 79 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

Městský soud výše uvedené podání žalobce postoupil dne 3. 9. 2007 Městskému soudu v Praze, pracoviště Hybernská (dále jen městský soud ) s tím, že jde o návrh na zahájení řízení podle § 79 a násl. zák. č. 150/2002 Sb.

Městský soud dne 20. 10. 2008 rozhodl usnesením č. j. 11 Ca 262/2007-40 ve výroku I. o ustanovení zástupce pro řízení o žalobě proti nečinnosti žalovaného a ve výroku II. žalobce vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil podání ze dne 20. 8. 2007 včetně návrhu na vydání předběžného opatření u městského soudu o označení věci u níž se žalobce ochrany proti nečinnosti domáhá, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se žalobce dovolává a návrh výroku rozsudku resp. předběžného opatření.

Ve výše označeném usnesení byl stěžovatel poučen, že pokud ve stanovené lhůtě nedojde k doplnění žaloby, může být žaloba soudem odmítnuta.

Proti výše citovanému usnesení městského soudu podal žalobce, nyní stěžovatel, kasační stížnost, kde uvedl mimo jiné následující :

Kasační stížnost podaná dle § 106 odst. 4 s. ř. s. za středníkem proti dalším soustavným systémově protiprávním výrokům I. a II. usnesení městského soudu v Praze 11 Ca 262/2007-40 protiprávní soudkyně Veberové ze dne 20. 10. 2008 doručené 23. 10. 2008 ve věci protiprávní nečinnosti žalovaného ministerstva spravedlnosti s odpovědností dle zákona č. 82/1998 Sb. v součinností s věcí 11 Ca 1/2008 téže soudkyně

Veberové s celou řadou dalších žalob neřešené soudní ochrany Listinou a Ústavou zaručených základních práv a svobod čl. 4 Ústavy, čl. 1 Ústavy atd.

Kasační stížnost je odůvodněna ustanovením § 109 odst. 3 s. ř. s. za středníkem. Cokoli na ústavních právech poškozený žalobce podá, to napadení soudci a advokáti zatvrzele ignorují a namísto účinné soudní ochrany Ústavních práv šikanují a perzekuují na ústavních právech poškozeného bez ohledu na merit předmětu věci samé a důsledky opaku účelu řízení dle § 3 OSŘ a čl. 90 Ústavy protiprávními postupy a výklady práva odporujícími článku 9 odst. 3 Ústavě a článku 1 Úmluvě Rady Evropy.

Městský soud, v reakci na výše uvedené podání stěžovatele, vydal dne 3. 12. 2008 usnesení č. j. 11 Ca 262/2007-50, kterým stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil své podání ze dne 27. 10. 2008 o uvedení rozsahu, ve kterém rozhodnutí napadá a důvodů, pro které rozhodnutí napadá, dále o petit (co navrhuje) a o uvedení data, kdy bylo rozhodnutí stěžovateli doručeno.

Usnesení ze dne 3. 12. 2008, č. j. 11 Ca 262/2007-50 bylo stěžovateli doručeno dne 10. 12. 2008. Stěžovatel ve stanovené lhůtě nedostatky kasační stížnosti neodstranil. Z kasační stížnosti nejsou patrné důvody, pro které je usnesení městského soudu č. j. 11 Ca 262/2007-40 ze dne 20. 10. 2008 napadáno, ani petit (co stěžovatel navrhuje).

Dle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

V nyní projednávané věci předsedkyně senátu v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 s. ř. s. usnesením vyzvala stěžovatele k odstranění vad podání a stanovila mu k tomu lhůtu jednoho měsíce od doručení usnesení č. j. 11 Ca 262/2007-50 ze dne 10. 12. 2008. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 10. 12. 2008. V citovaném usnesení městský soud stěžovatele taktéž poučil, že pokud ve stanovené lhůtě nedojde k doplnění chybějících náležitostí podání, může Nejvyšší správní soud podání odmítnout. Stěžovatel ve stanovené lhůtě nedostatky svého podání neodstranil a v řízení není možno pro tento nedostatek pokračovat. S ohledem na výše uvedené Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než kasační stížnost podle ustanovení § 37 odst. 5 a § 120 s. ř. s. usnesením odmítnout.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. března 2009

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu