č. j. 5 Afs 128/2005-48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: A. G. C., a. s., zast. advokátkou JUDr. Janou Skácelovou, se sídlem v Brně, Jedovnická 8, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, nám. Svobody 4, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalovaného podané proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. června 2005, č. j. 29 Ca 296/2003-27,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 11. 8. 2005 došlou ke Krajského soudu v Brně dne 15. 8. 2005 (na podatelnu Krajského soudu v Brně doručeno osobně ve 14:00), se žalovaný jako stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně, č. j. 29 Ca 296/2003-27, ze dne 30. 6. 2005. Tímto rozsudkem bylo žalobě ze dne 20. 1. 2003 podané žalobcem na zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 11. 2002, č. j. 5626/2002/FŘ/130, jakož i předcházejícího prvostupňového rozhodnutí Finančního úřadu Brno III ze dne 16. 5. 2002, č. j. 84788/02/290511/6239 (platebního výměru), kterým byla žalobci vyměřena daň z přidané hodnoty za zdaňovací období červenec 2001 ve výši nadměrného odpočtu 371 084 Kč, částečně vyhověno. Krajský soud zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 11. 2002, č. j. 5626/2002/FŘ/130 pro vady řízení a věc vrátil k dalšímu řízení žalovanému.

Ze spisu vyplývá, že výše uvedený rozsudek, ve kterém byl stěžovatel řádně poučen o možnosti podat do dvou týdnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí ke Krajskému soudu v Brně kasační stížnost, byl stěžovateli doručen v pátek 29. 7. 2005 (§ 48g o. s. ř.).

Dle § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout.

Dle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Dle § 40 odst. 3 s. ř. s. připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin.

Lhůtou se rozumí časový úsek, vymezený počátkem a koncem, přičemž pro lhůty určené dle týdnů platí pro jejich počítání následující pravidla. Počátek lhůty, určené podle týdnů, je dán dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Konec lhůty, určené dle týdnů připadá na den, jež se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadla skutečnost, od níž se lhůta počítá.

V daném případě dnem určujícím počátek běhu lhůty ve smyslu § 40 odst. 1 s. ř. s. byl den doručení-tzn. v daném případě pátek 29. července 2005. Ve smyslu § 40 odst. 1 s. ř. s. den následující po dni doručení je považován za první den běhu dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti ve smyslu § 106 odst. 2 s. ř. s.

Konec lhůty pro podání kasační stížnosti ve smyslu ust. § 40 odst. 2 s. ř. s. pak v návaznosti na výše uvedené připadl na den, který se svým pojmenováním shodoval se dnem určujícím počátek běhu lhůty-tj. na pátek 12. 8. 2005, všední den.

Ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 a § 40 s. ř. s. tak posledním dnem pro podání kasační stížnosti, tj. pro předání této stížnosti soudu nebo její zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence anebo předání orgánu, který má povinnost ji doručit, byl pátek 12. 8. 2005.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že předmětná kasační stížnost ze dne 11. 8. 2005 a podaná dne 15. 8. 2005 na podatelnu Krajského soudu v Brně byla podána opožděně a jako takovou mu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 21. dubna 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu