5 Afs 9/2012-24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. v právní věci žalobce: Ing. Z. Z., zastoupen JUDr. Evou Zajíčkovou, Ph.D., advokátkou se sídlem Tovární 66, Český Krumlov, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem Mánesova 3a, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 11. 2011, č. j. 10 Af 71/2011-35,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 11. 2011, č. j. 10 Af 71/2011-35, s e r u š í a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u Krajského soudu v Českých Budějovicích domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 6. 2011, č. j. 2907/11-1550, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzen platebnímu výměr Finančního úřadu v Trhových Svinech ze dne 8. 3. 2011, č. j. 7580/11/078970303456. Tímto rozhodnutím správce daně vyrozuměl žalobce o předpisu úroku z prodlení s úhradou daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 ve výši 9755 Kč.

Krajský soud usnesením ze dne 4. 11. 2011, č. j. 10 Af 71/2011-35, žalobu podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl jako opožděnou. Krajský soud vycházel z toho, že žaloba, včetně příloh, konkrétně plné moci a rozhodnutí finančních orgánů obou stupňů, byla krajskému soudu doručena faxem na jeho jediné faxové spojení č. 386 354 309, dne 30. 8. 2011. Tentýž údaj vyplývá i z výpisu elektronické podatelny krajského soudu. Následně byla žaloba podána soudu v písemné formě osobně dne 31. 8. 2011. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí žalovaného bylo žalobci doručeno dne 29. 6. 2011, dvouměsíční zákonná lhůta pro podání žaloby (§ 72 odst. 1 s. ř. s.) marně uplynula dne 29. 8. 2011 a žaloba podaná ve faxové formě až dne 30. 8. 2011 je tedy opožděná.

Žalobce (stěžovatel) podal proti usnesení krajského soudu kasační stížnost, kterou opírá o důvod podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., tj. namítá nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí žaloby.

Stěžovatel nesouhlasí se závěrem krajského soudu o datu doručení žaloby krajskému soudu. Uvádí, že podal předmětnou správní žalobu prostřednictvím faxu dne 29. 8. 2011 ve 23:43 hod., tedy v zákonem stanovené dvouměsíční lhůtě. Tuto skutečnost stěžovatel dokládá podrobným rozpisem hovorů z čísla x v období od 17. 8. 2011 do 9. 9. 2011 vyhotoveným společností Telefónica Czech Republic, a. s. Z tohoto rozpisu je podle stěžovatele zřejmé, že dne 29. 8. 2011 ve 23:43 hod. započalo faxové spojení s Krajským soudem v Českých Budějovicích (č. 386 354 309), přičemž toto spojení trvalo 5 minut a 5 sekund, tj. do 23:48 hod., popř. nejpozději do 23:49 hod. Jiné faxové podání stěžovatel ani jeho právní zástupkyně dne 29. 8. 2011 ani 30. 8. 2011 nečinili. Žaloba byla tedy krajskému soudu podána dne 29. 8. 2011 a tudíž včas.

Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že nemá k dispozici podklady, z nichž vycházel krajský soud při posouzení včasnosti žaloby a nemůže tedy k této otázce zaujmout stanovisko.

Nejvyšší správní soud nejprve přezkoumal formální náležitosti kasační stížnosti a shledal, že kasační stížnost je podána včas, neboť byla podána ve lhůtě dvou týdnů od doručení napadeného usnesení (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), je podána osobou oprávněnou, neboť stěžovatel byl účastníkem řízení, z něhož napadené usnesení vzešlo (§ 102 s. ř. s.), a je zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud dále přistoupil k posouzení kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů, přičemž zkoumal, zda napadené rozhodnutí krajského soudu netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s), a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

Nejvyšší správní soud v prvé řadě předesílá, že v případech, kdy je kasační stížností napadeno usnesení o odmítnutí žaloby, přicházejí pro stěžovatele z povahy věci v úvahu pouze kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. spočívající v tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu. Rozsah přezkumu rozhodnutí soudu je v tomto případě vymezen povahou a obsahem přezkoumávaného rozhodnutí. Jestliže krajský soud žalobu odmítl a věc samu neposuzoval, může Nejvyšší správní soud v řízení o kasační stížnosti zkoumat pouze to, zda byly splněny zákonem stanovené důvody pro odmítnutí žaloby. Pod tento důvod spadá i případ, kdy vada řízení před soudem měla nebo mohla mít za následek vydání nezákonného rozhodnutí o odmítnutí návrhu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 12. 2005, č. j. 6 As 4/2004-53, dostupný na www.nssoud.cz). Úkolem Nejvyššího správního soudu však není přímo přezkoumávat rozhodnutí správního orgánu (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2005, č. j. 3 Azs 33/2004-98, publikovaný pod č. 625/2005 Sb. NSS, nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2009, č. j. 3 As 44/2008-80, www.nssoud.cz).

Pro posouzení včasnosti předmětné žaloby je rozhodující, zda byla ve formě faxu krajskému soudu doručena dne 29. 8. 2011, nebo až dne 30. 8. 2011. Krajský soud vycházel z toho, že na samotném faxovém podání žaloby a jejích příloh jsou vyznačeny datum a čas 30/08 2011 00:05 , z čehož by vyplývalo, že žaloba byla krajskému soudu doručena dne 30. 8. 2011 pět minut po půlnoci. Dále krajský soud vycházel z výpisu své elektronické podatelny, který je rovněž založen v soudním spisu, podle něhož krajský soud žalobu obdržel faxem dne

30. 8. 2011 (bez udání přesného času doručení). Krajský soud na základě těchto údajů žalobu odmítl, aniž by dal stěžovateli možnost se k těmto údajům vyjádřit.

Stěžovatel tak tudíž učinil až v kasační stížnosti, ke které přiložil podrobný rozpis hovorů, vypracovaný příslušným poskytovatelem telekomunikačních služeb, a to z čísla x, které odpovídá číslu uvedenému na faxovém podání žaloby, jež obdržel krajský soud. Podle tohoto rozpisu probíhalo telefonní spojení mezi faxovým číslem x, z něhož byla odesílána žaloba, a číslem 386 354 309, které představuje jediné faxové spojení krajského soudu, dne 29. 8. 2011 v době od 23:43 hod., přičemž trvalo 5 minut a 5 sekund. Žádné jiné spojení mezi uvedenými čísly dne 29. 8. ani 30. 8. 2011 není na rozpise zaznamenáno. Je tedy třeba přisvědčit stěžovateli, že podle tohoto podrobného rozpisu hovorů mělo být faxové podání žaloby krajskému soudu doručeno nejpozději dne 29. 8. 2011 v 23:49 hod.

Údaje, které předložil stěžovatel, zásadně zpochybňují závěry o opožděnosti žaloby, k nimž dospěl krajský soud, a to zvláště za situace, kdy, jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 2509/08, se již u Krajského soudu v Českých Budějovicích v minulosti vyskytly problémy s nesprávným nastavením času na faxovém zařízení soudu. Opožděnost žaloby ovšem musí být v případě jejího odmítnutí podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. vždy jednoznačně prokázána (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2007, č. j. 9 As 24/2007-57, a ze dne 26. 3. 2008, č. j. 2 Azs 71/2006-82, oba dostupné na www.nssoud.cz). Pokud tomu tak není, jako v nyní posuzované věci, musí soud v pochybnostech postupovat ve prospěch zajištění soudní ochrany. V daném případě je tedy třeba vycházet z toho, že, neprokáže-li se v dalším řízení zcela jednoznačně opak, byla žaloba podána včas.

Na základě uvedeného dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost je důvodná, a v souladu s § 110 odst. 1 s. ř. s. rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, v němž bude Krajský soud v Českých Budějovicích vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu (§ 110 odst. 4 s. ř. s.).

V novém rozhodnutí rozhodne krajský soud rovněž o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 31. října 2012

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu