5 Afs 77/2013-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: multigate a.s., se sídlem Olomouc, Riegrova 373/6, zastoupeného JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem se sídlem Olomouc, Wellnerova 1322/3C, proti žalovanému: Magistrát města Brna, odbor rozpočtu a financování, se sídlem Brno, Malinovského nám. 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 7. 2013, č. j. 31 Af 268/2011-80,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně shora uvedeným rozsudkem zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 10. 2011, č. j. MMB/386212/2011 a č. j. MMB/386249/2011. Žalobce uvedený rozsudek krajského soudu napadl kasační stížností ze dne 6. 8. 2013. Současně s jejím podáním však neuhradil soudní poplatek. Nejvyšší správní soud proto žalobce usnesením ze dne 9. 9. 2013, č. j.-12, vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení uhradil soudní poplatek ve výši 5000 Kč. Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), soud řízení usnesením zastaví, stanoví li tak tento nebo zvláštní zákon. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla zástupci stěžovatele doručena v pondělí 30. 9. 2013. Poslední den lhůty tak připadá na pondělí 7. 10. 2013, kdy také lhůta k zaplacení soudního poplatku marně uplynula. Žalobce ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem

(ani následně) soudní poplatek nezaplatil. Soud proto řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. října 2013

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu