5 Ads 41/2014-65

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jakubem Camrdou v právní věci žalobkyně: D. M., zastoupená Mgr. Evou Kantoříkovou, advokátkou se sídlem Jaselská 14, Brno, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 1. 2014, č. j. 34 Ad 19/2013-66,

takto:

Zkrácené znění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2015, č. j. 5 Ads 41/2014-58, zní ve výroku II. správně takto: Odměna a náhrada hotových výdajů advokátky Mgr. Evy Kantoříkové se určuje částkou 2600 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti (60) dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í:

V záhlaví zkráceného znění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2015, č. j.-58, byla uvedena zjevně nesprávná částka odměny a náhrady hotových výdajů přiznávaných ustanovené advokátce za dva úkony právní služby, a to částka 6800 Kč namísto správné částky 2600 Kč dle správného výpočtu vyplývajícího z § 11 odst. 1 písm. b) a d), § 9 odst. 2, § 7 bodu 3 a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v účinném znění.

Uvedenou zjevnou nesprávnost proto zdejší soud opravil postupem podle § 54 odst. 4 s. ř. s. tímto opravným usnesením.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 26. října 2015

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu