č. j. 5 Afs 82/2006-79

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobců a) A. N., 8, b) D. N., proti žalovanému: Finanční ředitelství v Hradci Králové, Horova 17, o kasační stížnosti JUDr. Pavla Moníka, advokáta se sídlem v Hradci Králové, Střelecká 672, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 5. 2005, č. j. 31 Ca 290/2004-52,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 31. 5. 2005, č. j. 31 Ca 290/2004-52 Krajský soud v Hradci Králové (dále jen krajský soud ) zamítl žalobu žalobce J. N., proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 11. 2003, č. j. 1984/130/2003-Šp. Žalobce byl v řízení před krajským soudem zastoupen na základě plné moci ze dne 20. 1. 2004, JUDr. Pavlem Moníkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Střelecká 672. V průběhu řízení před krajským soudem žalobce zemřel a udělená plná moc zanikla. Dne 7. 11. 2005 krajskému soudu komisařka pověřená Okresním soudem v Hradci Králové provedením úkonů v řízení o dědictví po zemřelém přípisem sdělila, že k dědění v první dědické skupině přicházejí rovným dílem syn A. N., a dcera D. N.

Z předloženého spisového materiálu vyplývá, že dne 29. 6. 2005 doručil krajský soud rozsudek právnímu zástupci žalobce JUDr. Pavlu Moníkovi, dne 21. 1. 2006 dceři žalobce paní D. N., dne 30. 1. 2005 synovi žalobce panu A. N. Dědicové zemřelého žalobce po doručení rozsudku kasační stížnost nepodali.

Právní zástupce žalobce (dále jen stěžovatel ) podal dne 13. 7. 2005 proti rozsudku kasační stížnost. Dne 10. 3. 2006 byla kasační stížnost předložena Nejvyššímu správnímu soudu.

S ohledem na skutečnost, že ke kasační stížnosti nebyla doložena plná moc udělená osobou oprávněnou k jejímu podání a k zastupování v řízení o ní, vyzval Nejvyšší správní soud usnesením č. j.-73 ze dne 7. 2. 2005 stěžovatele, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení tento nedostatek odstranil. V uložené lhůtě dne 19. 2. 2007 stěžovatel Nejvyššímu správnímu soudu sdělil, že s dědici po zemřelém žalobci nikdy nejednal, ani mu není známo, jak probíhá dědické řízení. Nikdo z dědiců jej taktéž neoslovil. Plnou moc udělenou osobou oprávněnou k jejímu podání proto doložit nemůže.

Nejvyšší správní soud nemohl kasační stížnost věcně projednat a odmítl ji z následujících důvodů:

Dle ustanovení § 102 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) je kasační stížnost opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení (dále jen "stěžovatel") domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Kasační stížnost je přípustná proti každému takovému rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

Kasační stížnost je ve smyslu výše citovaného ustanovení mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, nebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Právo podat kasační stížnost svědčí pouze účastníku řízení, případně zúčastněné osobě. Kasační stížností se nelze domáhat ochrany práv jiného. V daném případě byli oprávněni podat kasační stížnost pouze dědici po zemřelém žalobci, případně žalovaný. Za situace, kdy tato byla podána stěžovatelem, který zastupoval zemřelého žalobce v řízení před krajským soudem a jehož zastupování zaniklo smrtí žalobce, bez toho, aniž by stěžovatel dodatečně doložil plnou moc k jejímu podání udělenou osobou oprávněnou, nezbývá Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) odmítnout, neboť je v daném případě zjevně podána osobou neoprávněnou.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.; žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 26. února 2007

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu