5 Afs 81/2015-28

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: Final s.r.o., se sídlem Příšovice 177, zastoupený Mgr. Alešem Miklem, advokátem se sídlem Palackého 211, Turnov, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 2. 2015, č. j. 31 Af 5/2014-74,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Dne 17. 4. 2015 byla Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové předložena kasační stížnost žalobce (stěžovatele) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 2. 2015, č. j. 31 Af 5/2014-74. Tímto rozsudkem krajský soud zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 11. 2013, č. j. 26561/13-5000-14202-701175, jímž byl pouze formálně změněn dodatečný platební výměr Finančního úřadu v Turnově ve věci doměření daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2008.

Současně s podáním kasační stížnosti však stěžovatel neuhradil soudní poplatek za kasační stížnost. Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 23. 4. 2015, č. j.-13, vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč.

Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno zástupci stěžovatele do datové schránky dne 28. 4. 2015. Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že stěžovatel ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením, ani později, poplatek za kasační stížnost neuhradil.

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 14. května 2015

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu