5 Afs 39/2007-165

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: Hoda KV s. r. o., se sídlem Karlovy Vary, Závodu Míru 578/5, IČ 25230786, zastoupený Mgr. Ing. Jiřím Proškem, advokátem se sídlem Plzeň, Sady 5. května 46, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Plzni, se sídlem Plzeň, Hálkova 14, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 3. 2005, č. j. 2237/05-120P a ze dne 11. 3. 2005, č. j. 2518/05-120P, ve věci daně z příjmů právnické osoby, o kasační stížnosti žalobce-stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 11. 2006, č. j. 58 Ca 28/2005-83, o návrhu žalobce-stěžovatele na přiznání odkladného účinku své kasační stížnosti,

takto:

Kasační stížnosti žalobce s e odkladný účinek n e p ř i z n á v á .

Odůvodnění:

Proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 11. 2006, č. j. 58 Ca 28/2005-83, podal kasační stížnost žalobce-nyní stěžovatel (§ 105 odst. 1 s. ř. s.).

Podle ustanovení § 107 zákona s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek. Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Přitom přiměřeně užije ustanovení § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. Podle ustanovení § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Stěžovatel odůvodnil žádost o přiznání odkladného účinku své kasační stížnosti prakticky jen citací zákona, tedy že by výkon nebo jiné právní následky napadeného rozsudku znamenaly pro něj nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem, a tu doplnil dodatkem když by mohlo dojít k zastavení podnikatelské činnosti žalobce. Skutkové odůvodnění, proč by k tomu mělo dojít, neuvedl.

Žalovaný se k návrhu stěžovatele na přiznání odkladného účinku jeho kasační stížnosti nevyjádřil.

Nejvyšší správní soud neshledává v argumentaci stěžovatele naplnění zákonem stanovených podmínek, resp. důvodů pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Nenahraditelná újma, která by stěžovateli při výkonu nebo jiných právních následcích rozhodnutí mohla vzniknout, a jež je základní podmínkou pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti [§ 73 odst. 2 s. ř. s.], musí představovat výjimečný a závažný stav, který již nelze v dalším běhu času nijak odčinit. Je zcela zřejmé, že v daném případě především nelze hovořit o tom, že by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro stěžovatele nenahraditelnou újmu, která by nešla nijak odčinit, zvláště když žalobce ani konkrétní skutečnosti netvrdí a z obsahu spisu ani nevyplývají.

Proto Nejvyšší správní soud návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti stěžovatele nevyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2007

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu