5 Afs 64/2013-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: multigate a.s., se sídlem Olomouc, Riegrova 373/6, zastoupeného JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem se sídlem Olomouc Wellnerova 1322/3C, proti žalovanému: Magistrát města Brna, se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2013, č. j. 29 Af 79/2011-91,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 31. 5. 2013, č. j. 29 Af 79/2011-91, žalobci zamítl jeho žaloby proti rozhodnutím žalovaného ze dne 28. 4. 2011, č. j. MMB/0163058/2011 a č. j. MMB/0163494/2011.

Žalobce (dále též stěžovatel ) dne 11. 7. 2013 podal proti výše uvedenému rozsudku krajského soudu včasnou kasační stížnost.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 3. 9. 2013 vzal stěžovatel podanou kasační stížnost zpět. Vzhledem k tomu Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti, v souladu s ustanovením § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) za použití § 120 s. ř. s., zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.)

V Brně dne 30. září 2013

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu