5 Ads 226/2017-32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyně: MUDr. M. D., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, proti sdělením žalovaného ze dne 19. 8. 2015, č. j. 2015/32197-91/1/51, č. j. 2015/29544-91/51-1, č. j. 2015/29544-91/51-2, č. j. 2015/29544-91/51-3 a č. j. 2015/29544-91/51-4, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 7. 2017, č. j. 4 Ad 36/2015-64,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: [1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 8. 8. 2017 doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti usnesení Městského soudu v Praze (dále jen městský soud ) ze dne 20. 7. 2017, č. j. 4 Ad 36/2015-64, kterým městský soud odmítl žalobu proti v záhlaví uvedeným sdělením žalovaného, dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Součástí kasační stížnosti byla i žádost stěžovatelky o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a žádost o osvobození od soudních poplatků, které stěžovatelka odůvodnila nedostatkem finančních prostředků.

[2] Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2017 č. j.-24, byl návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce zamítnut a stěžovatelka byla současně vyzvána, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení předložila plnou moc k zastupování dle § 105 odst. 2 s. ř. s.; Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že v projednávané věci nejsou naplněny zákonné podmínky pro osvobození stěžovatelky od soudních poplatků, resp. ustanovení advokáta, neboť kasační stížnost nemůže být zjevně úspěšná; zjevná neúspěšnost kasační stížnosti stěžovatelky je přitom jednoznačná, okamžitě zjistitelná a nezávislá na provedení dokazování či právního hodnocení povahy a obsahu stěžovatelčina návrhu; důvody, které soud k zamítnutí návrhu vedly, byly stěžovatelce náležitě vyloženy.

[3] Nejvyšší správní soud současně konstatoval, že kasační stížnost nesplňuje podmínky řízení stanovené v § 105 odst. 2 s. ř. s., podle kterého musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Proto, pokud stěžovatelka i poté, co jí bylo výše vysvětleno, proč podaná kasační stížnost nemůže být úspěšná, resp. je návrhem zjevně neúspěšným, bude přesto trvat na jejím posouzení kasačním soudem, musí splnit podmínku stanovenou § 105 odst. 2 s. ř. s.-povinné zastoupení. Soud proto stěžovatelku vyzval ke splnění této podmínky, a to buďto doložením plné moci udělené stěžovatelkou advokátovi nebo jiným způsobem, který zákon připouští, tj. předložením dokladu o vysokoškolském právnickém vzdělání stěžovatelky [vysokoškolský diplom o absolvování příslušného studia (postačí v kopii) ve smyslu § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění]. K tomu soud stěžovatelce určil přiměřenou lhůtu dvou týdnů.

[4] Soud upozornil stěžovatelku na to, že podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze li proto v řízení pokračovat.

[5] Ve stanovené lhůtě stěžovatelka povinné zastoupení nedoložila, namísto toho dne 13. 9. 2017 požádala o prodloužení lhůty k předložení plné moci. Přípisem ze dne 20. 9. 2017, č. j.-28, Nejvyšší správní soud její žádosti vyhověl a prodloužil lhůtu k předložení plné moci o 2 týdny od doručení usnesení; lhůta skončila dne 10. 10. 2017. Ve stanovené lhůtě stěžovatelka plnou moc nepředložila, pouze zaslala soudu sdělení, že se jí dosud nepodařilo sehnat právníka v oboru sociálního práva a požádala, aby jí soud zasílal veškerou korespondenci výhradně na adresu P.O.BOXu.

[6] Vzhledem k tomu, že stěžovatelka neodstranila, a to ani na výzvu, nedostatek podmínky řízení, nezbylo soudu než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

[7] O nákladech řízení rozhodl soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. října 2017

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu