5 Afs 49/2015-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: Professional Building, s.r.o., se sídlem Plzeň, Karlovarská 563/83, zastoupený Mgr. Vladimírem Kolářem, advokátem se sídlem Plzeň, Goethova 356/5, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 427/31, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 10. 12. 2014, č. j. 30 Af 40/2013-104,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 10. 3. 2015 žalobce (dále jen stěžovatel ) napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Plzni. Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů] a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním své kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 12. 3. 2015, č. j.-9, vyzval ke splnění této povinnosti. Stěžovateli byla k zaplacení soudního poplatku stanovena lhůta 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, přičemž byl současně poučen o následcích jeho nezaplacení ve stanovené lhůtě. Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu s výzvou k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost bylo stěžovateli (jeho zástupci) řádně doručeno dne 17. 3. 2015. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula dnem 27. 3. 2015. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. Vzhledem k tomu Nejvyšší správní soud řízení dle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

s. ř. s.), ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil. O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. března 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu