59 Icm 1145/2012
Č.j. 59 Icm 1145/2012-22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní v právní věci žalobkyně: Ing. Mgr. Eva Hepperová, se sídlem Rybářská 1665/2, Opava, insolvenční správce dlužníka TRAVEL MARKET, s.r.o., IČO 256 00 842, se sídlem Na Groši 6/1165, Praha 10, zastoupené advokátkou JUDr. Lenkou Vidovičovou, se sídlem Zámečnická č. 3a, Olomouc, proti žalovanému: LAJ, s.r.o., IČO 253 20 378, se sídlem Zlaté Hory (areál Bohemaland) 710, o žalobě na určení neplatnosti právního úkonu,

takto:

I. Právní úkony-kupní smlouvy z 4.1. a 12.3.2008, jimiž se převádí na žalovaného nemovitosti zapsané na LV č. 1267, (nyní LV č. 1260) kat. území Zlaté Hory a na LV č.953, (nyní 1272) kat. území Zlaté Hory u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katatrální pracoviště Jeseník, jsou neplatné.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobkyni na nákladech právního zastoupení Kč 13.645,00 k rukám advokátní kanceláře JUDr. Vidovičové do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit na účet zdejšího soudu soudní poplatek ze žaloby ve výši 10.000,00 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku na účet zdejšího soudu.

Odůvodnění:

Žalobkyně žalobou podanou u zdejšího soudu dne 20.4. 2012 požadovala určení, že kupní smlouvy ze dne 4.1.2008 a 12.3.2008 uzavřené dlužníkem a žalovaným jsou neplatné popř. neúčinné, neboť tyto smlouvy byly uzavřeny za prodávajícího i kupujícího jednatelem Ing. Jiřím Pavlíkem, tedy ve prospěch osoby blízké, aniž by byly splněny podmínky ust. § 196a odst. 1,3 Obch.z., a věřitelé tak byli zkráceni o možnost uspokojení jejich přihlášených a zjištěných pohledávek. Účetnictví dlužníka je neúplné a chybí i znalecký posudek pro účely daně z převodu nemovitosti, takže nelze zjistit, zda kupní cena byla či nebyla obvyklá. Dlužník byl v době převodu nemovitostí v úpadku, proto jsou oba právní úkony přinejmenším neúčinné. Pozemky byly zapsány do soupisu majetkové podstaty z důvodu absolutní neplatnosti napadených kupních smluv. Usnesení o zjištění úpadku bylo vydáno dne 2.5.2011.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil, žádné doklady nepředložil a k nařízenému ústnímu jednání se bez omluvy nedostavil.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 2024/2011 bylo zjištěno, že usnesením ze dne 2. 5. 2011 na čl. A-30 byl zjištěn úpadek, prohlášen konkurs na majetek dlužníka, usnesením schůze věřitelů z 26.7.2011 byla insolvenčním správcem ustanovena žalobkyně.

Z příloh založených žalobkyní bylo zjištěno, že dne 4.1.2008 uzavřel dlužník a společnost BOHEMA Zlaté hory, a.s. (oba jednající statutárním orgánem Ing. Jiřím Pavlíkem) jako prodávající se žalovaným (jednajícím statutárním orgánem Ing. Jiřím Pavlíkem) jako kupujícím kupní smlouvu na nemovitosti zapsané na LV č. 1267, (nyní LV č. 1260) kat. území Zlaté Hory, a to podíl o velikosti id.305/367 vzhledem k celku za 30.000,00 Kč splatných ve splátkách. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly 8.8.2008. Dále bylo zjištěno, že dne 12.3.2008 uzavřel dlužník (jednající statutárním orgánem Ing. Jiřím Pavlíkem) jako prodávající se žalovaným (jednajícím statutárním orgánem Ing. Jiřím Pavlíkem) jako kupujícím kupní smlouvu na nemovitosti zapsané na LV č. 953, (nyní LV č. 1272) kat. území Zlaté Hory, za 39.000,00 Kč splatných do 6 měsíců od provedení vkladu. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vnikly 29.4.2008.

Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka a žalovaného bylo zjištěno, že Ing.Jiří Pavlík byl v r. 2008 jediným společníkem i jednatelem obou společností.

Podle ust. § 231 odst. 2 IZ v průběhu insolvenčního řízení posoudí neplatnost takového právního úkonu pouze insolvenční soud, a to buď jako otázku předběžnou nebo v incidenčním sporu, jehož předmětem je tato otázka. Žalobu v tomto sporu mohou podat účastníci insolvenčního řízení s výjimkou dlužníka, nejde-li o dlužníka s dispozičními oprávněními, insolvenční správce a státní zastupitelství. Žalobcem nebo žalovaným musí být vždy insolvenční správce.

Podle ust. § 235 a násl. IZ jsou neúčinným právními úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů; právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké.

Podle ust. § 196a odst. 1, 3 Obch.z. společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku. Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování znalce platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada.

S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě žalobě vyhovět, protože při uzavírání obou kupních smluv nebyly splněny podmínky ust. § 196a odst. 1,3 Obch.z., když nebyly předloženy souhlasy valných hromad obou společností a znalecké posudky prokazující cenu převáděných nemovitostí, dlužník byl prokazatelně v úpadku zejména formou insolvence, když jeho pohledávky v době uzavření napadených smluv činily nejméně 29.233.395,65 Kč a dlužník nebyl schopen je splatit. Z účetnictví dlužníka není možné zjistit, zda dlužník obdržel dohodnutou kupní cenu. Jeho věřitelé tak byli omezeni v možnosti uspokojení svých pohledávek. Soud tedy dospěl k závěru, že obě kupní smlouvy jsou absolutně neplatné dle ust. § 196a odst. 1,3 Obch.z. a pro obcházení zákona dle ust. § 39 OZ, neboť byly zcela evidentně uzavírány s úmyslem zkrátit věřitele a zachránit majetek pro společníka. Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst.1 o.s.ř. a § 163 a 202 odst. 1 IZ, neboť žalobkyně měl ve věci plný úspěch, náklady řízení jí vznikly za právní zastoupení, a to odměna dle ust. § 8 vyhl.č. 484/2000 Sb. v platném znění ve výši 10.000,00 Kč, za 3 úkony právní služby dle § 2, 11 a 13 odst. 4 vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění, po 300,00 Kč, celkem 900,00 Kč, plus 20% DPH, jízdné vlakem Olomouc-Praha a zpět v celkové výši 565,00 Kč, tedy celkem náklady právního zastoupení 13.495,00 Kč.Vzhledem k tomu, že právní zástupce žalobkyně doložil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu vedle odměny za zastupování advokátem a paušální částky náhrad hotových výdajů rovněž částka odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

O uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek bylo rozhodnuto dle ust. § 2 odst. 3, zák.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť žalobkyně, která je osvobozena od placení poplatku dle ust. § 11 odst. 2 písm. r) cit. zák., měla ve věci plný úspěch, proto povinnost zaplatit poplatek ze žaloby přechází na žalovaného dle ust. § 2 odst. 3 téhož zákona, jehož výše byla stanovena dle pol.13 bod 1 písm.b) sazebníku k zákonu o soudních poplatcích.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 22. října 2012

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová