5 Afs 216/2015-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: L. G., zastoupený JUDr. Františkem Divíškem, advokátem se sídlem Velké náměstí 135/19, Hradec Králové, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 10. 2015, č. j. 31 Af 57/2015-34,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Dne 27. 10. 2015 byla u Nejvyššího správního soudu podána kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen krajský soud ) ze dne 12. 10. 2015, č. j. 31 Af 57/2015-34. Tímto usnesením krajský soud řízení zastavil pro nezaplacení soudního poplatku.

Z předloženého spisu krajského soudu zdejší soud zjistil, že stěžovatel současně s kasační stížností podal u krajského soudu návrh na zrušení kasační stížností napadeného usnesení krajského soudu ze dne 12. 10. 2015, č. j. 31 Af 57/2015-34. Krajský soud návrhu stěžovatele vyhověl a usnesením ze dne 9. 11. 2015, č. j. 31 Af 57/2015-70, které právní moci nabylo dne 10. 11. 2015, zrušil usnesení ze dne 12. 10. 2015, č. j. 31 Af 57/2015-34, neboť stěžovatel soudní poplatek za žalobu zaplatil dříve, než toto usnesení nabylo právní moci.

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout, neboť zrušením kasační stížností napadeného usnesení ze dne 12. 10. 2015, č. j. 31 Af 57/2015-34, nastala situace, kdy zde není rozhodnutí, které by mělo být v řízení o kasační stížnosti přezkoumáno, což představuje neodstranitelný nedostatek podmínek řízení.

Jelikož byla kasační stížnost odmítnuta, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 27. listopadu 2015

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu