č. j. 5 Afs 82/2007-127

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., v právní věci v právní věci žalobkyně H. M., zastoupené JUDr. Annou Vyhlídovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Gočárova 535, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem v Hradci Králové, Horova 17, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 31 Ca 226/2006-99 ze dne 28. 5. 2007, o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobkyně (dále stěžovatelka) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 5. 2002, č. j. 6462/110/2001-Ve. Tímto rozhodnutím žalovaného bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky proti dodatečnému platebnímu výměru na daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1997.

V kasační stížnosti stěžovatelka současně navrhla, aby jí soud přiznal odkladný účinek. Žalovaný se k tomuto návrhu nevyjádřil.

Podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), kasační stížnost nemá odkladný účinek. Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Přitom přiměřeně užije ust. § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. Podle ust. § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Stěžovatelka svou žádost o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti neodůvodnila. Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatelku usnesením č. j.-123 ze dne 31. 1. 2008, aby v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 s. ř. s. do sedmi dnů od doručení usnesení odstranila nedostatek žádosti o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a doplnila v čem spatřuje způsobení nenahraditelné újmy výkonem napadeného rozhodnutí (§ 73 odst. 2 s. ř. s.). Usnesení bylo zástupkyni stěžovatelky doručeno dne 8. 2. 2008, stěžovatelka však na výzvu k odstranění nedostatku žádosti o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nijak nereagovala.

Při rozhodování o přiznání odkladného účinku soud zjišťuje splnění zákonných předpokladů pro přiznání odkladného účinku uvedených v ustanovení § 73 odst. 2 s. ř. s. Přiznání odkladného účinku je vázáno na kumulativní splnění všech tří podmínek.

Povinnost tvrdit a prokázat vznik nenahraditelné újmy má stěžovatelka. K tomu, aby soud mohl o návrhu na přiznání odkladného účinku rozhodnout, musí stěžovatelka konkretizovat jakou nenahraditelnou újmu by pro ni znamenal výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí a z jakých konkrétních okolností to vyvozuje.

Jelikož stěžovatelka neprokázala, že výkon či účinky rozhodnutí napadeného kasační stížností by vedly ke vzniku nenahraditelné újmy, soud se již nezabýval tím, zda by se přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nedotklo nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a zda není v rozporu s veřejným zájmem.

Ze shora uvedených důvodů zamítl Nejvyšší správní soud návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. dubna 2008

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu