5 Afs 162/2014-35

OPRAV NÉ U SN E SE NÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Lenkou Matyášovou v právní věci žalobce: Zemědělská společnost Čerchov a.s., se sídlem Klenčí pod Čerchovem 55, zast. JUDr. Julií Šindelářovou, advokátkou se sídlem Mikulášská třída 9, Plzeň, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, Masarykova 31, Brno (původní žalovaný: Finanční ředitelství v Plzni, se sídlem Hálkova 14, Plzeň), v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26. srpna 2014, č. j. 30 Af 15/2013-41,

takto:

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. června 2015, č. j.-27, zní ve výroku III. správně takto:

Žalovaný j e p o v i n e n uhradit žalobci k rukám advokátky JUDr. Julie Šindelářové na náhradě nákladů řízení celkem 27 456 Kč do 60 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodn ění:

Podle § 54 odst. 4 s. ř. s. předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení a může odložit vykonatelnost rozsudku do doby, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Ve věci výše uvedené Nejvyšší správní soud rozhodl rozsudkem č. j.-27 výrokem III o povinnosti žalovaného uhradit žalobci na nákladech řízení celkem 29 876 Kč. Tato částka byla stanovena v důsledku početní součtové chyby zjevně v nesprávné výši (původně správně vyčíslená částka nákladů řízení před krajským soudem byla nesprávně přenesena do celkového součtu ve výši 12 200 Kč namísto ve výši 10 200 Kč).

V části odůvodnění se proto nahrazuje text:

Náhrada nákladů řízení před krajským soudem a před Nejvyšším správním soudem tak činí 11 000 Kč za soudní poplatky a 15 600 Kč (12 200 Kč za žalobní řízení, 3400 Kč za kasační řízení). Protože advokátka doložila, že je plátcem DPH, zvyšují se náklady řízení v částce 15 600 Kč o částku 3276 Kč, odpovídající dani, kterou je povinna odvést z odměny za zastupování podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; celkem tedy 18 876 Kč.

Celkem tak náklady řízení tvoří částka 29 876 Kč. Uvedenou částku je žalovaný povinen zaplatit stěžovateli k rukám advokátky ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

následovně:

Náhrada nákladů řízení před krajským soudem a před Nejvyšším správním soudem tak činí 11 000 Kč za soudní poplatky a 13 600 Kč (10 200 Kč za žalobní řízení, 3400 Kč za kasační řízení). Protože advokátka doložila, že je plátcem DPH, zvyšují se náklady řízení v částce 13 600 Kč o částku 2856 Kč, odpovídající dani, kterou je povinna odvést z odměny za zastupování podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; celkem tedy 16 456 Kč.

Celkem tak náklady řízení tvoří částka 27 456 Kč. Uvedenou částku je žalovaný povinen zaplatit stěžovateli k rukám advokátky ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. července 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu