č. j. 5 Afs 156/2005-90

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce L. P., zast. Mgr. Hanou Zahálkovou, advokátkou, AK 602 00 Brno, Příkop 4, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Brně, se sídlem v Brně, nám. Svobody 4, 602 00 Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 2. 2003, č. j. 6817/2002/FŘ/130, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 5. 2005, č. j. 29 Ca 119/2003-47,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozhodnutím žalovaného Finančního ředitelství v Brně bylo žalobci zamítnuto odvolání ve věci dodatečně vyměřené daně z přidané hodnoty za zdaňovací období říjen 1997 ve výši nadměrného odpočtu 2991 Kč.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce dne 7. 4. 2003 žalobu ke Krajskému soudu v Brně, kterou onen soud rozsudkem shora označeným zrušil pro vady řízení a věc vrátil správnímu orgánu k dalšímu řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce jako stěžovatel kasační stížnost, kterou se domáhal jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení.

Kasační stížnost byla krajským soudem po provedení úkonů podle § 108 s. ř. s. předložena dne 22. 11. 2005 Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 9. 3. 2006 adresovaným Krajskému soudu v Brně vzal stěžovatel podanou kasační stížnost zpět, a to prostřednictvím své právní zástupkyně, která je také na listině podepsána.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzoval pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ust. § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j so u opravné prostředky přípustné (§ 53, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 30. března 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu