59 INS 11930/2010-B-24
59 INS 11930/2010-B-24

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v právní věci dlužníka: Demorecykla s.r.o. v likvidaci, IČO 256 74 595, se sídlem Politických vězňů 912/10, Praha 1, Nové Město, o návrhu věřitele: ARMEX Oil,s. r.o., se sídlem Děčín, Folknářská 1246/21, IČO 254 03 460, zast. Mgr. Martinem Kolářem, advokátem, se sídlem v Děčíně I, Masarykovo nám. 3/3, na nařízení předběžného opatření proti Jaromíru Černíkovi, bytem Mělnická 28, Cítov,

takto:

I.Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by soud uložil Jaromíru Černíkovi, byt. Mělnická 28, Cítov, složit do úschovy soudu peněžitou částku ve výši 1,000,000,-Kč do 3 dnů od dne doručení tohoto předběžného opatření a nahradit věřiteli náklady řízení ve výši 3.594,00 Kč, se o d m í t á.

II. Složiteli se vrací soudní poplatek ve výši 500,00 Kč zaplacený v kolcích prostřednictvím účtárny zdejšího soudu.

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem na nařízení předběžného opatření podaným u zdejšího soudu dne 21.4.2011 se věřitel ARMEX Oil. s.r.o. domáhal nařízení předběžného opatření, jímž se jednateli dlužníka uloží složit na účet soudu 1,000.000,00 Kč na náhradu škody, která věřiteli vznikla nepodáním insolvenčního návrhu. Zaplatil soudní poplatek ve výši 500,00 Kč s tím, že jistotu složí na výzvu soudu.

Jistota ve výši 50.000,00 Kč dle ust, § 75b odst. 1 o.s.ř. nebyla na účet soudu do 24.00 hodin dne 21.4.2011 složena.

Podle ust. § 75b odst.1,2 o.s.ř. k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu v obchodních věcech ve výši 50.000,00 Kč. Nebude-li jistota složena, soud návrh na předběžné opatření odmítne.

Vzhledem k tomu, že z výše citovaného ustanovení vyplývá povinnost navrhovatele předběžného opatření složit jistotu, aniž by byl soudem vyzýván nejpozději ve stejný den, kdy návrh podal, tedy dne 21.4.2011, a jistota tohoto dne nebyla na účet zdejšího soudu složena, soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku dle ust. § 75b odst. 2 o.s.ř. Protože u navrhujícího věřitele nejde o případ dle ust. § 75b odst. 3 o.s.ř. a věřitel se toho ani nedomáhal, soud tohoto ustanovení nepoužil.

Protože insolvenční řízení vč. návrhu na nařízení předběžného opatření je dle ust. § 11 odst. 1 písm. j) odst. 3 písm. a) zák.č. 549/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů osvobozeno od placení soudních poplatků, soud zaplacený poplatek vrátil dle ust. § 10 odst.1 téhož zákona.

Z ust. § 91 IZ sice vyplývá, že proti usnesení, jímž se rozhoduje o návrhu na nařízení předběžného opatření, není odvolání přípustné, soud však má za to, že v případech dle ust. § 100 IZ se postupuje dle o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení m ů ž e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení pouze osoba, která návrh na nařízení předběžného opatření podala, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 3 vyhotovení. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení adresátu doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2).

V Praze dne 22.dubna 2011 JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová