č. j. 5 Afs 41/2009-28

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: J. J., proti žalovanému: Finanční ředitelství v Hradci Králové, se sídlem Horova 17, Hradec Králové, o kasační stížnosti JUDr. J. D., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové o ustanovení opatrovníka ze dne 2. 3. 2009, č. j. 31 Ca 191/2008-17 a č. j. 31 Ca 190/2008-17,

takto:

I. Věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn.a 5 Afs 43/2009 s e s p o j u j í ke společnému projednání a nadále budou vedeny pod sp. zn. .

II. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. 3. 2009, č. j. 31 Ca 191/2008-17 a č. j. 31 Ca 190/2008-17 s e z r u š u j í a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Výše označenými usneseními krajského soudu, která jsou napadána kasační stížností, byl žalobci ustanoven opatrovník JUDr. J. D. pro doručení usnesení krajského soudu ze dne 5. 12. 2008, č. j. 31 Ca 191/2008-11 a č. j. 31 Ca 190/2008-9.

Proti usnesením podal ustanovený opatrovník kasační stížnost, ve které namítá nezákonnost rozhodnutí dle ust. § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále s. ř. s.). Krajský soud, dle stěžovatele, postupoval v rozporu s ust. § 29 odst. 3 o. s. ř., dle kterého lze ustanovit opatrovníka účastníku řízení, jehož pobyt není znám. Stěžovatel namítá, že pouhé zjištění, že žalobce se odstěhoval z dosavadního trvalého pobytu a že v centrální evidenci obyvatel nemá uveden jiný (nový) trvalý pobyt, neopodstatňuje právní závěr, že jeho pobyt není znám. Stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení zrušil.

Ze spisového materiálu Nejvyšší správní soud zjistil, že žalobce podal dne 7. 10. 2008 žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, přitom současně neuhradil soudní poplatek. Krajský soud proto žalobce vyzval k úhradě soudního poplatku, současně jej poučil o složení senátu o možnosti vznést námitku podjatosti, jakož i o vyjádření se k postupu dle § 51 odst. 1 s. ř. s. Uvedené písemnosti zaslal na žalobcem uvedenou adresu L. J. 818, K. Písemnost se vrátila krajskému soudu dne 20. 11. 2008 s údajem nevyzvednuto a se sdělením pošty: adresát nezastižen, oznámeno dne 3. 11. 08, úložní doba 18. 11. 08.

Krajský soud vydal dne 5. 12. 2008 usnesení č. j. 31 Ca 190/2008-9, jakož i usnesení č. j. 31 Ca 191/2008-11, kterými zastavil řízení o žalobě, v odůvodnění přitom konstatoval, že žalobce si zásilku-výzvu k úhradě soudního poplatku-v úložní době, tj. do 18. 11. 2008 nevyzvedl, výzva soudu k úhradě poplatku mu tak byla doručena ve smyslu ust. § 42 odst. 5 s. ř. s. a § 50b a násl. o. s. ř. dne 13. 11. 2008. Protože žalobce neuhradil soudní poplatek ani na výzvu soudu, bylo řízení zastaveno v souladu s ust. § 9 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Usnesení o zastavení řízení krajský soud doručoval na adresu L. J., K., písemnost se vrátila dne 11. 12. 2008 zpět s vyznačeným údajem adresát odstěhován . V soudním spise je dále založen výpis z centrální evidence obyvatel, z něhož vyplývá, že žalobce má zaevidován pobyt na adrese L. J. 8., K. Dále je zde založena písemnost doručovaná žalobci na adresu T. 271, V. M., není však zřejmé na základě jakých informací krajský soud dospěl k závěru, že žalobce na uvedené adrese sídlí. Na uvedené adrese žalobce písemnost nepřevzal a tato se vrátila krajskému soudu dne 4. 2. 2009 s poznámkou adresát nezastižen . V návaznosti na tuto skutečnost krajský soud ustanovil žalobci opatrovníka z důvodu neznámého pobytu žalobce.

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 7. 5. 2009 postoupena kasační stížnost ustanoveného opatrovníka, dne 11. 5. 2009 Nejvyšší správní soud zaslal účastníkům řízení poučení o složení senátu, přitom poučení bylo zasláno rovněž žalobci na adresu L. J. 818, K., kde ji také žalobce převzal. Následně obdržel Nejvyšší správní soud dne 4. 6. 2009 od žalobce písemnost, v níž uvádí, v návaznosti na zaslané poučení o složení senátu, že mu není známo, z jakého důvodu mu byl ustanoven opatrovník, poněvadž na uvedené adrese stále bydlí, nikam se neodstěhoval a poštu přebírá, o čemž svědčí i převzetí písemnosti od NSS. Současně sdělil, že jeho právním zástupcem je Mgr. Marek Hylena, Staré náměstí 15, Česká Třebová, s uvedením tel. spojení.

Nejvyšší správní soud na základě výše uvedených skutečností dospěl k závěru, že není dán opodstatněný důvod pro ustanovení opatrovníka, proto usnesení krajského soudu zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. října 2009

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu