č. j. 5 Afs 2/2009-69

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou, zast. JUDr. Ivetou Čaňkovou, advokátkou se sídlem ul. 28. října 31, Jablonec nad Nisou, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 11. 2007, č. j. 12654/07-1700-506401, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 17. 12. 2008, č. j. 59 Ca 3/2008-34,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 17. 12. 2008, č. j. 59 Ca 3/2008-34 Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci (dále jen krajský soud ) zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 11. 2007, č. j. 12654/07-1700-506401, kterým žalovaný zamítl odvolání žalobce proti platebnímu výměru Finančního úřadu v Jablonci nad Nisou č. j. 38680/07/187980/6992 ze dne 30. 3. 2007, jímž byl žalobci předepsán odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 16 000 000 Kč.

V odůvodnění napadeného rozsudku byl žalobce poučen o možnosti podat proti rozsudku kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení. Rozsudek byl žalobci, resp. jeho zástupci doručen dne 22. 12. 2008.

Dle § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost se podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována též tehdy, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu (§ 106 odst. 4 s. ř. s.).

Dle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Lhůtou se rozumí časový úsek, vymezený počátkem a koncem, přičemž pro lhůty určené dle týdnů platí pro jejich počítání následující pravidla. Počátek lhůty, určené podle týdnů, je dán dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Konec lhůty, určené dle týdnů, připadá na den, jež se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadla skutečnost, od níž se lhůta počítá.

Kasační stížností napadený rozsudek byl žalobci doručen v pondělí dne 22. 12. 2008. Lhůta pro podání kasační stížnosti žalobci počala běžet ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. dne 23. 12. 2008 a skončila uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty, tedy v pondělí 5. 1. 2009 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

Ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 a § 40 s. ř. s. tak posledním dnem pro podání kasační stížnosti, tj. pro předání této stížnosti soudu nebo její zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence anebo předání orgánu, který má povinnost ji doručit, bylo v daném případě pondělí 5. 1. 2009. Kasační stížnost byla v daném případě krajskému soudu doručena faxem dne 6. 1. 2009, ( písemně doplněna dne 8. 1. 2009), a je tedy podána opožděně.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že předmětná kasační stížnost je opožděná a jako takovou mu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. února 2009

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu