5 Afs 21/2012-14

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. v právní věci žalobce: Sporting Odds Limited, 45 Moorfields, Londýn EC2Y9AE, Velká Británie, společnost zapsaná v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 3534726, zastoupený Mgr. Petrou Ledvinkovou, advokátkou se sídlem Klimentská 46, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo financí České republiky, se sídlem Letenská 15, Praha 1, zastoupené JUDr. Alanem Korbelem, advokátem se sídlem Nám. 14. října 3, Praha 5, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2011, č. j. 9 Ca 228/2009-68,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalovaného s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odův odněn í: Žalovaný podal kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2011, č. j. 9 Ca 228/2009-68, kterým uvedený soud zrušil rozhodnutí ministra financí ze dne 27. 5. 2009, č. j. 34/35341/2009-RK a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení a žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobci náklady řízení.

Písemností ze dne 23. 2. 2012 vzal žalovaný svoji kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. O takový případ v dané věci jde. Žalovaný v daném případě podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze zahájil řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem. Protože podanou kasační stížnost vzal účinně zpět, postupoval Nejvyšší správní soud podle výše uvedených ustanovení s. ř. s. a řízení o kasační stížnosti zastavil.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. února 2012

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu