č. j. 5 Afs 124/2005-46

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce V. s. r. o., zastoupeného JUDr. Josefem Klofáčem, advokátem se sídlem v České Lípě, Mariánská 531, proti žalovanému Celnímu ředitelství Hradec Králové, se sídlem Hradec Králové, Bohuslava Martinů 1672/8a, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 1. 2005 č. j. 22217/04/0601-21, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 6. 2005 č. j. 31 Ca 59/2005-26,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 6. 2005, č. j. 31 Ca 59/2005-26 s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (dále krajský soud) zastavil řízení o žalobě žalobce pro nezaplacení soudního poplatku.Žalobce poplatek nezaplatil současně s podáním žaloby ani dodatečně ve lhůtě mu stanovené krajským soudem. Výzva přitom byla doručena žalobci dne 10. 6. 2005 a jeho zástupci dne 22. 4. 2005.

Kasační stížnost podal žalobce, nyní stěžovatel z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. c) a d) s. ř. s. Podle jeho názoru by mělo být postupováno stejně jako v ostatních případech v nichž lze poplatek zaplatit do konce lhůty k podání odvolání proti usnesení, jímž bylo řízení zastaveno pro jeho nezaplacení. A to i přesto, že ustanovení § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb. stanoví, že takovéto usnesení je již v právní moci. Soudní poplatek nebyl zaplacen včas proto, že statutární orgán stěžovatele byl mimo dosah a jeho právní zástupce neměl možnost s ním konzultovat, zda ve věci bude dále pokračovat. Jakmile se vrátil, byla s ním věc projednána a soudní poplatek byl okamžitě zaplacen. Dále namítl, že výzva k zaplacení soudního poplatku měla být doručena nejen zástupci stěžovatele, ale i samotnému stěžovateli, protože měl osobně plnit. To se však nestalo. Kasační stížností se domáhal zrušení napadeného usnesení a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení.

Současně s podáním kasační stížnosti požádal stěžovatel o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení krajského soudu v rozsahu a z důvodů uvedených v kasační stížnosti (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.) a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

I když stěžovatel výslovně uplatnil důvody kasační stížnosti uvedené v s. ř. s. v § 103 odst. 1 písm. c), tedy z důvodu zmatečnosti řízení před krajským soudem a písm. d), tedy z důvodu nepřezkoumatelnosti rozhodnutí krajského soudu, z obsahu kasační stížnosti vyplývá, že jí uplatňuje i nezákonnost rozhodnutí o zastavení řízení, tedy důvod kasační stížnosti uvedený v § 103 odst. písm. e) s. ř. s. Právě tento posléze uvedený důvod považuje Nejvyšší správní soud za opodstatněný.

Z obsahu předloženého spisu krajského soudu sp. zn. 31 Ca 59/2005 vyplývá, že stěžovatel současně s podanou žalobou nezaplatil soudní poplatek. Krajský soud usnesením ze dne 14. 4. 2005, č. j. 31 Ca 59/2005-11 stěžovatele vyzval, aby soudní poplatek 2000 Kč zaplatil ve lhůtě 2 týdnů od doručení usnesení a poučil ho o následcích nesplnění výzvy. Své usnesení doručoval krajský soud přímo stěžovateli i jeho právnímu zástupci. Stěžovateli bylo usnesení doručeno 10. 6. 2005, jeho právnímu zástupci dne 22. 4. 2005. Z dat tohoto doručení vychází i krajský soud v napadeném usnesení. Jestliže krajský soud doručoval usnesení vyzývající stěžovatele k zaplacení soudního poplatku stěžovateli i jeho zástupci, pak bylo třeba zkoumat, zda ke dni rozhodnutí o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku stanovená lhůta marně uplynula u obou, to je stěžovatele i jeho zástupce. Jinak by zcela postrádalo smysl doručovat výzvu oběma. Stanovenou lhůtou jsou vázáni stěžovatel i jeho právní zástupce a je jí vázán i soud. Krajský soud však učinil to, že při vědomí doručení usnesení-výzvy stěžovateli dne 10. 6. 2005 a při vědomí jím stanovené lhůty 2 týdnů od doručení, již dne 22. 6. 2005 řízení napadeným usnesením zastavil, tedy vydal své usnesení ještě před uplynutím stanovené lhůty. V tom spatřuje Nejvyšší správní soud nezákonnost rozhodnutí krajského soudu a tedy naplnění důvodu kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s.

Z důvodů v tomto rozhodnutí uvedených Nejvyšší správní soud napadené usnesení krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§110 odst. 1 s. ř. s.) v němž je krajský soud vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu (§110 odst. 3 s. ř. s.).

V novém rozhodnutí rozhodne krajský soud i o náhradě nákladů řízení o této kasační stížnosti (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

Protože Nejvyšší správní soud rozhodl o kasační stížnosti, ztratilo opodstatnění rozhodovat ještě o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 22. prosince 2005

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu