59 ICm 401/2011
Číslo jednací: 59 ICm 401/2011-25 KSPA 59 INS 12543/2010-C1-5

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové pobočka Pardubice rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: SMART Capital, a.s., IČ 26865297, se sídlem Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00 Olomouc, proti žalovanému: JUDr. Ing. Tomáš Matoušek, se sídlem Hradec Králové, Dukelská 15, PSČ 500 02, insolvenční správce dlužníka Emmy anonymizovano , anonymizovano , bytem Červená Voda 231, 561 61 Červená Voda, o popření pohledávky ve výši 6.009,-Kč

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem Emmou anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Červená Voda 1, čp. 231, PSČ 561 61 z nesplaceného úvěru poskytnutého na základě smlouvy o úvěru č. 62010-2917 ze dne 18.5. 2010 činí celkem částku 10.215,-Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Včas podanou žalobou (žaloba doručena 16.2. 2011) se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení za dlužníkem Emmou anonymizovano ve výši 10.215,-Kč je po právu. V žalobě uvedl, že dne 17.1. 2011 přihlásil pohledávku za dlužníkem do insolvenčního řízení ve výši 10.215,-Kč. Při přezkumném jednání dne 9.2. 2011 byla pohledávka ve výši 6.009,-Kč insolvenčním správcem popřena, o čemž byl vyrozuměn dopisem doručeným mu 15.2. 2011. Žalobce má zato, že tato pohledávka je po KSPA 59 INS 12543/2010-C1-5 právu, neboť dlužník uzavřel s žalobcem smlouvu o úvěru č. 62010-2917 na základě níž mu byl poskytnut úvěr ve výši 9.000,-Kč. Dlužník se zavázal zaplatit částku 14.625,-Kč ve 13-ti měsíčních splátkách po 1.125,-Kč zahrnujících splátku jistiny, úplaty za poskytnutí úvěru a úroku. Dlužník zaplatil toliko 4 splátky v plné výši a pátou ve výši 950,-Kč, tedy celkem 5.450,-Kč. Ze zbývající částky bylo odečteno 692,-Kč jako úroky přirostlé po rozhodnutí o úpadku a dlužná částka tedy činí 8.483,-Kč. Pokud jde o smluvní pokutu, její výše není v rozporu s dobrými mravy a je přiměřená, když představuje částku 14,43 Kč denně, což je 433,-Kč měsíčně a celkem tedy 1.732,-Kč za 4 měsíce. Dlužník se se smlouvou seznámil a dobrovolně ji podepsal. Tím se také zavázal plnit její ujednání. Žalobce považuje smlouvu za platnou.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že pohledávka žalobce byla popřena po právu. Ve svém vyjádření doručeném soudu dne 10.3. 2011 dodatečně uznal částku 22,-Kč a tedy celkem popřená část pohledávky je ve výši 5.987,-Kč. Namítl, že postup výpočtu úroku žalobcem uplatněný nezohledňuje postupné splácení úvěru a výše smluvené odměny za poskytnutí úvěru odporuje dobrým mravům s odkazem na komentář k obchodnímu zákoníku. Současně s odkazem na ustanovení § 499 obch. zák. nemohl žalobci nárok na odměnu vzniknout. Žalobce přihlásil i pohledávky, které mu zatím nevznikly (měsíční poplatky za období po zjištění úpadu) a namítl, že způsob sjednané odměny odporuje i ustanovení o předčasném splacení úvěru dle zákona o spotřebitelských úvěrech v té době platného a zároveň poukazuje na neplatnost bodu 4. obchodních podmínek. Ke smluvní pokutě uvádí, že je v rozporu s dobrými mravy, neboť nezohledňuje výši již splacené jistiny úvěru a může tedy činit až 1% denně.

Žalobce se k nařízenému jednání omluvil. Žalovaný setrval na své argumentaci, pouze upřesnil, že výše popřené částky činí po dodatečném uznání částku 5.987,-Kč a navrhl žalobu zamítnout.

Z vyrozumění o popření pohledávky bylo zjištěno, že bylo sepsáno dne 9.2. 2011 a insolvenční správce v něm informuje žalobce o popření části pohledávky co do její výše v částce 6.009,-Kč, neboť výše smluvní pokuty je v rozporu s dobrými mravy a nárok na odměnu za poskytnutí úvěru nevznikl.

Z přihlášky pohledávky včetně příloh vedené pod P5 je zjištěno, že byla podána soudu dne 17.1. 2011 jako nezajištěná a nevykonatelná. Výše pohledávky-10.215,-Kč, právní důvod-smlouva o úvěru č. 62010-2917 ze dne 18.5. 2010. Z této smlouvy a obchodních podmínek vyplývá, že byla dlužníkem podepsána. Poskytnuta byla částka 9.000,-Kč, dlužník se v čl. II zavázal vrátit věřiteli celkem 14.625,-Kč ve 13-ti pravidelných splátkách po 1.125,-Kč, zahrnujících jistinu, úplatu za poskytnutí úvěru a úrok, pod ztrátou výhody splátek v případě neuhrazení jedné splátky řádně a včas.

Z protokolu o přezkumném jednání je zjištěno, že se konalo dne 9.2. 2011. Pohledávka žalobce byla popřena co do výše 6.009,-Kč, dlužníkem byla uznána zcela.

Ze seznamu přihlášených pohledávek vyplývá, že žalobce přihlásil pohledávku ve výši 10.215,-Kč. Žalovaný jako insolvenční správce ji popírá co do částky 4.277,-Kč (úplata za sjednání úvěru) a částky 1.732,-Kč (smluvní pokuta) a uznává co do částky 4.206,-Kč. Dlužník pohledávku znává zcela. KSPA 59 INS 12543/2010-C1-5 Z insolvenčního návrhu je zjištěno, že byl podán dlužníkem dne 26.10. 2010 a spojen s návrhem na oddlužení. Usnesení o úpadku bylo vydáno dne 29.12. 2010.

Na základě shora uvedených skutečností dospěl soud k závěru, že dlužník Emma anonymizovano uzavřela dne 18.5. 2010 smlouvu o úvěru č. 62010-2917, jejíž nedílnou součástí byly i Obchodní podmínky, na základě níž jí žalobce poskytl finanční částku 9.000,-Kč. Podpisem smlouvy se zavázala žalobci vrátit celkem částku 14.625,-Kč. Součástí splátky byla jistina, úplata za poskytnutí úvěru a úrok. Dlužník zaplatil 4 splátky a z páté toliko částku 950,-Kč-celkem tedy 5.450,-Kč. Tím pozbyl dle ustanovení čl. II Smlouvy o úvěru č. 62010-2917 ze dne 18.5. 2010 výhodu splátek. Dle čl. I Obchodních podmínek má věřitel (žalobce) právo požadovat zaplacení celé jistiny, poplatku za správu úvěru (úrok a úplata), smluvních pokut a paušální náhrady nákladů v případě zesplatnění úvěru či jeho poskytnutí na základě nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů ze strany dlužníka. Dle čl. 3 je věřitel (žalobce) oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši měsíčního poplatku za správu úvěru, a to za každý započatý měsíc prodlení. Výše úplaty byla sjednána v částce 294,40 Kč měsíčně, tj. 9,80 Kč denně, úrok pak 20%. Smluvní pokuta byla sjednána v částce 14,43 Kč denně, tj. 0,14% za každý den prodlení.

Soud při posuzování této věci přihlédl k okolnostem případu, zejména k aktuální výši dlužné jistiny, počtu neuhrazených splátek a délce prodlení. Dospěl k závěru, že výše úplaty za poskytnutí úvěru v částce 9,80 Kč denně není částkou nepřiměřenou a odporující dobrým mravům a nárok na zaplacení této částky, jak výše citováno, žalobci vznikl. Pokud jde o smluvní pokutu, ta vzhledem k výši jistiny se v částce 14,43 Kč denně jeví jako přiměřenou. Celková žalobcem vyúčtovaná suma z tohoto titulu je potom důsledkem dlužníkova prodlení. Proto soud žalobě vyhověl a rozhodl, že žalobcova pohledávka je po právu i v žalovaným popřené výši, a že tedy má žalobce za dlužníkem pohledávku celkem ve výši 10.215,-Kč.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 202, odst. 1 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Pardubicích dne 18. května 2011

JUDr. Karel Kudláček, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Kosková