5 Afs 26/2005-73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: A. N., zastoupen advokátem JUDr. Jiřím Všetečkou, sídlem v Hradci Králové, Orlická 163, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Hradci Králové, Horova 17, Hradec Králové, o kasační stížnosti ze dne 27. 1. 2005, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. prosince 2004, č. j. 31 Ca 114/2004-35, 31 Ca 116/2004-34,

takto:

I. Kasační stížnosti podané do rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. prosince 2004, č. j. 31 Ca 114/2004-35, 31 Ca 116/2004-34, s e p ř i z n á v á odkladný účinek.

II. Řízení o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. prosince 2004, č. j. 31 Ca 114/2004-35, 31 Ca 116/2004-34 se přerušuje.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností brojí žalobce jako stěžovatel proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové shora označenému, jímž byly zamítnuty žaloby a) stěžovatele a b) J. K., bytem v P., X, a to pro nedůvodnost. Krajský soud přezkoumal žalobami napadená zamítavá rozhodnutí žalovaného ze dne 9. března 2004, č. j. 7264/150/2003-Er a č. j. 7265/150/2003-Er, v případě stěžovatele konkrétně č. j. 7264/150/2003-Er, o odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Pardubicích výzvě k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem podle § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve výši 274 084 Kč, č. j. 155935/03/248940/3411 ze dne 2. 9. 2003.

Podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.) kasační stížnost nemá odkladný účinek; Nejvyšší správní soud ji však může na návrh stěžovatele přiznat. Ustanovení § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. se užije přiměřeně.

Podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. f) s. ř. s. předseda senátu řízení usnesením může přerušit, jestliže zjistí, že probíhá jiné řízení, jehož výsledek může mít vliv na rozhodování soudu o věci samé nebo takové řízení sám vyvolá. -2-

Nejvyšší správní soud podáním ze dne 2. června 2005, č. j. 7 Afs 116/2004-174, adresovaným Ústavnímu soudu, navrhl, aby tento soud zrušil ustanovení § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Věc je u Ústavního soudu vedena pod sp. zn. Pl. 30/05.

Nejvyšší správní soud o návrhu na odkladný účinek kasační stížnosti obvykle nerozhoduje, vyřizuje-li věc přednostně (§ 56 s. ř. s.) a v relativně krátkém čase. V dané věci Nejvyšší správní soud přistoupil k přiznání odkladného účinu s ohledem na projednání věci Ústavním soudem, z nějž může vyplynout závěr o neústavnosti navrhovaného ustanovení, což by mohlo s ohledem na výši částky vést k závažné újmě stěžovatele.

Nejvyšší správní soud shledal přerušení řízení ze stejné příčiny za důvodné, a proto rozhodl, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Po dobu přerušení řízení se nekonají jednání a přerušuje se běh procesních zákonných i soudcovských lhůt; tyto lhůty začnou běžet od počátku znovu, pokračuje-li se v řízení po skončení přerušení.

Po dobu, kdy je řízení přerušeno nemohou ani účastníci provádět úkony za účelem pokračování řízení o věci samé. Mohou však provádět takové úkony, které mají za následek, že v řízení se už pokračovat nebude (např. vzít návrh zpět).

V řízení bude na základě usnesení soudu pokračováno, jakmile překážka pro jeho přerušení odpadne, tzn. Ústavní soud rozhodne o návrhu Nejvyššího správního soudu ve shora označené věci, popř. nastane jiná skutečnost rozhodná pro řízení ve věci samé.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, s. ř. s.).

V Brně dne 25. srpna 2005

JUDr. Václav Novotný předseda senátu