č. j. 5 Afs 88/2008-83

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobce: TOT-tisková a organizační technika, spol. s r. o., Jemnická 11/326, Praha 4, zast. JUDr. Petrem Vaňkem, advokátem se sídlem Na Poříčí 12, Praha 1, proti žalovanému: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, Štěpánská 28, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 7. 2006, č. j. FŘ-10058/15/06, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 8. 2008, č. j. 10 Ca 319/2006-70,

takto:

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žalovanému s e náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti n e p ř i z n á v á .

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) včas podanou kasační stížností napadá shora označené usnesení Městského soudu v Praze (dále jen městský soud ), kterým bylo zastaveno řízení o kasační stížnosti stěžovatele směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 6. 2008, č. j. 10 Ca 319/2006-54, z důvodu nezaplacení soudního poplatku dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ).

Rozsudkem č. j. 10 Ca 319/2006-54 ze dne 3. 6. 2008 zamítl městský soud žalobu stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného č. j. FŘ-10058/15/06 ze dne 24. 7. 2006. Proti rozsudku podal stěžovatel dne 15. 7. 2008 kasační stížnost. Jelikož stěžovatel při podání kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek, vyzval jej soud usnesením, které bylo stěžovateli doručeno 28. 7. 2008, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení předmětného usnesení soudní poplatek ve výši 3000 Kč za podání kasační stížnosti zaplatil. Stěžovatel tak v soudem uložené lhůtě neučinil a neučinil tak ani do dne rozhodnutí městského soudu napadeným usnesením, to je do 20. 8. 2008.

Městský soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil a své rozhodnutí odůvodnil tím, že stěžovatel nesplnil poplatkovou povinnost, ačkoli jej soud k zaplacení poplatku vyzval a upozornil, že řízení v případě jeho nezaplacení ve stanovené lhůtě bude zastaveno.

Proti usnesení o zastavení řízení podal stěžovatel kasační stížnost, v níž uvedl, že soudní poplatek platí nyní v souladu s ustanovením § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích. Z tohoto důvodu pak požádal stěžovatel o jeho zrušení.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení městského soudu v rozsahu důvodů v kasační stížnosti uplatněných a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích v platném znění, jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost v daném případě podáním kasační stížnosti. Poplatníkem ve věcech správního soudnictví je ten, kdo podal kasační stížnost /§ 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích/. Poplatek ve výši 3000 Kč (položka 14a Sazebníku) je splatný vznikem poplatkové povinnosti (§ 7 zákona). Protože stěžovatel tuto poplatkovou povinnost za řízení o kasační stížnosti na účet městského soudu nesplnil, městský soud jej k zaplacení poplatku vyzval a zároveň upozornil, že řízení bude zastaveno, jestliže nebude poplatek ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplacen. Výzva k zaplacení byla stěžovateli doručena, resp. jeho právnímu zástupci dne 28. 7. 2008. Ve stanovené lhůtě však soudní poplatek zaplacen nebyl a proto městský soud řízení zastavil.

Podle § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích v jeho znění účinném ke dni vydání rozhodnutí městského soudu, usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

Rozhodnutí soudu ve věci správního soudnictví nabývá právní moci (§ 54 odst. 5 a § 55 odst. 5 s. ř. s.) dnem, kdy bylo doručeno účastníkům, a to uplynutím posledního okamžiku tohoto dne.

Rozhodnutí o zastavení řízení bylo stěžovateli doručeno, jak je patrno z doručenky a z tvrzení stěžovatele, dne 22. 8. 2008. Žalovanému bylo usnesení doručeno dne 25. 8. 2008. Usnesení tak nabylo právní moci dne 25. 8. 2008. Soudní poplatek byl dle sdělení finanční účtárny soudu zaplacen až dne 27. 8. 2008 a nebyl tak splněn zákonný předpoklad pro to, aby městský soud zrušil předmětné usnesení. Odvrátit zákonné účinky nezaplacení soudního poplatku je schopen pouze úkon spočívající v jeho zaplacení v době do nabytí právní moci usnesení o zastavení řízení, což se v dané věci nestalo. V daném případě je rozhodující den, kdy byl soudní poplatek připsán na účet městského soudu. Jak již tento soud judikoval, stanoví-li zákon (§ 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích), že soudní poplatek lze zaplatit dříve, než usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku nabylo právní moci, nejde tu o stanovení lhůty ani zákonné ani soudcovské. Nelze proto užít dobrodiní speciálního § 40 odst. 4 s. ř. s. o tom, že lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno soudu prostřednictvím držitele poštovní licence. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 4. 2008, č. j. 5 Afs 1/2007-172).

Nejvyšší správní soud uzavírá, že kasační stížnost není důvodná, a proto ji dle ust. § 110 odst. 1 s. ř. s. jako nedůvodnou zamítl.

Stěžovatel, který neměl v tomto soudním řízení úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 1 s. ř. s.) a žalovanému, který byl v řízení úspěšný, náklady řízení nevznikly, resp. je neúčtoval. Proto soud rozhodl, že žalovanému se náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti nepřiznává.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 26. února 2009

JUDr. Ludmila Valentová. předsedkyně senátu