5 Afs 99/2007-68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy Ph.D. v právní věci žalobce: Účtoservis Lorenc spol. s r. o., se sídlem Roudné 54, pošta České Budějovice, zastoupeného JUDr. Eugenem Zálišem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 34, proti žalovanému: Celní ředitelství České Budějovice, se sídlem v Českých Budějovicích, Kasárenská 6, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 10 Ca 78/2007-27 ze dne 16. 7. 2007, o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil výše uvedeným rozsudkem ze dne 16. 7. 2007 rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 3. 2007 č. j. 1241/07-030100-21, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Celního úřadu Strakonice ze dne 31. 7. 2006 č. j. 181/07-0367-021. Rozhodnutím Celního úřadu Strakonice bylo žalobci v souvislosti s dovozem automobilu BMP M Z3, č. k. X, na základě negativního výsledku následné verifikace prohlášení schváleného vývozce o původu výše uvedeného zboží na faktuře o prodeji, provedené německými celními orgány, dodatečně doměřeno clo ve výši 97 625 Kč, a daň z přidané hodnoty ve výši 21 447 Kč.

Kasační stížností, která byla krajskému soudu doručena dne 2. 8. 2007 se žalovaný (dále stěžovatel) domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku. Dne 6. 9. 2007 bylo krajskému soudu doručeno doplnění kasační stížnosti stěžovatele proti výše uvedenému rozsudku krajského soudu, ve kterém stěžovatel zároveň žádá o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

V žádosti stěžovatel uvedl, že kasační stížnost nemá ze zákona odkladný účinek a stěžovatel je tak vázán právním názorem krajského soudu. Pokud bude stěžovatel pokračovat v řízení a rozhodne o odvolání ve smyslu napadeného rozsudku, může se v případě úspěchu kasační stížnosti dostat do složité procesní situace, kdy vedle sebe budou existovat dvě stěžovatelova protichůdná rozhodnutí, přičemž na základě jednoho bude žalobci uložena povinnost uhradit celní dluh a na základě druhého mu povinnost uhradit celní dluh uložena nebude.

Žalobce se k návrhu stěžovatele na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nevyjádřil.

Podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), kasační stížnost nemá odkladný účinek. Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele (jímž je v této věci žalovaný) přiznat. Přitom přiměřeně užije ust. § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. Podle ust. § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Nejvyšší správní soud po zvážení žádosti stěžovatele nedospěl k závěru, že by výkon rozhodnutí napadeného kasační stížností znamenal pro stěžovatele nenahraditelnou újmu.

Tvrzená složitá procesní situace v případě úspěchu kasační stížnosti v daném případě nemůže vést k přiznání odkladného účinku kasační stížnosti vzhledem k mimořádné povaze institutu odkladného účinku. Kasační stížnost proti rozhodnutí soudu ve správním soudnictví není řádným opravným prostředkem, u nějž by bylo možno odkladný účinek očekávat. Přiznáním odkladného účinku kasační stížnosti odnímá Nejvyšší správní soud před vlastním rozhodnutím ve věci samé právní účinky pravomocnému rozhodnutí krajského soudu. Přiznat odkladný účinek proto lze jen ojedinělých případech, tedy v těch, ve kterých by bez jeho přiznání vznikla žalobci (respektive tomu, kdo o jeho přiznání žádá) nenahraditelná újma.

Při rozhodování o přiznání odkladného účinku soud zjišťuje splnění zákonných předpokladů pro přiznání odkladného účinku uvedených v ustanovení § 73 odst. 2 s. ř. s. Přiznání odkladného účinku je vázáno na kumulativní splnění všech tří podmínek.

Jelikož stěžovatel neprokázal, že výkon či účinky rozhodnutí napadeného kasační stížností by vedly ke vzniku nenahraditelné újmy, soud se již nezabýval tím, zda by se přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nedotklo nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a zda není v rozporu s veřejným zájmem.

Ze shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. dubna 2008

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu