5 Ads 5/2015-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobkyně: M. K., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Praha, Na Poříčním právu 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 12. 2014, č. j. 18 Ad 74/ 2014-22,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě (dále jen krajský soud ) usnesením ze dne 9. 12. 2014, č. j. 18 Ad 74/2014-22, odmítl žalobu, v níž se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 12. 2012, č. j. MPSV-UM/17896/12/9S-MSK, kterým žalovaný zamítl její odvolání a potvrdil rozhodnutí Úřadu práce České republiky-krajské pobočky v Ostravě ze dne 14. 11. 2012, č. j. 516299/12/OT, jímž bylo rozhodnuto o zamítnutí žádosti stěžovatelky o příspěvek na bydlení. Proti tomuto usnesení krajského soudu podala stěžovatelka včas kasační stížnost, v níž navrhla, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Stěžovatelka dále požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce v osobě advokáta pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 25. 2. 2015, č. j.-25, žádost stěžovatelky o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl, protože shledal, že kasační stížnost stěžovatelky je zjevně neúspěšná, neboť její žaloba směřuje proti rozhodnutí, o němž již v minulosti bylo krajským soudem pravomocně rozhodnuto, a vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Zároveň stěžovatelku poučil, že nebude-li soudu ve stanovené lhůtě předložena plná moc nebo doklad o vzdělání, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

Z doručenky založené ve spise Nejvyšší správní soud zjistil, že uvedené usnesení zdejšího soudu ze dne 25. 2. 2015, č. j.-25, bylo stěžovatelce doručeno dne 7. 3. 2015, kdy si jej osobně převzala. Lhůta sedmi dnů k doložení vysokoškolského právnického vzdělání stěžovatelky nebo předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti tak počala běžet v neděli dne 8. 3. 2015 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila v pondělí dne 16. 3. 2015 (konec lhůty připadl na sobotu, § 40 odst. 3 s. ř. s.). Stěžovatelka však na výzvu Nejvyššího správního soudu ve stanovené lhůtě, ani později, nereagovala. S ohledem na shora uvedené skutečnosti tak Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatelka nesplnila povinnost předepsanou ustanovením § 105 odst. 2 s. ř. s., neboť ani na výzvu soudu nedoložila, že má vysokoškolské právnické vzdělání, ani nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení, přestože byla soudem řádně poučena o možnosti odmítnutí kasační stížnosti. Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003-19, k dispozici na www.nssoud.cz). Nedostatek zastoupení stěžovatelky brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona odmítl. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. března 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu