č. j. 5 Afs 24/2005-44

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: M., spol. s r. o., zast. JUDr. Jiřím Všetečkou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Orlická 163, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Brně, se sídlem v Brně, nám. Svobody 4, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 11. 2004, č. j. 29 Ca 246/2004-16,

takto:

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žalovanému s e náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti n e p ř i z n á v á.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně shora bylo zastaveno řízení ve věci žaloby podané proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 19. 8. 2004, č. j. 1485/04/FŘ/120, jímž žalovaný zamítl odvolání žalobce proti platebnímu výměru č. 1030017630 na daňové penále na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 1996 vydané Finančním úřadem Brno III dne 8. 12. 2003, č. j. 204476/03/290512/3609.

Krajský soud odůvodnil zastavení řízení tím, že žalobce, nyní stěžovatel, nesplnil poplatkovou povinnost, ačkoli jej soud k zaplacení poplatku vyzval a upozornil, že řízení bude zastaveno, jestliže poplatek ve lhůtě 10 dnů nebude zaplacen.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost, v níž požaduje zrušení předmětného usnesení, neboť soudní poplatek byl zaplacen v odvolací lhůtě, zde ve lhůtě pro podání kasační stížnosti jako opravného prostředku proti rozhodnutí soudu prvého stupně.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek Krajského soudu v Brně v rozsahu důvodů v kasační stížnosti uplatněných ve smyslu § 103 odst. 1 písm. e) zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále s. ř. s.) a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná. Předmětné ustanovení soudního řádu správního pojednává o nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení.

Podle § 4 zák. č. 549/1991 Sb., o soudní poplatcích v platném znění, jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním žaloby /§ 4 odst. 1 písm. a) zákona/. Poplatníkem je ve věcech správního soudnictví ten, kdo podal žalobu, jíž se zahajuje řízení. Poplatek ve výše 2000 Kč (položka 14a Sazebníku) je splatný vznikem poplatkové povinnosti (§ 7 zákona). Protože stěžovatel tuto poplatkovou povinnost v řízení o žalobě před krajským soudem nesplnil, soud jej k zaplacení poplatku vyzval a zároveň upozornil, že řízení bude zastaveno, jestliže nebude poplatek ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení zaplacen. Výzva k zaplacení byla stěžovateli doručena, resp. jeho právnímu zástupci dne 5. 11. 2004. Ve stanovené lhůtě však soudní poplatek zaplacen nebyl, proto krajský soud řízení zastavil. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. 12. 2004. Soudní poplatek byl zaplacen podáním ze dne 3. 1. 2005.

Podle § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v jeho znění účinném ke dni vydání rozhodnutí krajského soudu, usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci.

Za této situace krajský soud nepochybil, jestliže předmětné usnesení nezrušil, neboť soudní poplatek nebyl zaplacen přede dnem nabytí právní moci usnesení o zastavení řízení. Toto ustanovení zákona o soudních poplatcích se vztahuje právě k věcem správního soudnictví, přičemž soud připomíná, že kasační stížnost nelze v žádném případě připodobnit řádnému opravnému prostředku typu odvolání, neboť kasační stížnost je koncipována jako svou povahou mimořádný opravný prostředek proti pravomocným rozhodnutím krajského soudu.

Kasační stížnost stěžovatele shledal Nejvyšší správní soud nedůvodnou, a proto ji zamítl (§110 odst. 1 s. ř. s.).

V řízení o kasační stížnosti měl úspěch žalovaný a měl by proto právo na náhradu nákladů tohoto řízení (§ 60 odst. 1 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.). Žalovaný náhradu těchto nákladů nežádal a ani mu prokazatelné náklady v tomto stadiu řízení ani nevznikly. Proto Nejvyšší správní soud rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 2. března 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu