5 Afs 52/2013-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobců: a) V. P., b) J. P., oba zastoupeni JUDr. Alexejem Závadou, advokátem se sídlem Třemošná, Hromnice 58, proti žalovanému: Městský úřad Klášterec nad Ohří, ekonomický odbor, se sídlem Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 5. 2013, č. j. 15 A 48/2013-17,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobou podanou dne 10. 4. 2013 u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen krajský soud ) se žalobce V. P. domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 2. 2013, č. j. EC 03092/2013, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a zastaveno odvolací řízení proti rozhodnutím Městského úřadu Klášterec nad Ohří ze dne 24. 7. 2009, č. j. EKO/POV/EC13424/2009 a ze dne 14. 10. 2010, č. j. EKO/DVD/EC18381/2010.

Předmětnou žalobou se domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 2. 2013, č. j. EC 03096/2013 také žalobkyně J. P. Uvedeným rozhodnutím bylo zamítnuto její odvolání a zastaveno odvolací řízení proti rozhodnutím Městského úřadu Klášterec nad Ohří ze dne 10. 8. 2009, č. j. EKO/POV/EC14308/2009 a ze dne 14. 10. 2010, č. j. EKO DVD/EC 18381/2010. Oba žalobci se současně domáhali i zrušení výše specifikovaných prvostupňových rozhodnutí.

Krajský soud žalobu obou žalobců odmítl z důvodu, že žalobci v předmětných řízeních nevyčerpali zákonem upravené opravné prostředky. Žalobu je proto nutné považovat za nepřípustnou a ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též s. ř. s. ), ve spojení s ustanovením § 68 písm. a) s. ř. s. ji nelze soudem meritorně přezkoumat, nýbrž musí být odmítnuta.

Usnesení krajského soudu o odmítnutí žaloby napadli oba žalobci kasační stížností, která byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena dne 24. 5. 2013.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 29. 5. 2013, č. j.-10, oba žalobce vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatili soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč, tj. celkem za oba žalobce 10 000 Kč. Žalobci byli současně poučeni o následcích spojených s nevyhověním této výzvě.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti; dle § 7 odst. 1 citovaného zákona se stal soudní poplatek za podání kasační stížnosti splatným okamžikem jejího podání.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Povinnost zaplatit soudní poplatek vznikla oběma žalobcům společně s podáním návrhu, tj. dne 24. 5. 2013. Jak již bylo výše uvedeno, Nejvyšší správní soud oba žalobce vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5000 Kč, tj. celkem 10 000 Kč, v dodatečně stanovené lhůtě 7 dnů a poučil je též o následcích neuposlechnutí této výzvy. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla doručena zástupci obou žalobců dne 13. 6. 2013, avšak ve stanovené lhůtě 7 dnů, která uběhla ve čtvrtek dne 20. 6. 2013, ani později, soudní poplatek zaplacen nebyl. Je tedy evidentní, že soudní poplatek nebyl ke dni vydání tohoto usnesení zaplacen a není tak splněna esenciální podmínka, za níž může řízení o kasační stížnosti proběhnout.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. S ohledem na uvedené skutečnosti zdejšímu soudu nezbylo, než řízení o kasační stížnosti zastavit.

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. června 2013

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu