č. j. 5 Afs 154/2006-46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: JUDr. R. H., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Brně, se sídlem v Brně, nám. Svobody 4, v řízení o kasační stížnosti žalovaného-nyní stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 5. 2006, č. j. 30 Ca 236/2004-26,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného Finančního ředitelství v Brně ze dne 7. 7. 2004, č. j. 8006/03/FŘ/120 bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Finančního úřadu v Otrokovicích ze dne 10. 11. 2003, č. j. 53526/03/305971/3147, o zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku na dani z příjmů právnických osob ve výši 70 074 Kč.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu, kterou projednal Krajský soud v Brně a rozsudkem ze dne 17. 5. 2006, č. j. 30 Ca 236/2004-26 zrušil pro nezákonnost rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 7. 2004, č. j. 8006/03/FŘ/120.

Proti rozsudku podal žalovaný (dále jen stěžovatel ) v zákonné lhůtě dle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), kasační stížnost, jíž se domáhal jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení.

Kasační stížnost byla Krajským soudem v Brně předložena dne 18. 10. 2006 Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním datovaným dne 1. 12. 2006, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 23. 2. 2007 vzal stěžovatel podanou kasační stížnost zpět. Vzhledem k tomu Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 16. března 2007

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu