59 ICm 523/2011
Č.j.: 59 ICm 523/2011-285 (KSPA 59 INS 11410/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové pobočka Pardubice rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: Pavla anonymizovano , nar. , bytem Česká Třebová, Habrmanova 1118, PSČ 560 02, zastoupen JUDr. Jiřím Lukášem, advokátem, se sídlem Ústí nad Orlicí, Komenského 160, PSČ 562 01 proti žalovanému: Hana anonymizovano , nar. , bytem Rybník 174, 560 02 Česká Třebová, zastoupen Mgr. Martinem Červinkou, advokátem, se sídlem Česká Třebová, Čechova 396, PSČ 560 02, o vyloučení věcí z majetkové podstaty

takto:

I. Určuje se, že do majetkové podstaty dlužníka Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Rybník 174, 560 02 Česká Třebová-insolvenční řízení vedeno pod sp.zn. KSPA 59 INS 11410/2010, ke dni skončení insolvenčního řízení (4.8.2016) nenáležely nemovitosti, a to spoluvlastnický podíl o velikosti 8/12 na: pozemku p. č. st. 212, jehož součástí je stavba č.p. 174 (rodinný dům) v části obce Rybník stojící na tomto pozemku p. č. st. 212 a pozemku p. č. 207/2-zahrada, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 233 pro obec Rybník, katastrální území Rybník u České Třebové u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí pro okres Ústí nad Orlicí.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 71.114,66 Kč, k rukám jeho právního zástupce JUDr. Jiřího Lukáše-advokáta, se sídlem Ústí nad Orlicí, Komenského 160, PSČ 562 01, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Shodu s prvopisem potvrzuje Volopichová Jana. isir.justi ce.cz

III. Žalovaný je povinen zaplatit náhradu nákladů řízení, které platil stát na svědečném a znalečném, ve výši 15.862 Kč na účet České republiky-Krajský soud v Hradci Králové, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění: 1. Žalobce se podanou žalobou domáhal vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka, a to 8/12 nemovitých věcí podrobně popsaných v soupisu majetkové podstaty na čl. B-12 spisu-zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na listu vlastnictví č. 233, pro okres Ústí nad Orlicí, obec Rybník a katastrální území Rybník u České Třebové, a to pozemku p. č. St. 212, jehož součástí je stavba č.p. 174 (rodinný dům) v části obce Rybník stojící na tomto pozemku p. č. St. 212 a pozemku p. č. 207/2-zahrada. (Insolvenční soud označil nemovitosti dle platné právní úpravy-zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník). Insolvenční řízení dlužníka Hany anonymizovano bylo ukončeno dne 4.8. 2016, kdy insolvenční soud vzal splnění oddlužení na vědomí usnesením vydaným v řízení sp.zn. KSPA 59 INS 11410/2010 č.l. B-50. Tímto dnem se podle ustanovení § 159 odst. 5 stal účastníkem incidenčního sporu dlužník Hana anonymizovano místo insolvenčního správce.

2. V žalobě a jejích doplněních žalobce uvedl, že je oprávněným vlastníkem shora uvedených nemovitostí. Odstoupení od smlouvy tvrzené žalovaným nebylo důvodné, neboť kupní cena byla řádně a včas žalobcem zaplacena. Před Okresním soudem Ústí nad Orlicí probíhá řízení (sp.zn. 7C 82/2010), kde se žalobce domáhá vyklizení nemovitostí, přičemž dlužnice podala vzájemný návrh v němž se žádá o určení vlastnického práva. Soud se bude mj. zabývat otázkou, zda odstoupení od smlouvy bylo oprávněné či nikoliv, což bude podstatné i pro posouzení toho, zda byly shora uvedené nemovitosti zahrnuty do majetkové podstaty dlužníka po právu. Navrhl, aby žalobě bylo vyhověno. Na svém stanovisku setrval i při ústních jednáních před insolvenčním soudem. V závěrečném návrhu k argumentaci žalovaného zopakoval, že oba soudy se v řízení o žalobě na vyklizení nemovitostí podrobně úhradou kupní ceny zabývaly. Argumentaci, že kupní cena nebyla zaplacena, žalovaný opírá toliko o svůj účastnický výslech a výslech svědka Lukáše Dvořáka, přičemž o věrohodnosti jeho výpovědi lze, s ohledem na to, že před soudem jako svědek nemluvil pravdu o vyplnění a podpisu směnky na částku 1.100.000 Kč, důvodně pochybovat. Navrhl, aby žalobě bylo vyhověno a bylo rozhodnuto tak, že nemovitosti do majetkové podstaty žalovaného (dlužníka) ke dni skončení insolvenčního řízení nenáležely.

3. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že dlužník Hana anonymizovano dopisem ze dne 17.8.2010 platně odstoupil od smlouvy kupní uzavřené se žalobcem dne 12.10.2009. Tímto se smlouva kupní od počátku zrušila a dlužník Hana anonymizovano je i nadále vlastníkem výše popsaných nemovitostí. Dále namítá absolutní neplatnost smlouvy kupní ze dne 12.10.2009 pro její nesrozumitelnost. Zahrnutí shora uvedených nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka Hany anonymizovano je tedy po právu. Na svém stanovisku setrval i při ústních jednáních před insolvenčním soudem. V závěrečném návrhu však připustil, že kupní cena byla zaplacena ve výši 700.000 Kč, tak, že částečnou úhradu ve výši 686 000 představuje plnění, které poskytl pan Teplý a částku 14 000 Kč, předal pan anonymizovano prodávajícím v hotovosti. Nebyla však zaplacena kupní cena, co do částky 1.100.000 Kč žalované, protože v kupní smlouvě nebyla uzavřena žádná dohoda o zápočtu a směnku na tuto částku nebylo možné započíst. Namítl rovněž, že svědek Lukáš Dvořák nebyl o provedeném zápočtu informován předem, jak je uvedeno v textu kupní smlouvy, ale až potom. Žalovaný tedy odstoupil od kupní smlouvy právem. Navrhl, aby žaloba byla zamítnuta.

Shodu s prvopisem potvrzuje Volopichová Jana.

4. Řízení vedené před Okresním soudem v Ústí nad Orlicí sp. zn. 7C 82/2010 bylo ukončeno rozsudkem ze dne 25.2. 2011, který byl přezkoumán Krajským soudem v Hradci Králové jako soudem odvolacím v řízení sp.zn. 19 Co 66/2012 a rozsudkem ze dne 22.5.2012 byl v celém rozsahu potvrzen. Žalobě na vyklizení nemovitostí bylo vyhověno.

5. Insolvenční soud rozsudkem č.j.ze dne 19.8. 2012 žalobě vyhověl. O odvolání žalovaného rozhodoval Vrchní soud v Praze v řízení sp.zn. 104 VSPH 41/2014, který rozsudek insolvenčního soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V dalším řízení insolvenční soud žalobě vyhověl rozsudkem č.j.ze dne 25.11. 2015. O odvolání žalovaného rozhodoval Vrchní soud v Praze v řízení sp.zn. 104 VSPH 86/2016, který rozsudek insolvenčního soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Současně mu uložil, aby se zabýval tím, jaký měl převod nemovitostí hospodářský význam, dále platností kupní smlouvy z hlediska otázky tzv. propadné zástavy, pro případ, že soud shledá kupní smlouvu platnou také odstoupením od smlouvy ze strany dlužnice a rovněž, aby řádně zjistil skutečnou vůli jednajících stran.

6. Insolvenční soud provedl ve věci rozsáhlé dokazování. Vyslechl Hanu anonymizovano jako účastníka řízení. Pavla anonymizovano s účastnickým výslechem nesouhlasila. Dále byli vyslechnuti svědci Robert anonymizovano , Lukáš Dvořák, Zdeněk Teplý a znalec Mgr. Aleš Vaníček.

7. Žalovaná Hana anonymizovano , jako účastník řízení uvedla, že syn Lukáš Dvořák přišel s panem anonymizovano , že budou spolu podnikat. Koupí v Německu bagr a zbaví ji i Lukáše dluhů. Bylo řečeno, že se prodá dům, zálohu dá společnost ANAXAS, bagr se do 14 dnů prodá v Česku a z těch peněz se potom vše urovná. Pan anonymizovano byl přesvědčivý, říkal, že se o nic nemusí bát a že o barák nepřijde. Kupní smlouvu podepsala, neví však, jak to tam celé bylo. Vzala si ještě další půjčku 200.000 Kč, ty předal Lukáš panu anonymizovano . Bagr se nikdy nekoupil a nebyl přivezen. Předložený originál kupní smlouvy ze dne 12.10.2009 poznala, jakož i podpis svůj a podpis syna Lukáše. U podpisu byli oba, podpis byl ověřen na Městském úřadě v České Třebové. Smlouvu si četla, nechtěla ji podepsat, ale pan anonymizovano ji přesvědčil, že se to takto dělá a že o peníze nepřijde. Kupní cena však zaplacena nebyla. Od smlouvy odstoupila, protože nedostala peníze. Byla se poradit u advokáta JUDr. Hyleny. Odstoupili se synem oba. Odstoupení od smlouvy nikdy nebrala zpět. V nemovitosti dále bydleli. Paní anonymizovano , jako novému vlastníku, za užívání nemovitosti nic neplatili ani s ní neměli žádnou smlouvu. Energie si na sebe nepřevedla. Ke dni 4.8.2016, kdy skončilo insolvenční řízení, v nemovitosti bydlela ona i její syn Lukáš. Je jí známo, že byla podána žaloba o vyklizení nemovitosti a Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl, že mají nemovitost vyklidit. Zástavní smlouvu uzavřela a syn se společností ANAXAS a peníze, cca 650.000 Kč, byly na to, aby se přivezl ten bagr. Dostal je syn Lukáš a předal je panu anonymizovano . Vyplacení zástavy zařídil pan anonymizovano , přes třetí osobu. Časová posloupnost úkonů při podpisu smlouvy byla taková, že podepsali smlouvu, pan anonymizovano říkal, že peníze dostane ona, protože má větší podíl a nakonec ji řekl, že peníze dostal syn Lukáš. Věřila mu, a proto smlouvu podepsala. Pan anonymizovano tvrdil, že mu Lukáš dlužil, ale on jí říkal, že mu nikdy nic nedlužil. Na odstoupení od smlouvy si trvá. Pan anonymizovano by jí měl zaplatit za ten barák.

8. Svědek Robert anonymizovano vypověděl, že Lukáš Dvořák mu dlužil částku 1.100.000 Kč, která vznikla tak, že se jednalo o celkovou sumu peněz, které mu postupně půjčil. Na částku 1.100.000 Kč sepsali směnku, kterou převedl na manželku. Po předložení originálu směnky uvedl, že se jedná o směnku, kterou vystavil Lukáš Dvořák na částku 1.100.000 Kč. Tomu byl přítomen, psal směnku přímo před ním. Lukáš s paní anonymizovano za ním přišli, že mají půjčku u společnosti ANAXAS s.r.o., kterou chtěli vyplatit, ale že na to nemají peníze. Nabídl jim, že od nich odkoupí dům s tím, že bude s manželkou, bydlet nahoře a paní anonymizovano s maminkou dole. Zařídil půjčku na částku 686.000 Kč od pana Teplého, kterou si vzala jeho manželka. Sepsali kupní

Shodu s prvopisem potvrzuje Volopichová Jana. smlouvu na dům na adrese Rybník 174. Kupující byla jeho manželka a prodávající paní anonymizovano s podílem 8/12 a Lukáš Dvořák s podílem 4/12. Kupní cena byla 1.800.000 Kč. Skládala se z částky 1.100.000 Kč a z částky 686.000 Kč. Sepsali kupní smlouvu, pak se ozvali sourozenci Lukáše Dvořáka, že nedostali nějaké peníze, a proto katastrální úřad odmítl smlouvu zavkladovat. Proto sepsali novou smlouvu, kde Lukáš Dvořák měl podíl jen 1/12 a tato smlouva byla vložena do katastru nemovitostí. Předložený originál smlouvy ze dne 12.10.2009 poznal, jakož i podpisy své manželky na straně kupující a podpisy Lukáše Dvořáka a paní Hany anonymizovano na straně prodávající. Jeho manželka se stala spoluvlastníkem nemovitosti na adrese Rybník č.p. 174 o velikosti podílu 9/12. S paní anonymizovano se dohodly, že se ona i její matka vystěhují z domu, asi za 3 měsíce. Když mělo dojít ke stěhování, tak najednou bylo všechno špatně. anonymizovano podali trestní oznámení. Potom přišel Lukáš Dvořák, že by ten dům odkoupil zpátky. K tomu však nedošlo. Potom podali žalobu na vyklizení k Okresnímu soudu Ústí nad Orlicí, který jim vyhověl. Jeho rozhodnutí potvrdil Krajský soud v Hradci Králové. Následně do toho zasáhlo insolvenční řízení na paní anonymizovano a insolvenční správce. Dostali dopis o odstoupení od smlouvy od anonymizovano . Skončilo to tak, že toto odstoupení bylo neplatné. K listině označené jako Potvrzení o provedení transakce s textem v části zpráva pro příjemce Lukáš Dvořák splátka úroku a jistiny uvedl, že tento text tam výslovně chtěl, aby bylo vidět, že je placeno za Lukáše Dvořáka. Kupní cena 1.800.000 Kč byla složena z částky 1.100.000, což byla suma na směnce a z částky 686.000 Kč. Částku 14.000 Kč předal Lukáši anonymizovano . O úhradě kupní ceny byli dohodnuti tak, že bude uhrazena proti dluhům, které mají prodávající vůči kupující. Prodávající s tím byli srozuměni, že se ta částka bude skládat, tak jak bylo uvedeno. Věděli o tom, protože s nimi o tom osobně jednal. Kupní cena byla zaplacena. K účastnické výpovědi žalované Hany anonymizovano uvedl, že bagr měl kupovat Lukáš Dvořák s panem Pachlem, nikoliv s ním. Žádnou částku 200.000 Kč od Lukáše Dvořáka nepřevzal. V Norsku nikdy nebyl. Je pravdou, že anonymizovano paní anonymizovano , tedy manželku, nikdy neviděli, protože byla těhotná a dala mu důvěru, aby všechno zařídil. Paní anonymizovano nepřesvědčoval, aby kupní smlouvu podepisovala. Poprvé byla na úřadě sama, po druhé když tam přijeli, tak smlouvu podepsala. Paní anonymizovano nic nedluží. Kupní cena byla zaplacena způsobem, o kterém vypovídal.

9. Svědek Lukáš Dvořák vypověděl, že k domu č.p. 174 v obci Rybník měl podíl 1/12. Uzavíral kupní smlouvu k tomuto domu se svými sourozenci, protože chtěl koupit jejich podíly. Nepamatuje si, zda byla smlouva dána na katastr. Ke kupní smlouvě ze dne 12.10.2009 uvedl, že se uzavírala kvůli bagru, který se měl prodat, a pak se mělo vše vypořádat. Byl s panem anonymizovano na katastru nemovitostí. Originál kupní smlouvy ze dne 12.10.2009 poznal, jakož i svůj podpis. K podpisu své matky uvedl, že se mu nezdá. Smlouvu si před podpisem přečetl. Četl i články II. a III., kde je uvedeno, že kupní cena byla zaplacena před podpisem kupní smlouvy. S tímto textem smlouvu podepsal. To co bylo uvedeno v článku III., nebyla pravda. Pan anonymizovano mu řekl, že je to jen formalita. Smlouvu podepisoval na úřadě, kde si ověřoval podpis. Společně tam s ním byl pan anonymizovano . Jednání mezi prodávajícími a kupující o zaplacení kupní ceny byla vedena. Vše bylo okolo toho bagru a bylo to tak, že až se bagr prodá, tak se dům převede zpátky nebo si ho pan anonymizovano nechá a prodá si ho sám. Panu anonymizovano podepisoval jednu směnku asi na 50.000 Kč. Nic jiného nepodepisoval. K předloženému originálu směnky na částku 1.100.000 Kč uvedl, že tuto listinu nezná a podpis na ní není jeho. Neví o tom, že by takovou listinu podepisoval. Společnost ANAXAS zná, peníze jí dlužili přes pana anonymizovano a půjčovali mu je na ten bagr. Pan anonymizovano sepsal směnku na částku 550.000 Kč. Půjčka od společnosti ANAXAS byla zajištěná zástavou na baráku. Osobu Zdeňka Teplého nezná. Jeho sourozenci od smlouvy odstoupili, protože nebyl schopen vyplatit jejich podíly. Od smlouvy, která mu byla předložena soudem, také odstoupili. Jak bylo odstoupení vyřízeno, neví. Po předložení listin na č.l. 178 (odstoupení od smlouvy adresované žalobci) a na č.l. 176 (vyjádření k odstoupení od smlouvy adresované katastrálnímu úřadu, kde je uvedeno, že je odstoupení od smlouvy bezpředmětné ) uvádí, že obě listiny zná a že je podepsal. Listinu na č.l. 176 podepsal proto, že mu pan anonymizovano vyhrožoval. Zástavní smlouvu na

Shodu s prvopisem potvrzuje Volopichová Jana.

č.l. 51-53 spisu zná a podepsal ji. Paní anonymizovano nikdy neviděl. Kupní cenu nezaplatila. Od pana anonymizovano nebo paní anonymizovano žádné peníze na základě kupní smlouvy z 12.10.2009 v hotovosti nebo jiným způsobem neobdržel. Finanční částky v řádu set tisíc korun panu anonymizovano nebo paní anonymizovano nedlužil. K výpovědi svědka Roberta anonymizovano uvedl, že mu žádné směnky nepodepisoval a on mu nedával žádné zálohy na koupi domu. Směnku na částku 1.100.000 Kč mu nepodepsal. Není pravdou, že by se dohodli o zaplacení kupní ceny, jak uvádí pan anonymizovano .

10. Svědek Zdeněk Teplý vypověděl, že paní anonymizovano poskytl koncem roku 2009 půjčku ve výši cca 700.000 Kč. Žádnou smlouvu nesepisovali. Půjčka byla zajištěna směnkou. Splatnost byla rok a anonymizovano peníze vrátili v době splatnosti. Peníze byly poskytnuty převodem na účet. Po předložení listiny ze spisu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí (č.l 46) Potvrzení o provedení transakce-duplikát uvedl, že ji poznává, je to ta transakce představující poskytnutí půjčky anonymizovano . Osoby Lukáš Dvořák a Hana anonymizovano zná, prodávali nemovitost anonymizovano . Nikdy s nimi nejednal. Text Lukáš Dvořák-splátka úroku a jistiny ve zprávě pro příjemce na potvrzení o provedení transakce mu předali anonymizovano . Říkali, že jde o platbu toho pána a že za něho zaplatili nějaké dluhy.

11. Znalec z oboru písmoznalectví, odvětví písmoznalectví, specializace zkoumání ručního písma Mgr. Aleš Vašíček odkázal na písemné vyhotovení znaleckého posudku a potvrdil jeho závěry, že směnku na částku 1.100.000 Kč, která byla předmětem znaleckého zkoumání, vlastnoručně vypsal a podepsal svědek Lukáš Dvořák.

12. Insolvenční soud při své úřední činnosti ze spisu sp. zn. KSPA 59 INS 11410/2010 zjistil, že: 1. vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna dne 4.10.2010. 2. z usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice sp.zn. KSPA 59 INS 11410/2010-A-8 vyplývá, že dne 19.10.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno jeho řešení oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Jan Štangl. 3. ze soupisu majetkové podstaty na č.l. B 12 spisu sp.zn. KSPA 59 INS 11410/2010 je patrné, že insolvenční správce sepsal nemovitosti podrobně popsané ve výrokové části rozsudku do majetkové podstaty dlužníka Hany anonymizovano . 4. usnesením sp.zn. KSPA 59 INS 11410/2010 ze dne 28.1.2011 č.l. B 15 bylo oddlužení dlužníka schváleno a soud rozhodl, že bude provedeno kombinací obou zákonných způsobů, tedy splátkovým kalendářem a zpeněžením majetkové podstaty. 5. usnesením sp.zn. KSPA 59 INS 11410/2010 ze dne 4.8. 2016 č.l. B-50 vzal insolvenční splnění oddlužení na vědomí, schválil odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce a zprostil jej funkce.

13. Ze spisu č.j.insolvenční soud provedl důkaz: 1. výpisem z listu vlastnictví č. 233 pro obec Rybník, katastrální území Rybník u České Třebové pořízeného dne 25.8. 2012 (č.l. 5-6), z něhož zjistil, že žalobce je uveden jako vlastník 9/12 nemovitostí jež jsou předmětem tohoto sporu. Nabývacím titulem pro žalobce byla kupní smlouva ze dne 12.10.2009 s právními účinky vkladu práva do katastru nemovitostí ke dni 23.11. 2009. 2. z kupní smlouvy (č.l. 8) soud zjistil, že Lukáš Dvořák jako vlastník 1/12 a Hana anonymizovano (dlužník) jako vlastník 8/12, oba v postavení prodávajících, uzavřeli se žalobkyní jako kupující kupní smlouvu ohledně svých podílů na nemovitostech, a to na budově č.p. 174, stojící na stavební parcele č. 212, na stavební parcele č. 212 a na pozemkové parcele č. 207/2 vše v části obce Rybník, k.ú. Rybník u České Třebové. Podle č. II byla kupní cena stanovena dohodou ve výši 1.800.00 Kč. V čl. III kupní smlouvy bylo uvedeno, že kupní cenu dle čl. II smlouvy kupující (žalobce) zaplatila

Shodu s prvopisem potvrzuje Volopichová Jana.

prodávajícímu před podepsáním této smlouvy, což prodávající potvrzuje. Právní účinky vkladu práva vznikly ke dni 23.11.2009. 3. ze žaloby o vyklizení nemovitostí (č.l. 31-32) vyplývá, že řízení bylo zahájeno Pavlou anonymizovano jako žalobcem u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí dne 30.8. 2010. Jmenovaná se proti dlužníku Haně anonymizovano (žalovaný č. 1) a dále proti Věře Bičákové (žalovaný č. 2) domáhá vyklizení nemovitostí podrobně popsaných ve výroku rozsudku. 4. z listiny označené jako Odstoupení od smlouvy (č.l. 33) datované dnem 17.8.2010 se podává, že Hana anonymizovano (dlužník) odstoupila od kupní smlouvy ze dne 12.10.2009, a to z důvodu nezaplacení kupní ceny, ke kterému nedošlo ani po výzvě Pavle anonymizovano (žalobci) dopisem ze dne 27.7. 2010. 5. listina označená jako Vzájemný návrh (č.l. 35-36) sepsaná advokátem Hany anonymizovano (dlužník) a Věry Bičákové (obě v pozici žalovaného v řízení vedeném před Okresním soudem v Ústí nad Orlicí sp.zn. 7C 82/2010) dne 8.11. 2010 obsahuje návrh, aby soud (Okresní soud v Ústí nad Orlicí) rozsudkem určil, že Hana anonymizovano (dlužník) je vlastníkem nemovitostí popsaných ve výroku rozsudku. 6. z listiny označené jako Vyjádření k žalobě (č.l. 37) vyplývá, že Hana anonymizovano (dlužník) a Věra Bičáková (obě v pozici žalovaného v řízení vedeném před Okresním soudem v Ústí nad Orlicí sp.zn. 7C 82/2010) navrhují zamítnutí žaloby podané Pavlou anonymizovano . 7. z prohlášení o zániku zástavního práva ze dne 15.10.2009 (č.l. 50) soud zjistil, že společnost ANAXAS s.r.o., IČ 27682161, se sídlem Česká Třebová, Sadová 638, PSČ 560 02 prohlásila, že zajištěná pohledávka za dlužníky této společnosti a současně zástavci Lukášem Dvořákem a Hanou anonymizovano byla v plné výši uhrazena. Tím došlo k zániku zástavního práva dle smlouvy ze dne 24.6.2009 uzavřené mezi společností ANAXAS s.r.o. jako zástavním věřitelem a zástavci Lukášem Dvořákem a Hanou anonymizovano (dlužníkem). 8. ze zástavní smlouvy ze dne 24.6. 2009 (č.l. 51-52) se podává, že ji uzavřela společnost ANAXAS s.r.o. IČ 27682161, se sídlem Česká Třebová, Sadová 638, PSČ 560 02, jako zástavní věřitel s Lukášem Dvořákem a Hanou anonymizovano (dlužník) jako zástavci. Důvodem uzavření zástavní smlouvy bylo zajištění závazku ze smlouvy o půjčce ze dne 24.6.2009, jejímž předmětem bylo poskytnutí peněžních prostředků zástavci ve výši 630.000 Kč. Celkový úrok byl dohodnut na částku 20.000 Kč. Finanční prostředky měly být vráceny nejpozději dne 24.9.2009. Pro případ prodlení byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,5% denně z dlužné částky. Předmětem zástavní smlouvy bylo zajištění peněžitých pohledávek v celkové výši 650.000 Kč a smluvní pokuty, a to až do výše 1.300.000 Kč. Právní účinky vkladu zástavního práva vznikly ke dni 24.6.2009. 9. z výpisu z účtu č. 670100-2203280267/6210 ze dne 5.10.2009 (č.l. 53), vyplývá, že dne 5.10.2009 byla provedena platba do jiné banky pod označením Lukáš Dvořák splátka úroku a jistiny ve výši 686.000 Kč. 10. ze směnky (č.l. 54) soud zjistil, že byla vystavena dne 5.10.2009 v České Třebové Lukášem Dvořákem, r.č. na řad Roberta anonymizovano , r.č. , směnečná suma 1.100.000 Kč, splatnost dne 31.1.2010. Originál předložen žalobcem při jednání dne 1.2. 2017 a znalci. 11. kupní smlouva (č.l. 169-170)-předložen originál, obsah shodný jako pod bodem 13.2. 12. dohoda o vyplacení zástavy bez data a bez podpisu na č.l. 171-obsahuje text, Lukáš Dvořák a Robert anonymizovano a dále, že Robert anonymizovano vyplatí zástavu na nemovitosti Rybník č.p. 174 ve výši 686.000 Kč a poté bude nemovitost převedena na Pavlu anonymizovano . Kupní cena 1.800.000 Kč, Lukáš Dvořák uznává dluh 1.100.000 Kč, který vyrovná do

Shodu s prvopisem potvrzuje Volopichová Jana.

28.2.2010. Po jeho vyrovnání bude nemovitost převedena zpět na Lukáše Dvořáka. Pokud ne, je povinen ji vyklidit a umožnit její užívání nebo prodej, a to nejpozději do 30 dnů po splatnosti dluhu. 13. smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na č.l. 172-173 mezi Lukášem Dvořákem a Pavlou anonymizovano sepsaná dne 23.4.2010 obsahuje ujednání o prodeji podílu 9/12 na domu č.l. 174 v obci Rybník, jehož vlastníkem je Pavla anonymizovano Lukáši anonymizovano za podmínek tam uvedených 14. dopis žalobce Lukáši anonymizovano na č.l. 174-175 datovaný dnem 6.8.2010 obsahuje rekapitulaci úhrady kupní ceny dle kupní smlouvy ze dne 19.10.2009 (má být zřejmě 12.10.2009) a z důvodu právní opatrnosti provedený zápočet kupní ceny oproti pohledávce kupující za prodávajícím z titulu směnky na částku 1.100.000 Kč, na dotvrzení ústní dohody o započtení vzájemných pohledávek. 15. z vyjádření k odstoupení od smlouvy na č.l. 176 s datem 29.4.2010 vyplývá, že je žalovaná a její syn adresovali katastrálnímu úřadu a sdělují v něm, že kupní smlouva byla uzavřena v souladu se všemi podmínkami a tudíž je platná. A všechny body kupní smlouvy byly slněny. Tímto je odstoupení bezpředmětné. 16. v dopise žalované Hany anonymizovano a Lukáše Dvořáka katastrálnímu úřadu na č.l. 177 s datem 19.2.2010 je uvedeno, že pisatelé odstoupili od kupní smlouvy-vklad práva sp.zn. V-7520/2009-64 ze dne 22.12. 2009, protože dohodnutá kupní cena ve výši 1.800.000 Kč nebyla uhrazena. 17. z odstoupení od smlouvy včetně dodejky na č.l. 178 + druhá strana s datem 19.2. 2010 vyplývá, že je adresováno Pavle anonymizovano Lukášem Dvořákem a Hanou anonymizovano , kteří odstupují od kupní smlouvy ze dne 12.10.2009, protože dohodnutá kupní cena ve výši 1.800.000 Kč dosud nebyla uhrazena. Podle dodejky listinu převzala Pavla anonymizovano dne 23.2. 2010. 18. návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na č.l. 187 byl doručen Katastrálnímu úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice dne 23.11.2010 a veden pod č.j. V.7520/2009. 19. kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem ze dne 12.10.2009 s vkladem práva na č.l. 188-189-shodně jako pod bodem 13.2. 20. směnka na č.l. 202 vystavena dne 5.10.2009 v České Třebové Lukášem Dvořákem, r.č. na řad Roberta anonymizovano , r.č. , směnečná suma 1.100.000 Kč, splatnost dne 31.1.2010-pořízeno z předloženého originálu. Dále shodně jako pod bodem 13.10. 21. rubopis na směnce vystavené dne 5.10.2009 v České Třebové Lukášem Dvořákem, r.č. na řad Roberta anonymizovano , r.č. , směnečná suma 1.100.000 Kč, splatnost dne 31.1.2010 na č.l. 203 datován dnem 10.10.2009-pořízeno z předloženého originálu. 22. směnka na č.l. 204, předložena svědkem Lukášem Dvořákem při jeho výslechu dne 1.2.2017. 23. výpis z katastru nemovitostí na č.l. 210-212 ze dne 21.8. 2012 na nemovitosti na LV č. 43 pro katastrální území Rybník u České Třebové, část obce Rybník (pozemky p.st. č. 149, jehož součástí je rodinný dům č.p. 88 , p.st. č. 465, p.p. č. 1410), jejichž výhradním vlastníkem byl ke dni pořízení výpisu Lukáš Dvořák. 24. ze znaleckého posudku z oboru písmoznalectví, odvětví písmoznalectví, specializace zkoumání ručního písma na č.l. 223-235 vyplývá, že sporný text směnky vystavené v České Třebové dne 5.10.2009, se splatností dne 31.1. 2010, na řad Robert anonymizovano , anonymizovano , směnečná suma 1.100.000 Kč, slovy jedenmilionstotisíc, splatno v České Třebové, Husova 462, výstavce Lukáš Dvořák, r.č. , adresa Rybník 88, Česká Třebová 560 02, podpis Dvořák Lukáš vypsal Lukáš Dvořák, r.č. , bytem Rybník 179, PSČ 560 02 a sporný podpis nacházející se na

Shodu s prvopisem potvrzuje Volopichová Jana.

originále uvedené směnky je pravým podpisem osoby Lukáš Dvořák, r.č. , bytem Rybník 179, PSČ 560 02.

14. Ze spisu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí sp.zn. 7E 1379/2012 insolvenční soud zjistil, že 1. žalobce dne 20.7. 2012 podal na základě rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí č.j. 7C 82/2010-60 návrh na výkon rozhodnutí vyklizením nemovitosti na adrese Rybník č.p. 174. 2. Usnesením uvedeného soudu č.j. 7E 1379/2012 ze dne 8.8.2012 byl výkon rozhodnutí vyklizením nařízen. 3. rozhodnutí bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 19 Co 621/2012 ze dne 5.3. 2013. 4. povinné podali návrh na odklad výkonu rozhodnutí, k němuž se vyjádřila oprávněná tak, že navrhla výkon rozhodnutí do doby vyřešení incidenčního sporu přerušit. 5. Okresní soud v Ústí nad Orlicí usnesením č.j. 7E 1379/2012 ze dne 11.11.2013 návrh na odklad výkonu rozhodnutí zamítl. 6. Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. 24 Co 626/2013 ze dne 27.1.2014 odložil výkon rozhodnutí do pravomocného skončení řízení vedeného u Krajského soud v Hradci Králové pobočka Pardubice pod č.j..

15. Ze spisu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí sp.zn. 7E 1380/2012 vyplývá, že tato věc byla usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 8.8. 2012 spojena ke společnému projednání s věcí č.j. 7E 1379/2012.

16. Ze spisu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí sp.zn. 7C 82/2010 je z 1. žalobního návrhu (č.l. 1-3 tohoto spisu) zjištěno shodně jako v bodě 13.3. Vyjádření k žalobě na č.l. 14-15 je popsáno v bodě 13.6. 2. doplnění žaloby na č.l. 38 obsahuje skutečnosti tam uvedené. 3. potvrzení o provedení transakce-duplikát na č.l. 46, obsahuje označení odesílatele- Zdeněk Teplý, zpráva pro příjemce Lukáš Dvořák splátka úroku a jistiny , datum transakce 5.10.2009, částku 686.000 Kč. 4. z dopisu ze dne 27.7.2010 a z dodejky vyplývá, že Hana anonymizovano vyzvala žalobkyni (Pavla anonymizovano ) k zaplacení kupní ceny 1.600.000 Kč dle kupní smlouvy ze dne 12.10.2009, a to nejpozději do 7 dnů od doručení uvedeného přípisu. Současně byla Pavla anonymizovano upozorněna, že v případě nezaplacení kupní ceny je Hana anonymizovano připravena od kupní smlouvy odstoupit. Přípis byl Pavle anonymizovano doručen dne 28.7.2010. 5. dopisem ze dne 10.8.2010 Pavla anonymizovano sdělila Haně anonymizovano , že kupní cena byla zaplacena. Předmětné nemovitosti jsou užívány bez právního důvodu a má zájem užívat je ke svému bydlení. Pavla anonymizovano navrhla i uzavření nájemní smlouvy ohledně přízemního bytu. 6. dopisem ze dne 17.8.2010 Hana anonymizovano odstoupila od kupní smlouvy ze dne 12.10.2009, a to z důvodu nezaplacení kupní ceny, a to ani po výzvě uvedené v dopisu ze dne 27.7. 2010. Dopis byl Pavle anonymizovano doručen dne 18.8.2010. 7. z rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí č.j. 7C 82/2010 ze dne 25.2. 2011(č.l. 60- 66 tohoto spisu je patrné, že okresní soud žalobě Pavly anonymizovano vyhověl a uložil žalovaným (Hana anonymizovano -dlužník a Věra Bičáková), aby nemovitosti vyklidili. 8. z rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 19 Co 66/2012 ze dne 22.2. 2012 (č.l. 138-142 tohoto spisu) vyplývá, že byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Orlicí č.j. 7C 82/2010 ze dne 25.2. 2011.

Shodu s prvopisem potvrzuje Volopichová Jana.

9. z protokolů o ústních jednání před Okresním soudem v Ústí nad Orlicí ze dne 10.11.2010 na č. l. 30-31, ze dne 12.1.2011 na č. l. 47-49 a ze dne 25.2.2011 na č. l. 59 vyplývají skutečnosti tam uvedené.

17. Ze spisu Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice č.j. V 7520/2009 je zjištěno, že návrh na zahájení o povolení vkladu na č.l. 1 byl podán dne 23.11.2009. Kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem ze dne 12.10.2009 s provedeným vkladem práva na č.l. 2 byla popsána v bodě 13.2.

18. Ze spisu Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice č.j. Z-2496/2010 vyplývá, že 1. Lukáš Dvořák a Hana anonymizovano oznámili dne 22.2. 2010 katastrálnímu úřadu, že odstoupili od kupní smlouvy ze dne 12.10.2009 pro nezaplacení kupní ceny (č.l. 1). Současně předložili text odstoupení od smlouvy adresovaný Pavle anonymizovano . 2. katastrální úřad vrátil účastníkům jejich podání k opravě a doplnění dne 2.3. 2010 (č.l. 2). 3. dne 30.3. 2010 doručila Hana anonymizovano katastrálnímu úřadu doplnění svého podání ze dne 22.2. 2010 (č.l. 3). 4. katastrální úřad se vyjádřil k dopisu Hany anonymizovano ze dne 26.3. 2010 (doručeno dne 30.3. 2010) dne 12.4. 2010 (č.l. 4) a současně ji vyzval, aby doložila souhlasné prohlášení účastníků smlouvy o tom, že smlouva zanikla odstoupením a bylo obnoveno vlastnické právo původního vlastníka. Poučil ji rovněž o tom, že splnění zákonné podmínky o odstoupení od kupní smlouvy (uvedení odkazu na ustanovení zvláštního předpisu, podle kterého ke vzniku, změně nebo zániku práva došlo a uvedení právních skutečností, které vedly ke vzniku, změně nebo zániku práva) bude v tomto případě velmi složité, neboť v kupní smlouvě ze dne 12.10.2009, právní účinky vkladu práva dne 23.11. 2009 pod č.j. V-7520/200-64 je v článku III. všemi účastníky potvrzeno, že kupní cenu zaplatil kupující prodávajícím před podepsáním této smlouvy a prodávající tuto skutečnost potvrzují, což bylo stvrzeno úředně ověřenými podpisy na smlouvě. 5. z vyjádření k odstoupení od smlouvy ze dne 29.4. 2010 (č.l. 5) vyplývá, že Lukáš Dvořák a Hana anonymizovano katastrálnímu úřadu sdělují, že kupní smlouva byla uzavřena v souladu se všemi podmínkami a tudíž je platná. A všechny body kupní smlouvy byly splněny. Tímto je odstoupení od smlouvy bezpředmětné.

19. Ze spisu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor, obvodní oddělení Česká Třebová č.j. KRPE-8191-15/TČ-2010-171110 je zjištěno, že 1. Policie ČR po provedeném šetření navrhuje trestní oznámení Jany Pecháčkové ze dne 19.7. 2010 založit, neboť nebylo zjištěno, že by došlo ke spáchání trestného činu. (č.l. 1 tohoto spisu). 2. z trestního oznámení na č.l. 3 vyplývá, že Jana Pecháčková je podala na Pavlu anonymizovano pro podezření z podvodu a neoprávněného nakládání s nemovitostí, kterou nemá celou ve svém vlastnictví. 3. z kupní smlouvy uzavřené dne 6.5. 2009 na č.l. 11-15 spisu je patrné, že prodávající Michal Dvořák, Jana Pecháčková a Petr Dvořák jako spoluvlastníci nemovitostí v k.ú. Rybník u České Třebové, obec Rybník (dům č.p. 174 a pozemky) o velikosti podílu každý 1/12 prodávají tyto své podíly Lukáši anonymizovano , který se zavázal zaplatit kupní cenu v celkové výši 566.000 Kč zaplatit do dvou měsíců od podpisu kupní smlouvy. 4. od této kupní smlouvy prodávající pro porušení smlouvy ze strany Lukáše Dvořáka odstoupili-listiny na č.l. 91 až 96 spisu. 5. ze smlouvy o půjčce mezi společností ANAXAS, s.r.o. a Lukášem Dvořákem a Hanou anonymizovano (dlužníci) vyplývá, byla uzavřena dne 24.6.2009. Předmětem bylo poskytnutí

Shodu s prvopisem potvrzuje Volopichová Jana.

peněžních prostředků dlužníkům ve výši 630.000 Kč. Celkový úrok byl dohodnut na částku 20.000 Kč. Finanční prostředky měly být vráceny nejpozději dne 24.9.2009. Pro případ prodlení byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,5% denně z dlužné částky. 6. zástavní smlouva byla popsána v bodě 13.8. 7. směnka na částku 1.100.000 Kč vystavená Lukášem Dvořákem popsána v bodě č. 13.10. 8. v čestném prohlášení ze dne 5.10. 2009 (č.l. 62) Lukáš Dvořák prohlásil, že ví o tom, že pan anonymizovano vyplatil jejich nemovitost ze zástavy a že kupní smlouva je platná. 9. Z dohody o vyklizení nemovitostí ze dne 12.10. 2009 (č.l. 63) je patrné, že Lukáš Dvořák a Hana anonymizovano se zavázali vyklidit nemovitost č.p. 174 v obci Rybník, a to do 30 dnů od přepsání nemovitostí na katastrálním úřadě, pokud bude převedena jen poměrná část nemovitostí a nikoliv 12/12. V případě, že bude převedeno celých 12/12 může dům paní Hana anonymizovano i nadále užívat. 10. vyjádření k odstoupení od kupní smlouvy na č.l. 64-shodně jako v bodech 13.15 a 18.5. 11. prohlášení o zániku zástavního práva na č.l. 90-shodně jako v bodě 13.7. 12. z vyrozumění na č.l. 113-114 spisu vyplývá, že spisový materiál ve věci podnětu Jany Pecháčkové a Petra Dvořáka byl dne 12.11. 2010 založen, neboť nebylo zjištěno, že by byl spáchán trestný čin.

20. Insolvenční soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ustanovením. § 132 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti a z takto zjištěného skutkového stavu učinil následující skutkové a právní závěry:

21. Podle ustanovení § 159 zák. č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon, dále jen IZ ) lze V incidenčních sporech podle odstavce 1 písm. a) až c) a e) až g) lze pokračovat po skončení insolvenčního řízení zrušením konkursu podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo rozhodnutím, jímž insolvenční soud vezme na vědomí splnění reorganizačního plánu, anebo rozhodnutím, jímž insolvenční soud vezme na vědomí splnění oddlužení. Incidenční spory podle odstavce 1 písm. a) se v takovém případě považují za spory o určení pravosti, výše nebo pořadí přihlášených pohledávek pro dobu, po kterou trvalo insolvenční řízení, a incidenční spory podle odstavce 1 písm. b), s výjimkou sporů o vydání výtěžku zpeněžení podle § 225 odst. 5, za spory o určení, zda věc, právo, pohledávka nebo jiná majetková hodnota náležela do majetkové podstaty dlužníka ke dni skončení insolvenčního řízení. (4)Účastníkem incidenčních sporů podle odstavce 1 písm. a) až c) a f) a g), v nichž lze pokračovat podle odstavce 4, se dnem skončení insolvenčního řízení stává místo insolvenčního správce dlužník. (5)

22. Podle ustanovení § 217 IZ je soupis majetkové podstaty (dále jen "soupis") listinou, do níž se zapisuje majetek náležející do majetkové podstaty. Jakmile dojde k zápisu do soupisu, lze se zapsanými majetkovými hodnotami nakládat jen způsobem stanoveným tímto zákonem; učinit tak může jen osoba s dispozičními oprávněními. Soupis provádí a soustavně doplňuje insolvenční správce v průběhu insolvenčního řízení, a to podle pokynů insolvenčního soudu a za součinnosti věřitelského výboru. Tato jeho povinnost nezaniká uplynutím doby. (1)Insolvenční správce vyřadí ze soupisu majetkové hodnoty, o kterých v průběhu insolvenčního řízení vyjde najevo, že nenáleží do majetkové podstaty; to platí bez zřetele k tomu, že v době vyřazení se již osoba, která má z vyřazení prospěch, nemůže domáhat vyloučení těchto majetkových hodnot z majetkové podstaty. Učiní tak po projednání s věřitelským výborem a poté, co vyrozumí insolvenční soud; tím není vyloučena možnost opětovného soupisu vyřazených majetkových hodnot do majetkové podstaty. (2)

23. Podle ustanovení § 224 IZ insolvenční správce, který zapíše do soupisu věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáleží dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují, do

Shodu s prvopisem potvrzuje Volopichová Jana. soupisu poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo. Tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení. Osvědčení musí vždy obsahovat i uvedení důvodu, pro který insolvenční správce tento majetek sepsal. (1) Vyrozumění podle odstavce 1 musí obsahovat i poučení o možnosti podat vylučovací žalobu a o následcích zmeškání lhůty k podání vylučovací žaloby; náležitosti tohoto vyrozumění stanoví prováděcí právní předpis. (2) Je-li do soupisu zapsána nemovitost, která podle katastru nemovitostí není ve vlastnictví dlužníka, vyrozumí o tom insolvenční správce příslušné katastrální pracoviště. Je-li do soupisu sepsána věc, která podle Rejstříku zástav není ve vlastnictví dlužníka, vyrozumí o tom insolvenční správce Notářskou komoru České republiky. Obdobně to platí o majetku uvedeném v jiných veřejných či neveřejných seznamech, jestliže podle zvláštních právních předpisů osvědčují vlastnictví nebo jiná věcná práva k tomuto majetku. (3) Je-li do soupisu zapsána kulturní památka33), sbírka muzejní povahy nebo předmět kulturní hodnoty, vyrozumí o tom insolvenční správce neprodleně Ministerstvo kultury. (4)

24. Podle ustanovení § 225 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. (1) Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu. (2) Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl. (3) Od počátku běhu lhůty k podání žaloby podle odstavce 2 až do jejího skončení a po dobu řízení o podané žalobě až do jeho pravomocného skončení nesmí insolvenční správce zpeněžit majetek, který je předmětem žaloby, ani s ním jinak nakládat, ledaže tím odvrací újmu tomuto majetku bezprostředně hrozící nebo jestliže tak po podání žaloby činí se souhlasem žalobce. Ustanovení § 217 tím není dotčeno. (4) Před pravomocným skončením řízení o žalobě lze ke zpeněžení nebo jinému nakládání s majetkem podle odstavce 4 přistoupit, jestliže tak z důvodů hodných zvláštního zřetele určil insolvenční soud ve výroku rozhodnutí, jímž žalobu zamítl, řízení o ní zastavil nebo ji odmítl. Z výtěžku zpeněžení nebo jiného nakládání s takovým majetkem mohou být věřitelé uspokojeni až po pravomocném skončení řízení o žalobě. (5) Byla-li zpeněžena věc, která neměla být pojata do soupisu, má její vlastník právo na vydání výtěžku zpeněžení; jeho právo na náhradu škody tím není dotčeno. (6) 25. Podle ustanovení § 588 obč. zák. (zákon č. 40/1964 Sb. platný do 31.12.2013) vznikne z kupní smlouvy prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

27. Insolvenční soud při posuzování a rozhodování této věci nejprve řešil prejudiciální otázku, zda kupní smlouva uzavřená dne 12.10.2009 mezi žalovanou Hanou anonymizovano a Lukášem Dvořákem na straně prodávajících a žalobcem Pavlou anonymizovano , jejím předmětem byly nemovitosti podrobně popsané ve výroku I. tohoto rozsudku, je kupní smlouvou platnou. Dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům.

28. Dokazováním bylo prokázáno, že kupní smlouva ze dne 12.10.2009 (nabývací titul žalobce), byla uzavřena v písemné formě. Je v ní náležitě specifikován předmět koupě, kupní cena i účastníci smlouvy a spoluvlastnické podíly prodávajících tedy Lukáše Dvořáka (1/12) a Hany anonymizovano (8/12), celkem tedy 9/12. Z článku III. kupní smlouvy ze dne 12.10.2009 vyplývá, že kupní cenu uvedenou v článku II. (1.800.000 Kč) zaplatil kupující před podpisem kupní smlouvy a prodávající tuto skutečnost potvrzuje. Toto prohlášení bylo stvrzeno podpisy účastníků

Shodu s prvopisem potvrzuje Volopichová Jana. smlouvy (tedy i prodávajících Lukáše Dvořáka a Hany anonymizovano ), které byly úředně ověřeny. Vklad vlastnického práva byl proveden Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí dne 22.12. 2009 s právními účinky vkladu práva ke dni 23.11. 2009.

29. Insolvenční soud má po provedeném dokazování za prokázané, že sjednaná kupní cena ve výši 1.800.000 Kč, byla kupující (žalobcem) zaplacena před podpisem kupní smlouvy tak, jak vyplývá z čl. III, této smlouvy. K zaplacení kupní ceny došlo tak, že 1. částka 686.000 Kč byla za prodávající Hanu anonymizovano a Lukáše Dvořáka poukázána svědkem Zdeňkem Teplým na účet společnosti ANAXAS, s.r.o., vůči které měli prodávající závazek na základě smlouvy o půjčce ze dne 24.6. 2009 (viz bod 19.5). Platba byla provedena dne 5.10.2009. (viz bod 13.9 a 16.4). Společnost ANAXAS, s.r.o. vydala dne 15.10. 2009 prohlášení o zániku zástavního práva (viz bod 13.7). Provedení této platby potvrdili svědci Robert anonymizovano a Zdeněk Teplý. V závěrečném návrhu při ústním jednání dne 7.2.2018 zaplacení této částky připustil i žalovaný. Finanční částku 686.000 Kč získala kupující (žalobce) tak, že si ji půjčila od Zdeňka Teplého, což jmenovaný i svědek Robert anonymizovano potvrdil. 2. částka 14.000 Kč byla předána Robertem anonymizovano Lukáši anonymizovano v hotovosti. Hana anonymizovano a Lukáš Dvořák sice ve svých výpovědích před insolvenčním soudem uvedli, že žádné peníze od Roberta anonymizovano nepřevzali, avšak v závěrečném návrhu při ústním jednání dne 7.2.2018 zaplacení této částky žalovaný připustil. Soud tak nemá důvod o věrohodnosti výpovědi svědka Roberta anonymizovano pochybovat. 3. zbývající suma ve výši 1.100.000 Kč byla zaplacena zápočtem proti směnce vystavené Lukášem Dvořákem dne 5.10 2009 na stejnou sumu na řad Roberta anonymizovano . Směnku nabyl žalobce rubopisem dne 10.10.2009. Svědek Lukáš Dvořák ve své výpovědi před insolvenčním soudem tvrdil, že žádnou směnku nevystavil ani nepodepsal. Znaleckým posudkem z oboru písmoznalectví, odvětví písmoznalectví, specializace zkoumání ručního písma (č.l. 223-225) však bylo prokázáno, že uvedenou směnku Lukáš Dvořák vypsal a podepsal. Bylo tedy prokázáno, že žalobce před podpisem kupní smlouvy ze dne 12.10.2009 disponoval směnečnou pohledávkou ve výši 1.100.000 Kč. Tato pohledávka byla způsobilá k započtení oproti kupní ceně dle citované kupní smlouvy. V této smlouvě byla sjednána kupní cena v celkové výši 1.800.000 Kč a nebylo stanoveno, jakou částku má který z prodávajících obdržet. Bylo tedy na nich, jak se mezi sebou vypořádají. Svědek Robert anonymizovano ve své výpovědi uvedl, že tento způsob zaplacení kupní ceny byl s prodávajícími dohodnut, což oni odmítají. V kontextu s ostatními provedenými důkazy nemá insolvenční soud důvod o věrohodnosti výpovědi svědka Roberta anonymizovano pochybovat. 4. Insolvenční soud se neztotožnil s názorem žalovaného, že k zaplacení kupní ceny zápočtem nebylo možné, protože tento způsob platby nebyl v kupní smlouvě sjednán. Toto tvrzení nemá oporu v žádném právním předpisu. Navíc je v rozporu s textem samotné kupní smlouvy ze dne 12.10.2009, kde je v článku III. uveden text: kupní cenu uvedenou v článku II. zaplatil kupující před podpisem kupní smlouvy a prodávajícímu . Kupní smlouvu oba prodávající podepsali a jejich podpisy byly úředně ověřeny. Tento text v kupní smlouvě ze dne 12.10.2009 obsahuje písemné potvrzení o zaplacení dluhu, které je důkazem splnění tohoto dluhu. Muselo by být prokázáno, že závěr o zaplacení je nesprávný. Žalovaným takový důkaz předložen nebyl.

30. Na základě důvodů, o kterých bylo podrobně pojednáno v bodech č. 28. a č. 29. insolvenční soud uzavřel, že kupní smlouva ze dne 12.10.2009 s právními účinky vkladu práva ke dni 23.11. 2009, obsahuje všechny formální náležitosti a v ní sjednaná kupní cena ve výši 1.800.000 Kč byla zaplacena. Proto je kupní smlouvou platnou.

Shodu s prvopisem potvrzuje Volopichová Jana.

31. Odvolací soud insolvenčnímu soudu ve svém rozhodnutí sp.zn. 104 VSPH 86/2016 uložil, aby se zabýval tím, jaký měl převod nemovitostí hospodářský význam, dále platností kupní smlouvy z hlediska otázky tzv. propadné zástavy, pro případ, že soud shledá kupní smlouvu platnou také odstoupením od smlouvy ze strany dlužnice a rovněž, aby řádně zjistil skutečnou vůli jednajících stran.

32. Pokud jde o hospodářský význam kupní smlouvy ze dne 12.10.2009 dospěl insolvenční soud po provedeném dokazování k závěru, že jím bylo nabytí vlastnického práva kupujícím (žalobcem) k nemovitostem podrobně popsaným ve výroku I. tohoto rozsudku. Pro tento závěr svědčí tyto skutečnosti: 1. z provedeného dokazování vyplynulo, že žalobce měl zájem koupit nemovitosti jako celek, tedy všechny spoluvlastnické podíly. Podle výpovědi Roberta anonymizovano , to bylo na žádost Lukáše Dvořáka a Hany anonymizovano , kteří měli půjčku u společnosti ANAXAS, s.r.o., chtěli ji vyplatit, avšak neměli na to peníze. Oni uvádějí, že si půjčku vzali na koupi bagru a peníze předali Robertu anonymizovano . 2. prokázáno však bylo, že půjčka existovala-byla uzavřena dne 24.6.2009 a dlužníky byli Lukáš Dvořák a Hana anonymizovano (viz bod 19.5). Půjčka byla zajištěna zástavním právem k nemovitostem, které byly předmětem kupní smlouvy ze dne 12.10.2009 (viz zástavní smlouva-bod 13.8). 3. rovněž bylo prokázáno, že půjčka byla zaplacena dne 5.10.2009 (viz bod 16.3) a společnost ANAXAS, s.r.o. vydala prohlášení o zániku zástavního práva dne 15.10 .2009. (viz bod 13.7). 4. Lukáš Dvořák dne 6.5. 2009 uzavřel kupní smlouvu se spoluvlastníky nemovitostí podrobně popsaných ve výroku I. tohoto rozsudku a chtěl odkoupit jejich podíly, aby se stal spoluvlastníkem o velikosti podílu 4/12. (viz bod. 19.3). 5. podle výpovědi Roberta anonymizovano , potvrzené v této části i výpovědí Lukáše Dvořáka, byla mezi žalobcem, žalovaným a Lukášem Dvořákem uzavřena kupní smlouva, kde Lukáš Dvořák vystupoval jako prodávající o velikosti podílu 4/12. Vzhledem k tomu, že spoluvlastníci od kupní smlouvy ze dne 6.5.2009 odstoupili (viz bod 19.4), protože Lukáš Dvořák nebyl schopen vyplatit jejich podíly, byla uzavřena kupní smlouva dne 12.10.2009, kde byl Lukáš Dvořák spoluvlastníkem podílu o velikosti pouze 1/12. Kupní cena ve výši 1.800.000 Kč zůstala stejná. 6. v čestném prohlášení ze dne 5.10. 2009 Lukáš Dvořák prohlásil, že ví o tom, že pan anonymizovano vyplatil jejich nemovitost ze zástavy a že kupní smlouva je platná. (viz bod 19.8) 7. z dohody o vyklizení nemovitostí ze dne 12.10. 2009 podepsané Hanou anonymizovano a Lukášem Dvořákem, je patrné, že Lukáš Dvořák a Hana anonymizovano se zavázali vyklidit nemovitost č.p. 174 v obci Rybník, a to do 30 dnů od přepsání nemovitostí na katastrálním úřadě, pokud bude převedena jen poměrná část nemovitostí a nikoliv 12/12. V případě, že bude převedeno celých 12/12 může dům paní Hana anonymizovano i nadále užívat. (viz bod 19.9)

33. Insolvenční soud po provedeném dokazování neshledal žádné skutečnosti, které by svědčily pro závěr, že kupní smlouva není platná z hlediska tzv. propadné zástavy. Jak již podrobně rozvedeno shora hospodářským význam kupní smlouvy ze dne 12.10.2009 byla koupě nemovitostí ze strany kupující (žalobce). Uzavření smlouvy o půjčce mezi Hanou anonymizovano a Lukášem Dvořákem jako dlužníky a společností ANAXAS, s.r.o. jako věřitelem a její zajištění zástavním právem k nemovitostem v jejich vlastnictví bylo standardním závazkovým právním vztahem. Rovněž ve vztahu ke kupní smlouvě ze dne 12.10.2009 nelze, na základě skutečností podrobně popsaných v bodech č. 28 a č. 29, o tzv. propadné zástavě hovořit.

Shodu s prvopisem potvrzuje Volopichová Jana.

34. Insolvenční soud shledal kupní smlouvu ze dne 12.10.2009 platnou. Proto se rovněž zabýval otázkou odstoupení od této smlouvy, jak mu i uložil odvolací soud. 1. Hana anonymizovano a Lukáš Dvořák odstoupili od kupní smlouvy ze dne 12.10.2009 dopisem sepsaným dne 19.2.2010, který žalobce obdržel dne 23.2. 2010. (viz bod 18.1). Jako důvod uvedli, že jim nebyla zaplacena kupní cena dle kupní smlouvy. 2. informaci o odstoupení od smlouvy zaslali rovněž Katastrálnímu úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice, kam toto podání bylo doručeno dne 22.2. 2010 (viz bod 18.1) 3. z vyjádření k odstoupení od smlouvy ze dne 29.4. 2010 (č.l. 5) vyplývá, že Lukáš Dvořák a Hana anonymizovano katastrálnímu úřadu sdělují, že kupní smlouva byla uzavřena v souladu se všemi podmínkami a tudíž je platná. A všechny body kupní smlouvy byly splněny. Tímto je odstoupení od smlouvy bezpředmětné. (viz bod 18.5) 4. další odstoupení od kupní smlouvy ze dne 12.10.2009 zaslal žalovaný žalobci dopisem ze dne 17.8. 2010, který byl žalobci doručen dne 18.8. 2010. (viz bod 16.6). Důvodem bylo opět, že jim nebyla zaplacena kupní cena dle kupní smlouvy. 5. odstoupení od smlouvy předcházela korespondence mezi žalovaným a žalobcem podrobně popsaná pod bodem 16.4 a 16.5.

35. Insolvenční soud odstoupení od kupní smlouvy přezkoumal a zjistil, že není důvodné. Jak již uzavřel v bodech č. 28, č. 29 a č. 30 shledal kupní smlouvu ze dne 12.10 2009 platnou. Současně konstatoval, že má za prokázané, že kupní cena byla prodávajícím dle kupní smlouvy zaplacena. Proto k odstoupení od kupní smlouvy pro nezaplacení kupní ceny nebyl právní důvod. Insolvenční soud současně nepřehlédl rozporná prohlášení žalovaného, když v podání ze dne 29.4. 2010 adresovaném katastrálnímu úřadu sdělil, že kupní smlouva byla uzavřena v souladu se všemi podmínkami a tudíž je platná. A všechny body kupní smlouvy byly splněny. Tímto je odstoupení od smlouvy bezpředmětné a následně dopisem ze dne 27.7.2010 vyzývá žalobce k úhradě kupní ceny a poté od kupní smlouvy dne 17.8. 2010 pro nezaplacení kupní ceny odstupuje.

36. Provedeným dokazováním bylo prokázáno, že vůlí účastníků kupní smlouvy ze dne 12.10.2009 bylo, aby kupující (žalobce) nabyl vlastnické právo k nemovitostem, které byly předmětem převodu a prodávající se zbavili svých závazků. Při zodpovězení této otázky se insolvenční soud nemohl vyhnout přezkoumání věrohodnosti výpovědí jednotlivých osob, které byly vyslýchány. 1. Hana anonymizovano byla vyslechnuta jako účastník řízení. Už z tohoto postavení a v kontextu s ustanovením § 131 o.s.ř., kdy účastník řízení musí se svým výslechem souhlasit a nemůže být přidržen k odpovědnosti na případné uvádění nepravdivých skutečností při výslechu před soudem, je validita jeho výpovědi limitována. Z průběhu výpovědi účastníka řízení je patrné, že se v celé problematice obtížněji orientoval. O celé věci a jejím průběhu byl informován svědkem Lukášem Dvořákem, který je synem žalované. Její informovanost o celé situaci byla tedy limitována množstvím a pravdivostí informací, které jí její syn poskytl. Jako účastník řízení vypověděl, že nedostal na kupní cenu nic zaplaceno, avšak v závěrečném návrhu připustil, že bylo zaplaceno 700.000 Kč. Z tohoto úhlu pohledu také insolvenční soud na věrohodnost výpovědi účastníka řízení nahlížel. 2. Robert anonymizovano byl vyslechnut jako svědek a poučen podle ustanovení § 126 o.s.ř.. Jeho výpověď byla potvrzena výpovědí svědka Teplého a listinami provedenými v průběhu řízení k důkazu. Vyplacení půjčky, kterou měli Hana anonymizovano a Lukáš Dvořák u společnosti ANAXAS, s.r.o., bylo potvrzeno svědkem Zdeňkem Teplým. Dále okolnosti uzavření kupní smlouvy, nejprve s podílem Lukáše Dvořáka o velikosti 4/12, čemuž předcházela kupní smlouva mezi Lukášem Dvořákem a ostatními spoluvlastníky ze dne

Shodu s prvopisem potvrzuje Volopichová Jana.

6.5. 2009 a poté s podílem Lukáše Dvořáka o velikosti 1/12. Výpověď svědka o tom, že směnku na částku 1.100.000 Kč vypsal a podepsal Lukáše Dvořák, byla zcela potvrzena znaleckým posudkem z oboru písmoznalectví. Výpověď svědka v části, kde uváděl, že Lukáš Dvořách chtěl nemovitosti odkoupit zpět je potvrzena smlouvou o budoucí smlouvě kupní na č.l. 172 spisu (viz bod 13.13). Dále i připuštění úhrady částky 686.000 Kč a 14.000 Kč žalovaným v závěrečném návrhu dne 7.2.2018 výpověď svědka potvrdilo. Proto insolvenční soud nemá žádný důvod o věrohodnosti výpovědi tohoto svědka pochybovat. 3. Lukáš Dvořák byl vyslechnut jako svědek a poučen podle ustanovení § 126 o.s.ř.. Vypovídal obdobně jako jeho matka-žalovaný. Rovněž i on se v celé věci obtížněji orientoval. Prohlásil však, že předloženou směnku na částku 1.100.000 Kč nesepsal ani nepodepsal. Toto jeho tvrzení bylo zcela vyvráceno znaleckým posudkem z oboru písmoznalectví, který jednoznačně určil, že text uvedené směnky vypsal svědek Lukáš Dvořák a podpis na směnce je jeho pravým podpisem. Svědek Lukáš Dvořák tedy vědomě v řízení před soudem a po řádném poučení nevypovídal pravdu. Jako svědek opakovaně uváděl, že na kupní cenu nebylo žalobcem nic zaplaceno, přičemž žalovaný v závěrečném návrhu připustil, že bylo zaplaceno 700.000 Kč, což koresponduje s výpovědí svědka Roberta anonymizovano i listinnými důkazy. Insolvenční soud hodnotí výpověď svědka Lukáše Dvořáka z podstatné a rozhodující části jako nevěrohodnou. 4. Zdeněk Teplý byl vyslechnut jako svědek a poučen podle ustanovení § 126 o.s.ř.. O věrohodnosti jeho výpovědi nemá insolvenční soud pochybnosti, neboť jeho obsah výpovědi byl potvrzen listinami provedenými k důkazu.

37. Pokud jde o námitky žalovaného, že platně odstoupil od kupní smlouvy ze dne 12.10. 2009 pro nezaplacení kupní ceny, že kupní smlouva je absolutně neplatná, protože je nesrozumitelná a dále, že kupní cena nebyla v částce 1.100.000 Kč zaplacena (když soud vzal v úvahu, že žalovaný zaplacení částky 700.000 Kč připustil), protože žalobce neměl za žalovaným žádnou pohledávku a dále, že kupní cena nebyla zaplacena před podpisem kupní smlouvy, jak je uvedeno v jejím článku III., tak s těmito námitkami se insolvenční soud neztotožnil. 1. pokud jde odstoupení od smlouvy, o tom bylo podrobně pojednáno v bodě č. 34. a č. 35. Soud shledal odstoupení od smlouvy pro nezaplacení kupní ceny jako nedůvodné a tedy neplatné. 2. v bodech č. 28, č. 29 a č. 30 insolvenční soud podrobně zdůvodnil, proč považuje kupní smlouvu ze dne 12.10. 2009 za platnou. Kupní smlouva byla sepsána zcela srozumitelně, byly v ní řádně označeny smluvní strany, předmět smlouvy i podíly jednotlivých prodávajících. Byla ujednána kupní cena a všichni účastníci shodně prohlásili, že byla zaplacena před podpisem kupní smlouvy. Vklad práva byl proveden Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice pod č.j. V-7520/2009 s právními účinky dnem 23.11. 2009. Žalovaný žádné konkrétní skutečnosti, proč považuje kupní smlouvu za nesrozumitelnou, neuvedl. 3. o nezaplacení kupní ceny žalovanému bylo rovněž pojednáno v bodech č. 28, č. 29 a č. 30. V této souvislosti insolvenční soud toliko poznamenává, že pokud žalovaný připustil, že žalobce zaplatil na kupní cenu částku 700.000 Kč, tak rovněž neuváděl, kolik z této částky by připadlo na jednotlivé spoluvlastníky podle jejich podílů. Proto insolvenční soud pouze opakuje, že pro žalobce nebylo rozhodné kolik, který ze spoluvlastníků z kupní ceny obdrží (tedy ani jaké pohledávky a v jaké výši má za tím, kterým ze spoluvlastníků), ale rozhodné bylo, že v kupní smlouvě všichni účastníci svými podpisy potvrdili zaplacení celé kupní ceny, tedy i zánik dluhu žalobce z tohoto titulu. Žalobce tedy své povinnosti zaplatit kupní cenu dostál. 4. pokud jde o námitku žalovaného vznesenou v závěrečném návrhu, že kupní cena nebyla zaplacena před podpisem kupní smlouvy, protože Lukáš Dvořák nebyl o zápočtu

Shodu s prvopisem potvrzuje Volopichová Jana.

vyrozuměn před tím, ale potom, tak tuto žalovaný blíže nekonkretizoval a insolvenční soud se jí tedy nemohl blíže zabývat.

38. Na základě všech podrobně rozvedených důvodů insolvenční soud rozhodl tak, že určil, že do majetkové podstaty dlužníka Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Rybník 174, 560 02 Česká Třebová-insolvenční řízení vedeno pod sp.zn. KSPA 59 INS 11410/2010, ke dni skončení insolvenčního řízení (4.8.2016) nenáležely nemovitosti, a to spoluvlastnický podíl o velikosti 8/12 na: pozemku p. č. st. 212, jehož součástí je stavba č.p. 174 (rodinný dům) v části obce Rybník stojící na tomto pozemku p. č. st. 212 a pozemku p. č. 207/2-zahrada, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 233 pro obec Rybník, katastrální území Rybník u České Třebové u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí pro okres Ústí nad Orlicí.

39. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř.. Úspěšnému žalobci soud přiznal náhradu nákladů řízení (před soudem prvního stupně i před soudem odvolacím) ve výši 71.114,66 Kč sestávající se: 1. ze zaplaceného soudního poplatku 1.000,-Kč. 2. ze 13,5 úkonů právní služby ( příprava a převzetí věci dne 10.2.2011, sepis žaloby dne 17.2. 2011, vyjádření žalobce dne 28.6. 2011, účast u jednání dne 29.6. 2011, sepis sdělení k výzvě soudu dne 3.12.2012, vyjádření k odvolání žalovaného dne 11.12.2013, vyjádření žalobce dne 29.4. 2014 a dne 26.9. 2014, účast u jednání dne 14.12. 2017 v době od 13:00 do 15:45 hod.-2 úkony, důkazní návrhy dne 28.2.2017-1/2 úkonu) á 3.500,-Kč, tj. 47.250,-Kč (§ 7 bod. 5 ve spojení s § 9 odst. 3a) a odst. 4 b) vyhl. č. 177/1996 Sb.), 3. 14x režijní paušál á 300,-Kč, tj. 4.200,-Kč, 4. náhrada za použití osobního automobilu Mazda 626 r.z. za cestu z Ústí nad Orlicí do Pardubic a zpět (cesty dne 29.6.2011, 14.12.2016, 13.12.2017 a 7.2. 2018) ve výši 3.246 Kč, 5. 4x započatá půlhodina za ztrátu času á 100,-Kč za každou cestu, tj. 3.200,-Kč a 6. DPH 21% ve výši 12.168,66 Kč. 7. Soud současně uložil žalovanému, aby náhradu nákladů řízení uhradil žalobci k rukám jeho právního zástupce JUDr. Jiřího Lukáše-advokáta, se sídlem Ústí nad Orlicí, Komenského 160, PSČ 562 01 do tří dnů od právní moci rozsudku.

40. Insolvenční soud současně rozhodl podle ustanovení § 148 o.s.ř. o nákladech, které vynaložil stát na znalečném ve výši 15.862 Kč a uložil žalovanému, aby jejich náhradu zaplatil na účet České republiky-Krajský soud v Hradci Králové, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích.

Pardubice dne 7. února 2018

JUDr. Karel Kudláček v. r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Volopichová Jana.