59 ICm 752/2012
Číslo jednací: KSPA 59 ICm 752/2012-21 (KSPA 59 INS 11383/2010-C2- 4)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: Lenka anonymizovano , anonymizovano , bytem 503 13 Dohalice 110 proti žalovanému: Mgr. David Letošník, se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 530 02, insolvenční správce dlužníka Štefan anonymizovano , anonymizovano , IČ 63605686, bytem a místem podnikání Opatovice nad Labem, Pardubická 278, PSČ 533 45 o určení pohledávky, rozsudkem pro uznání

takto: I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 1.029.659,20 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Štefana Klimka, anonymizovano , IČ 63605686, bytem a místem podnikání Opatovice nad Labem, Pardubická 278, PSČ 533 45 vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice pod sp.zn. 59 INS 11383/2010, je po právu. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 2.3.2012 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že jeho pohledávka ve výši 1.029.659,20 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Štefana Klimka, anonymizovano , IČ 63605686, bytem a místem podnikání Opatovice nad Labem, Pardubická 278, PSČ 533 45 vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice pod sp.zn. 59 INS 11383/2010, je po právu. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky ve výši celkem 22.708.102,99 Kč. Na přezkumném jednání dne 1.2.2012 popřel žalovaný pohledávky žalobce co do pravosti (KSPA 59 INS 11383/2010-C2-4) a výše zcela. Dne 20.2.2012 bylo žalobci doručeno vyrozumění o popření pohledávky žalovaným. Žalobce následně, v souladu s ustanovením § 199 odst. 1 insolvenčního zákona, podal incidenční žalobu, která však podle jejího obsahu směřuje toliko do částky 1.029.659,20 Kč. Soud usnesením ze dne 5.4.2012 uložil žalovanému, aby se k podané žalobě písemně vyjádřil ve lhůtě 30-ti dnů. Současně v usnesení upozornil, že nemůže-li žalovaný podat ve stanovené lhůtě písemné vyjádření ve věci samé, je povinen před uplynutím stanovené lhůty sdělit soudu, jaký vážný důvod mu v tom brání a na výzvu soudu je povinen tvrzený vážný důvod prokázat. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu ve věci samé včas písemně nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává. Soud proto ve věci samé rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 153a odst.3 o.s.ř.). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání (§ 153a odst. 4 o.s.ř.).

Žalovanému bylo usnesení doručeno do datové schránky dne 18.4.2012. Lhůta k podání vyjádření uplynula dne 18.5.2012. Žalovaný se ve shora uvedené lhůtě k žalobě nevyjádřil ani nesdělil soudu důvod, pro který tak neučinil. Proto soud rozhodl ve věci rozsudkem pro uznání podle § 153a o.s.ř. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona (zák. č. 182/2006 Sb.), kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolacím důvodem jsou pouze vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání. Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Pardubicích dne 22. května 2012

JUDr. Karel Kudláček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Štěrbová Markéta