5 Afs 212/2017-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a Mgr. Jany Brothánkové v právní věci žalobkyně: A. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, ze dne 28. 6. 2017, č. j. 59 Af 2/2017-49,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 9. 2016, č. j. 40354/16/5100-31462-809436, neboť stěžovatelka na výzvu soudu nezaplatila soudní poplatek.

[2] Usnesení krajského soudu bylo stěžovatelce dle doručenky založené v soudním spise doručeno ve smyslu § 49 odst. 4 o. s. ř. dne 10. 7. 2017 (vzhledem k tomu, že nebyla stěžovatelka dne 30. 6. 2017 zastižena na doručovací adrese, byla jí písemnost téhož dne uložena na poště, úložní doba uplynula dne 10. 7. 2017). Skutečnost, že si stěžovatelka vyzvedla písemnost následně osobně dne 12. 7. 2017, nemá na okamžik doručení, od něhož je odvozen běh lhůty pro podání kasační stížnosti, žádný vliv. Podle § 49 odst. 4 o. s. ř. nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

[3] Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, proti němuž směřuje. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle odst. 2 téhož ustanovení, lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Tímto dnem, který určil běh dvoutýdenní lhůty, bylo pondělí 11. 7. 2017. Poslední den lhůty k podání kasační stížnosti připadl v souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. na pondělí 24. 7. 2017. Kasační stížnost podala stěžovatelka u zdejšího soudu dne 25. 7. 2017, tedy po zákonem stanovené lhůtě. Kasační stížnost byla podána opožděně, a proto nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

[4] Podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. července 2017

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu