59 ICm 456/2012
Číslo jednací: 59 ICm 456/2012-27 (KSPA59 INS18227/2011-C2- 2)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: GE Money Auto, s.r.o., IČ 60112743, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4, proti žalovanému: Ing. Jana Vodrážková, Sladkovského 756, 537 01 Chrudim II, insolvenční správce dlužníků Tomáš anonymizovano , anonymizovano , IČ 74453386 a Pavla anonymizovano , r.č. 815710/3317, oba bytem 561 82 Klášterec nad Orlicí 193, o určení pohledávky, rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že část pohledávky žalobce ve výši 49.823,-Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníků Tomáše anonymizovano , anonymizovano , IČ 74453386 a Pavly anonymizovano , r.č. 815710/3317, oba bytem 561 82 Klášterec nad Orlicí vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice pod sp.zn. 59 INS 18227/2011, je po právu. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 17.2. 2012 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že část pohledávky žalovaného ve výši 49.823,-Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníků Tomáše anonymizovano , anonymizovano , IČ 74453386 a Pavla anonymizovano , r.č. 815710/3317, oba bytem 561 82 Klášterec nad Orlicí vedeného KSPA 59 INS 18227/2011-C2-2 Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice pod sp.zn. 59 INS 18227/2011, je po právu.

Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši celkem 151.194,22 Kč. Při přezkumném jednání dne 11.1. 2012 žalovaný pohledávku žalovaného částečně popřel, a to ve výši 49.823,-Kč představující náklady s prodejem vozu a náklady spojené s předčasným ukončením smlouvy a uznal ve výši 101.371,22 Kč. Žalovaný, jako insolvenční správce, žalobce o popření části jeho pohledávky vyrozuměl s tím, že může podat incidenční žalobu, kterou žalobce následně, v souladu s ustanovením § 199 odst. 1 insolvenčního zákona, podal. Soud usnesením ze dne 8.3. 2012 uložil žalovanému, aby se k podané žalobě písemně vyjádřil. Současně v usnesení upozornil, že nemůže-li žalovaný podat ve stanovené lhůtě písemné vyjádření ve věci samé, je povinen před uplynutím stanovené lhůty sdělit soudu, jaký vážný důvod mu v tom brání a na výzvu soudu je povinen tvrzený vážný důvod prokázat. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu ve věci samé včas písemně nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává. Soud proto ve věci samé rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 153a odst.3 o.s.ř.). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání (§ 153a odst. 4 o.s.ř.).

Žalovanému bylo usnesení doručeno do datové schránky dne 26.3. 2012. Do současné doby, tedy do doby rozhodování soudu, se žalovaný k žalobě nevyjádřil ani nesdělil soudu důvod, pro který tak neučinil. Proto soud rozhodl ve věci rozsudkem pro uznání podle § 153a o.s.ř. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona (zák. č. 182/2006 Sb.), kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolacím důvodem jsou pouze vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání. Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Pardubicích dne 18. května 2012 JUDr. Karel Kudláček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Štěrbová Markéta