59 ICm 523/2011
Číslo jednací: 59 ICm 523/2011-87 (KSPA 59 INS 11410/2011-C1-17)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové pobočka Pardubice rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Česká Třebová, Habrmanova 1118, PSČ 560 02, proti žalovanému: JUDr. Jan Štangl, se sídlem Vysoké Mýto, Bří Škorpilů 44/I, PSČ 566 01, insolvenční správce dlužníka Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Rybník 174, 560 02 Česká Třebová, o vyloučení věci z majetkové podstaty takto:

I. Žalovaný je povinen vyloučit ze soupisu majetkové podstaty dlužnice, Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Rybník 174, 560 02 Česká Třebová nemovitosti ve vlastnictví žalobce, podrobně popsané v soupisu majetkové podstaty na čl. B-12 spisu KSPA 59 INS 11410/2011, a to spoluvlastnický podíl o velikosti 8/12 na budově č.p. 174- rodinný dům postavené na stavební parcele č. 212, dále spoluvlastnický podíl o velikosti 8/12 na pozemkové parcele č. 207/2-zahrada a spoluvlastnický podíl o velikosti 8/12 na stavební parcele č. 212, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 233 pro obec Rybník, katastrální území Rybník u České Třebové u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to do tří dnů po právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám jeho právního zástupce JUDr. Jiřího Lukáše-advokáta, se sídlem Ústí nad Orlicí, Komenského 160, PSČ 562 01, náhradu nákladů řízení ve výši 21.941,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění: Žalobce se podanou žalobou domáhal vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka, a to spoluvlastnického podílu o velikosti 8/12 na budově č.p. 174-rodinný dům postavené na stavební parcele č. 212, dále spoluvlastnického podílu o velikosti 8/12 na pozemkové parcele č. 207/2-zahrada a spoluvlastnického podílu o velikosti 8/12 na stavební parcele č. 212, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 233 pro obec Rybník, katastrální území Rybník u České Třebové u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. V žalobě a jejích doplněních uvedl, že žalobce je oprávněným vlastníkem shora uvedených (KSPA 59 INS 11410/2011) nemovitostí. Odstoupení od smlouvy tvrzené žalovaným nebylo důvodné, neboť kupní cena byla řádně a včas žalobcem zaplacena. Před Okresním soudem Ústí nad Orlicí probíhá řízení (sp.zn. 7C 82/2010), kde se žalobce domáhá vyklizení nemovitostí, přičemž dlužnice podala vzájemný návrh v němž se domáhá určení vlastnického práva. Soud se bude mj. zabývat otázkou, zda odstoupení od smlouvy bylo po právu či nikoliv, což bude podstatné i pro posouzení zda byly shora uvedené nemovitosti zahrnuty do majetkové podstaty dlužníka po právu. Navrhl, aby žalobě bylo vyhověno.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že dlužník Hana anonymizovano dopisem ze dne 17.8.2010 platně odstoupila od smlouvy kupní uzavřené se žalobcem ze dne 12.10.2009. Tímto se smlouva kupní od počátku zrušila a žalovaná je i nadále vlastníkem výše popsaných nemovitostí. Dále namítá absolutní neplatnost smlouvy kupní ze dne 12.10.2009 pro její nesrozumitelnost. Zahrnutí shora uvedených nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka Hany anonymizovano je tedy po právu, a proto navrhl zamítnutí žaloby.

Při jednání účastníci setrvali na svých argumentacích uvedených v písemných projevech a shodně prohlásili, že s ohledem na soudní spor vedený mezi žalobcem a dlužníkem Hanou anonymizovano u Okresního soudu Ústí nad Orlicí (sp.zn. 7C 82/2010) navrhují odročení jednání do doby rozhodnutí tohoto soudu, neboť řízení tam je již v pokročilejším stadiu a soud by v podstatě pouze opakoval důkazy před Okresním soudem již provedené. Soud s ohledem na předmět řízení vedeného před Okresním soudem v Ústí nad Orlicí, jakož i s přihlédnutím k procesním stanoviskům účastníků odročil jednání do doby právní moci rozhodnutí Okresního soudu, s tím, že jeho závěry budou vzaty v úvahu jako podklad pro řešení otázky prejudiciální spočívají v tomu, komu z účastníků svědčí vlastnické právo k popsaným nemovitostem.

Ze spisu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí sp. zn. 7C 82/2010 soud zjistil, že dne 25.2. 2011 byl vynesen rozsudek, kterým bylo pod: I. Žalovaným (Haně anonymizovano -dlužníku a Věře Bičánkové) uloženo vyklidit budovu čp. 174 postavenou na stavební parcele č. 212, stavební parcelu č. 212 a pozemkovou parcelu č. 207/2 v k.ú. Rybník u České Třebové včetně všech součástí a příslušenství do 15 dnů od právní moci rozsudku, a pod: III. Návrh, co do určení, že první žalovaná (Hana anonymizovano -dlužník) je vlastnicí spoluvlastnického podílu ve výši ideálních 8/12 na budově čp. 174 stojící na stavební parcele č. 212, na stavební parcelu č. 212 a na pozemkovou parcelu č. 207/2 v k.ú. Rybník u České Třebové, se zamítá. Současně uložil žalovaným (Haně anonymizovano -dlužníku a Věře Bičánkové) povinnost zaplatit žalobkyni (Pavle anonymizovano ) náhradu nákladů řízení.

O odvolání žalovaných (Hany anonymizovano -dlužníka a Věry Bičánkové) rozhodoval Krajský soud v Hradci Králové v řízení vedeném pod sp.zn. 19 Co 66/2012, který dne 22.5. 2012 vynesl rozsudek, jímž rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Orlicí sp. zn. 7C 82/2010 potvrdil.

Z rozsudků soudů obou stupňů pak vyplývá, že kupní smlouva byla uzavřena platně, když obsahovala zákonem předepsané náležitosti. Soudy poukázaly na zásadu smluvní volnosti (dispozitivnosti), jakož i na zásadu pacta sunt servanda, tedy, že smlouvy mají být dodržovány. Žádný právní předpis nestanoví, že by způsob úhrady před podpisem měl být ve smlouvě obsažen. Prvá žalovaná (Hana anonymizovano ) pak v řízení věrohodně nevysvětlila, proč svým podpisem ve smlouvě stvrdila, že kupní cena byla uhrazena. Smlouvu pak nelze (KSPA 59 INS 11410/2011) považovat za neurčitou pouze proto, že v ní není uvedeno, jaká část kupní ceny kterému z prodávajících má být uhrazena. Spoluvlastnické podíly byly ve smlouvě uvedeny a nebylo tedy sporu o tom, jaká část kupní ceny komu z prodávajících přísluší. Ujednání, které kupní smlouva obsahuje je výrazem svobodné vůle účastníků. Navíc prvá žalovaná (Hana anonymizovano ) již 19.2.2010 katastrálnímu úřadu sdělila, že odstoupila od smlouvy kupní pro nezaplacení kupní ceny, přičemž podáním ze dne 11.5. 2010 sdělila, že kupní smlouva je platná a všechny body smlouvy byly splněny a odstoupení je bezpředmětné. Další odstoupení pak následovalo dne 17.8. 2010 a od tohoto opírá prvá žalovaná (Hana anonymizovano ) své nároky. Změna jejich stanovisek však nesvědčí o věrohodnosti jejich tvrzení v tomto řízení.

Na základě shora podrobně popsaných rozhodnutí jednak Okresního soudu v Ústí nad Orlicí sp. zn. 7C 82/2010 a jednak Krajského soudu v Hradci Králové sp.zn. 19 Co 66/2012 má pak insolvenční soud za prokázané, že vlastníkem nemovitostí sepsaných žalovaným do majetkové podstaty dlužníka Hany anonymizovano , jejichž popis je podrobně uveden ve výrokové části tohoto rozsudku, je žalobce, tedy Pavla anonymizovano . S ohledem na shora uvedené insolvenční soud rozhodl jak shora uvedeno a uložil žalovanému povinnost vyloučit ze soupisu majetkové podstaty dlužnice, Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Rybník 174, 560 02 Česká Třebová nemovitosti ve vlastnictví žalobce, podrobně popsané v soupisu majetkové podstaty na čl. B-12 spisu KSPA 59 INS 11410/2011, a to spoluvlastnický podíl o velikosti 8/12 na budově č.p. 174-rodinný dům postavený na stavební parcele č. 212, dále spoluvlastnický podíl o velikosti 8/12 na pozemkové parcele č. 207/2-zahrada a spoluvlastnický podíl o velikosti 8/12 na stavební parcele č. 212, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 233 pro obec Rybník, katastrální území Rybník u České Třebové u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř.. Úspěšnému žalobci soud přiznal náhradu nákladů řízení ve výši 21.941,-Kč (podle vyhl. MS ČR č. 177/1996 Sb., když vyhl. MS ČR 484/2000 Sb. byla zrušena Nálezem Ústavního soudu ČR sp.zn. Pl ÚS 25/2012 uveřejněném ve Sbírce zákonů ČR pod č. 116/2013 Sb.). Náhrada nákladů řízení se sestává ze zaplaceného soudního poplatku 1.000,-Kč a dále z 5 úkonů právní služby á 3.500,-Kč, tj. 15.500,-Kč (§ 7 bod. 5 ve spojení s § 9 odst. 3a) a odst. 4 b) vyhl. č. 177/1996 Sb.), 5x režijní paušál á 300,-Kč, tj. 1.500,-Kč, náhrada za použití osobního automobilu Mazda 626 r.z. 3E1 3883 za cestu z Ústí nad Orlicí do Pardubic a zpět ve výši 733,-Kč, 4x započatá půlhodina za ztrátu času á 100,-Kč, tj. 400,-Kč a DPH 21%. Soud současně uložil žalovanému, aby náhradu nákladů řízení uhradil žalobci k rukám jeho právního zástupce JUDr. Jiřího Lukáše-advokáta, se sídlem Ústí nad Orlicí, Komenského 160, PSČ 562 01 do tří dnů od právní moci rozsudku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Pardubicích dne 19. srpna 2013 JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Šafaříková Eva