5 Afs 90/2013-17

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci žalobce: Step TRUTNOV a.s., se sídlem Praha 1, Na příkopě 1047/17, zastoupeného JUDr. Ing. Tomášem Matouškem, advokátem se sídlem Hradec Králové, Dukelská 15/16, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 427/31, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 7. 2013, č. j. 31 Af 76/2011-127,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížností brojil proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, kterým tento soud s odkazem na § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) zamítl žalobu, v níž se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 9. 5. 2011, č. j. 2195/11-1200-607208.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 17. 9. 2013, č. j.-7, vyzval ke splnění této povinnosti. Stěžovateli byla k zaplacení soudního poplatku stanovena lhůta 10 dnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích jeho nezaplacení ve stanovené lhůtě. Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu s výzvou k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost bylo stěžovateli řádně doručeno dne 18. 10. 2013. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula dnem 29. 10. 2013, neboť 28. 10. 2013 byl svátek. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. Vzhledem k tomu Nejvyšší správní soud

řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil. O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. října 2013

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu