59 ICm 728/2013
Č.j.: 59 ICm 728/2013-345 59 ICm 678/2013 59 ICm 679/2013 59 ICm 722/2013 59 ICm 724/2013 59 ICm 725/2013 59 ICm 726/2013 59 ICm 727/2013 (KSPA 59 INS 5274/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové-pobočka Pardubice rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: David anonymizovano , anonymizovano , bytem Zruč-Senec, Ke Křižovatce 466, PSČ 330 08, zastoupen JUDr. Hanou Kapitánovou, advokátem společnosti Advokátní kancelář Kapitánová & Kapitán, s. r. o., IČO 01443569, se sídlem Plzeň, Sady 5. května 36, PSČ 501 12, proti žalovaným: 1. BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s., IČO 28978617, se sídlem Ronov nad Doubravou, Svatokřížská 57, PSČ 538 42, insolvenční správce dlužníků Petr anonymizovano a Renáta anonymizovano , oba bytem Koldín 29, PSČ 565 01, zastoupen JUDr. Ing. Helenou Horovou LL.M., advokátem se sídlem Praha 4-Nusle, V Luhu 754, PSČ 140 00, 2. Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Koldín 29, PSČ 565 01, 3. Renáta anonymizovano , r.č. 755224/9276, bytem Koldín 29, PSČ 565 01, oba zastoupeni JUDr. Lukášem Polákem, advokátem, se sídlem Pardubice, Sladkovského 484, PSČ 530 02, o určení pravosti, výše a pořadí popřených pohledávek a doplnění rozsudku ze dne 10. června 2015,

takto:

XI. Určuje se, že pohledávky žalobce za dlužníky Petr anonymizovano , anonymizovano a Renáta anonymizovano , r.č. 755224/9276, oba bytem Koldín 29, PSČ 565 01, vedené v insolvenčním řízení sp. zn. KSPA 59 INS 5274/2012 pod označením P5/2 ve výši 954.377 Kč a pod označením P5/4 ve výši 972.229 Kč, jsou po právu jako pohledávky zajištěné majetkem dlužníků.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka Pardubice vydal dne 10.6. 2015 rozsudek, kterým ve společném řízení vedeném pod sp. zn. KSPArozhodl o incidenčních žalobách žalobce vedených pod spisovými značkami 59 ICm 725/2013 (pohledávka P1/1), na č. l. 1-2 spisu, 59 ICm 727/2013 (pohledávka P1/2), na č. l. 1-2 spisu,(pohledávka P1/3), na č. l. 1-2 spisu, 59 ICm 726/2013 (pohledávka P1/4), na č. l. 1-2 spisu, 59 ICm 679/2013 (pohledávka P5/1), na č. l. 1-2 spisu, 59 ICm 722/2013 (pohledávka P5/2), č. l. 1-2 spisu, 59 ICm 678/2013 (pohledávka P5/3), na č. l. 1-2 spisu a 59 ICm 724/2013 (pohledávka P5/4) na č. l. 1-2.

Ve výroku VI. citovaného rozsudku týkajícího se pohledávky žalobce vedené pod označením P5/2 ve výši 954.377 Kč a ve výroku VIII. týkajícího se pohledávky žalobce vedené pod označením P5/4 ve výši 972.229 Kč soud nerozhodl o části předmětu řízení, tedy o pořadí těchto přihlášených pohledávek.

Žalobce tyto pohledávky přihlásil jako zajištěné a insolvenční správce i dlužníci popřeli při zvláštním přezkumném jednání dne 6.12. 2012 mj. i pořadí těchto pohledávek. Dokazováním bylo prokázáno, že závazek dlužníků z titulů smluv o půjčkách ze dne 21.10. 2010 (pohledávka vedená pod označením P5/2) a ze dne 30.11. 2009 (pohledávka vedená pod označením P5/4) byl zajištěn zástavním právem dle smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 21.10. 2010 s právními účinky vkladu práva ke dni 4.11. 2010, jejímž předmětem jsou nemovitosti zapsané na LV č. 560, v obci a k. ú. Koldín, a to pozemek p. č. st. 251 a na něm stojící rozestavěná stavba rodinného domu a dále pozemek p. č. 94/4, vedeno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. V podrobnostech soud odkazuje na odůvodnění rozsudku ze dne 10.6. 2015.

Vzhledem k výše uvedenému soud postupoval podle ustanovení § 166 o.s.ř. a doplnil rozsudek ze dne 10.6. 2015 výrokem XI. obsaženým v tomto doplňujícím rozsudku tak, že pohledávky žalobce vedené pod označením P5/2 a P5/4 jsou po právu jako pohledávky zajištěné majetkem dlužníků. Výroky o nákladech řízení zůstávají beze změny.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Pardubicích dne 15. července 2015

JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Kaplanová