59 ICm 593/2011
ČESKÁ REPUBLIKA

59 ICm 593/2011-50

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní v právní věci žalobce: BAK stavební společnost, a.s., IČO 284 02 758, se sídlem Vodní 177, Trutnov, zast. Mgr. Karlem anonymizovano , anonymizovano , bytem Novodvorská 105, Trutnov, proti žalované: Mgr. Barbora Novotná Opltová, se sídlem Karlovo nám. 24, Praha 1, insolvenční správce dlužníka Demorecykla s.r.o. v likvidaci, IČO 256 74 595, se sídlem Politických vězňů 912/10, Praha 1, zast. Mgr. Vojtěchem Novotným, advokátem se sídlem Karlovo nám. 24, Praha 1, o určení nevykonatelné pohledávky,

takto:

I. Žaloba, že se určuje, že žalobce má za dlužníkem Demorecykla s.r.o. v likvidaci, IČO 256 74 595, se sídlem Politických vězňů 912/10, Praha 1 pohledávku ve výši 4.689.682,50 Kč z titulu neuhrazených smluvních pokut se z a m í t á.

II. Žalobce je povinen nahradit žalované náklady řízení ve výši 11.520,00 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet advokátní kanceláře Mgr. Vojtěcha Novotného.

Odůvodnění:

Žalobce žalobou podanou u zdejšího soudu dne 8. 3. 2011 požadoval určení, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 4.689.682,50 Kč. Žalobce uzavřel s dlužníkem smlouvu o dílo č. S-640/08/248 ze dne 10. 3. 2008 ve znění dodatků: č. 1 ze dne 13. 5. 2008, č. 2 ze dne 19.5.2008, č. 3 ze dne 28.6.2008, č. 4 ze dne 23.7.2008, č. 5 ze dne 24.7.2008 a č. 6 ze dne 1. 4. 2009 (dále jen smlouva o dílo č. S-640/08/248 ). Pohledávka ve výši 4.443.101,50 Kč představuje smluvní pokutu, kterou žalobce uplatnil fakturou č. 3009250037 ze dne 13.9.2010 na základě čl. 6.1. smlouvy o dílo č. S-640/08/248. Žalobce předmět díla převzal na základě zápisu o odevzdání a převzetí díla ze dne 25. 7. 2008. Drobné vady a nedodělky byly odstraněny dne 29. 8. 2008. Žalobce má za to, že dlužník dokončil dílo až dne 29. 8. 2009 a byl tedy v prodlení s plněním předmětu smlouvy o dílo č. S-640/08/248 v období od 26. 7. 2008 do 29. 8. 2008. Žalobce na uvedenou pohledávku postupně započetl pohledávky dlužníka tak, jak vyplývá z jednostranného započtení pohledávek č. 3010P00080 ze dne 25. 10. 2010, č. 3011P00009 ze dne 2.11.2010 a č. 3011P00039 ze dne 4. 11.2010. Dne 14. 5. 2010 uzavřel žalobce s dlužníkem smlouvu o dílo č. S-230/10/378 ve znění dodatků č. 1 ze dne 27. 5.2010 a č. 2 ze dne 27.5.2010 (dále jen smlouva o dílo č. S-230/10/378 ). Pohledávka ve výši 246.581,00 Kč představuje smluvní pokutu, kterou žalobce uplatnil fakturou č. 3011250058 ze dne 8. 11.2010 na základě čl. 6.1. smlouvy o dílo č. S-230/10/378 za prodlení s termínem plnění předmětu smlouvy o dílo č. S-230/10/378 za období od 23. 7. 2010 do 31. 10. 2010. Předmět díla nebyl dlužníkem jako zhotovitelem žalobci jako objednateli nikdy předán.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby, protože žalobce dostatečně neprokázal existenci své pohledávky ani u jednoho z uplatňovaných nároků. Žalobce k přihlášce nedoložil žádný relevantní dokument, podle kterého by nedošlo k řádnému plnění předmětu díla dlužníkem. Žalovaná v případě nároku č. 1 vycházela z bodu 8: Soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků Zápisu o odevzdání a převzetí díla ze dne 29. 8. 2008 a má za to, že veškeré vady a nedodělky byly odstraněny. Výši smluvní pokuty, vyčíslenou na základě Zápisu o odevzdání a převzetí díla ze dne 25. 7. 2008, považuje žalovaná vzhledem k její nedostatečné průkaznosti za neoprávněnou. Ze stejných důvodů žalovaná považuje za neplatné jednostranné zápočty žalobce vůči dlužníkovi, kdy proti pohledávkám dlužníka za žalobcem byla započtena smluvní pokuta, jejíž výši neuznává. Žalovaná zastává stejný názor i u pohledávky č. 2 ve výši 246.581,00 Kč. Žalovaná má za to, že žalobce nedoložil prodlení dlužníka s plněním díla dle smlouvy o dílo S-230/10/378. Doložení této skutečnosti pouhou fakturou považuje žalovaná za nedostatečné.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 11930/2010 bylo zjištěno, že: -usnesením ze dne 17. 12. 2010 na čl. A-25 byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurs na majetek dlužníka Demorecykla s.r.o. v likvidaci, insolvenčním správcem byla ustanovena žalovaná, -žalobce dne 11. 11. 2010 přihlásil svoji pohledávku v celkové výši 4.689.682,52 Kč,

-na listu seznamu přihlášky pohledávky žalovaná popřela oba nároky pohledávky žalobce v celkové výši 4.689.682,52 Kč z důvodu pravosti a výše, -v protokolu o přezkumném jednání ze dne 14. 2. 2011, čl. B-9 u pohledávky žalovaná zcela popřela nárok žalobce ve výši 4.689.682,52 Kč co do pravosti a výše, protože nárok nevznikl.

Ze smlouvy o dílo č. S-640/08/248 bylo zjištěno, že dlužník se zavázal provést pro žalobce kompletní provedení SO 03 Komunikace včetně odvodňovacího žlabu ACO, drenáží a kompletního provedení opěrných stěn a žalobce se zavázal uhradit cenu díla. Dle čl. 4.1. smlouvy o dílo č. S-640/08/248 se dlužník zavázal provést dílo v celém rozsahu jeho stavební a technologické části do 20. 7. 2008. Dle čl. 6.1. smlouvy o dílo č. S-640/08/248 je dlužník v případě, že nedodrží čas plnění dle čl. 4, povinen uhradit žalobci smluvní pokutu ve výši 0,7% z celkové ceny díla za každý den prodlení. V případě nedodržení času plnění u dílčího termínu je smluvní pokuta 0,3% za každý den prodlení. Dle čl. 6.2. smlouvy o dílo č. S-640/08/248 je zhotovitel v případě, že nedodrží čas k odstranění záručních vad dle čl. VIII Všeobecných smluvních podmínek provádění díla č. S-02/2005, povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 2.000,00 Kč za každou vadu a den prodlení.

Ze smlouvy o dílo č. S-230/10/378 bylo zjištěno, že dlužník se zavázal provést pro žalobce kompletní provedení HTU a zemních prací; provedení násypu štěrkové vrstvy fr. 0-4 tl. 40 mm urovnání a zhutnění v celé ploše na 80 MPa; včetně: geodetických prací; geologického posouzení; hutních zkoušek (dynam, statické); odvozu a likvidace přebytků zeminy, pouze množství uvedené v PD, kterou nebude z možnosti vhodnosti nebo nevhodnosti dále na stavbě použít a žalobce se zavázal k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo provedené bezvadně. Dle čl. 6.1. smlouvy o dílo č. S-230/10/378 v případě, že dlužník nedodrží čas plnění, je povinen uhradit žalobci smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý den prodlení. V případě nedodržení času plnění u dílčího termínu je smluvní pokuta 0,5% z ceny díla za každý den prodlení. Dle čl. 7.3. žalobce pro dlužníka za úhradu vynaložených nákladů zajistí zařízení staveniště (soc. zařízení, napojení na energie). Rozsah a ostatní podmínky si smluvní strany měly sjednat v protokolu o převzetí staveniště.

Ze Soupisu vad a nedodělků BDY II sepsaného při kontrole stavby ve dnech 28.-30. 7. 2008 bylo zjištěno, že k výčtu místností skladové a výrobní haly, střechy, vnější fasády, technologického objektu, strojovny, vrátnice, komunikace + TÚ, sadové úpravy, požární nádrže, kanalizace, vodovodu a oplocení byly poznamenány poznámky vady a nedodělky. Soupisu vad a nedodělků BDY II byl kompletním soupisem vad a nedodělků mezi investorem a žalobcem jako dodavatelem a dlužníka se týká pouze bod 5 Komunikace + TÚ.

Ze stavebního deníku čísla listů 3083276-3083279 bylo zjištěno, že dne 27. 7. 2008 byl prováděn úklid pracoviště, dne 28.7.2011 čištění komunikace, dne 29. 7. 2011 čištění komunikace a terénní úpravy, dne 30. 7. 2011 úklid pracoviště, sadové úpravy. Dne 5. 8. 2008, dne 7. 8. 2011, dne 8. 8. 2011, dne 11. 8. 2011, a dne 15. 8. 2011 byly odstraňovány vady a nedodělky ze zápisu BDY II bez konkrétní specifikace daných vad a nedodělků.

Z výpovědi svědka Ladislava Köhlera, zaměstnance žalobce, bylo zjištěno, že dílo dle smlouvy o dílo č. S-640/08/248 bylo žalobcem převzato dne 25. 7. 2008 a toho dne se vystavil předávací protokol. Závady byly odstraněny dne 29. 8. 2008. Svědek sdělil, že se jednalo o takové vady, které nebránily užívání díla, např. se částečně propadla požární příjezdová cesta, zatravňovací dlaždice byly polámané, zámková dlažba obrubníku byla propadená. Dále se jednalo o vypískování zámkové dlažby a další kosmetické opravy, které nebránily v užívání, jen ho omezovaly. Soupis vad a nedodělků BDY II byl kompletním soupisem všech vad díla a dlužníka-jako subdodavatele-se týkal bod 5 Komunikace + TÚ.

Ze zápisu o odevzdání a převzetí díla s počátečním datem dne 20. 7. 2008 a datem podpisu dne 25. 7. 2008 byl zjištěno, že se jedná o předávací protokol ke smlouvě o dílo č. S-640/08/248. Dle jeho čl. 8 nazvaného soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků je vedle odkazu na přílohu č. 1 uvedeno, že všechny vady a nedodělky + vícepráce byly odstraněny (provedeny). V jeho čl. 13 bylo konstatováno, že závady a nedodělky z přílohy č. 1 budou odstraněny nejpozději do 11. 8. 2008. Dle jeho čl. 14 bylo řízení o odevzdání a převzetí díla ukončeno dne 25. 7. 2008 a tímto dnem zhotovitel předal objednateli kompletní dokončenou dodávku, a ten tuto dodávku převzal.

Dle ust. § 365 obch.z. dlužník není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení věřitele.

Dle ust. § 370 obch.z. je věřitel v prodlení, jestliže v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze závazkového vztahu nepřevezme řádně nabídnuté plnění nebo neposkytne spolupůsobení nutné k tomu, aby dlužník mohl splnit svůj závazek.

Dle ust. § 554 odst. 1 obch. z. zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě.

S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě žalobu v plném rozsahu zamítnout. Zápis o odevzdání a převzetí díla s počátečním datem dne 20. 7. 2008 a datem podpisu žalobce u dlužníka dne 25. 7. 2008, týkající se nároku č. 1 pohledávky ve výši 4.443.101,50 Kč, potvrzuje dokončení a převzetí předmětu smlouvy o dílo č. S-640/08/248. Tímto zápisem rovněž dlužník i žalobce potvrdili odstranění vad a nedodělků. Soud proto považuje splnění povinnosti dlužníka dílo provést ke dni 20. 7. 2008 a jeho předání žalobci v rámci předávacího řízení skončeného dne 25. 7. 2008. Soud má za to, že dlužník se do prodlení s časem plnění nedostal a dílo bylo dokončeno a předáno včas. Případné odstraňování vad, které navíc nebránily v užívání díla, nezpůsobily prodlení dlužníka s předáním díla, a nemohla být proto vyfakturována smluvní pokuta dle čl. č. 6.1. smlouvy o dílo č. S-640/08/248. Pokud by byl dlužník v prodlení s odstraněním zjištěných vad, pak by bylo na místě uplatnit smluvní pokutu dle čl. 6.2. smlouvy o dílo č. S-640/08/248. Dlužník však vady odstranil v dohodnuté lhůtě, proto žalobce nebyl oprávněn vyúčtovávat smluvní pokutu vůbec.

Názor žalobce, že v případě zjištění jakýchkoliv vad není dílo předáno a má právo na vyúčtování smluvní pokuty vždy, je mylný, protože by ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady ztrácelo smysl. Žalobce dílo převzal i s drobnými vadami během předávacího řízení započatého ve smluvený den a zakončeného dne 25.7.2008. Vady byly odstraněny a žalobce neprokazoval, že by on v důsledku těchto vad byl povinen svému objednateli platit jakoukoliv náhradu škody či smluvní pokutu.

Soud dospěl k závěru, že rovněž existenci nároku č. 2 pohledávky ve výši 246.581,00 Kč žalobce neprokázal. Soud má naopak za to s odkazem na ust. § 370 obch. z., že v prodlení byl žalobce, když neposkytl spolupůsobení nutné k tomu, aby dlužník mohl splnit svůj závazek. Tímto spolupůsobením je předání staveniště dlužníku, když smlouva o dílo č. S-230/10/378 s jeho existencí počítá. Staveniště, jako prostor pro stavbu, její realizaci a jeho zařízení, mělo být dle čl. 7.3. smlouvy o dílo č. S-230/10/378 upraveno v protokolu o převzetí staveniště. Žalobce pohledávku prokazoval pouze smlouvou o dílo č. S-230/10/378 a vyfakturovanou smluvní pokutou.

Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku, neboť žalobce existenci pohledávky ve výši 4.443.101,50 Kč a pohledávky ve výši 246.581,00 Kč neprokázal.

Soud proto uložil žalobci povinnost uhradit náklady řízení žalované spočívajících v odměně právního zastoupení podle § 8 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., sazba odměny 9.000,-Kč, za dva úkony právní služby 600,00 Kč, z toho 20% DPH ve výši 1.920,00 Kč, tedy celkem náklady právního zastoupení 11.520,00 Kč, do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Vzhledem k tomu, že právní zástupce žalované doložil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu vedle odměny za zastupování advokátem a paušální částky náhrad hotových výdajů rovněž částka odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zvláštního právního předpisu

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 31. října 2011

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Šenfeldová