5 Ads 48/2017-33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: J. S., zastoupený Mgr. Vladimírem Kyrychem, advokátem se sídlem Divadelní 4, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 2. 2017, č. j. 33 A 31/2015-32,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: [1] Dne 20. 2. 2017 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (stěžovatele) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 2. 2017, č. j. 33 A 31/2015-32.

[2] Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatel požádal o osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 23. 2. 2017, č. j.-12, přiznal stěžovateli osvobození od soudního poplatku ve výši 3500 Kč a současně jej vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 1500 Kč ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení; zároveň stěžovatele poučil o následcích nezaplacení soudního poplatku.

[3] Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno zástupci stěžovatele do datové schránky dne 28. 2. 2017. Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že stěžovatel ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením poplatek za kasační stížnost neuhradil a neučinil tak ani později, tzn. ke dni vydání tohoto rozhodnutí. Nejvyšší správní soud podotýká, že s ohledem na sdělení stěžovatele ze dne 8. 3. 2017, kterým soudu sdělil, že nemá dostatek finančních prostředků a požadoval odložení splatnosti poplatku, resp. možnost jeho úhrady ve třech měsíčních splátkách, přistoupil soud k zastavení řízení se značným časovým odstupem od doručení výzvy k zaplacení soudního poplatku dne 28. 2. 2017 zástupci stěžovatele. Posledním dnem, kdy je účastník řízení oprávněn zaplatit soudní poplatek, je den nabytí právní moci usnesení o zastavení řízení. Stěžovatel tak měl k zaplacení soudního poplatku za podání kasační stížnosti fakticky lhůtu více než sedmi měsíců, soudní poplatek však nezaplatil.

[4] Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 in fine zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

[5] Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 9. října 2017

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu