59 ICm 3375/2011
Č.j. 59 ICm 3375/2011-49

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní v právní věci žalobkyně: Mgr. Barbora Novotná-Opltová, se sídlem Karlovo nám. 24, Praha 1, insolvenční správce dlužníka Demorecykla s.r.o. v likvidaci, IČO 256 74 595, se sídlem Politických vězňů 912/10, Praha 1, Nové Město, zast. Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Karlovo nám. 24, proti žalované: CZ-building group a.s., IČO 290 09 286, se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, zast. advokátem JUDr. Richardem Čičkem, se sídlem Milady Horákové 533/28, Praha 7, o odpůrčí žalobě,

takto:

I. Žaloba, že se určuje, že smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a žalovanou, jejichž předmětem je převod těchto movitých věcí na žalovanou: nákladní automobil TATRA 815, RZ 1AE 89-16, skříňový automobil PRAGA V3S, RZ 1AP 92-99, nákladní automobil N1 Mercedes Benz Sprinter RZ 1AE 94- 21, nákladní přívěs sklápěčkový 04 PANAV RZ 1AE 09-38, nákladní automobil N1 Peugeot Boxer RZ 1AE 66-00, rypadlo nakladač CATERPILLAR RZ A00 54-18, nákladní automobil BMW XP RZ 4E2 77- 88, jsou neúčinnými právními úkony vůči věřitelům a majetkové podstatě dlužníka, se zamítá.

II. Žalobkyně je povinna uhradit žalované na nákladech právního zastoupení 14.500,00 Kč k rukám AK JUDr. Čička, do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobkyně žalobou podanou u zdejšího soudu dne 16.12.2011, doplněnou písemně dne 24.4.2012 a dne 9.7.2012 na výzvu soudu dle ust. § 118 o.s.ř. požadovala určení, že kupní smlouvy ze září 2010, jimiž se dlužník zbavil 6 vozidel, jsou vůči věřitelům dlužníka neúčinné, neboť tyto smlouvy byly uzavřeny ve prospěch osoby blízké, s níž dlužník tvoří koncern a v době převodu již byl v úpadku. Věřitelé tak byli zkráceni o možnost uspokojení jejich přihlášených a zjištěných pohledávek. Insolvenční návrh byl podán 13.10.2010 a usnesení o zjištění úpadku bylo vydáno dne 17.12.2010. Při uzavírání první kupních smluv nebylo prokázáno, zda autobazar byl oprávněn smlouvu uzavřít a vystupovat tak jako vlastník nebo zda měl vystupovat jen jako zprostředkovatel. Předseda představenstva žalované a jednatel dlužníka jsou bývalí spolužáci, takže tvoří faktický koncern. Nebylo prokázáno, že dlužníkovi bylo řádně zaplaceno, takže neobdržel přiměřené protiplnění. Svoje tvrzení doložila žalobkyně opisem rejstříku zástav, výpisem z dopravního inspektorátu, úplným výpisem z obchodního rejstříku dlužníka a žalované.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby, protože jednak předmětná vozidla již převedla na další subjekty, jednak neexistuje propojení mezi žalobkyní a žalovanou, jednak vozidla nabyla od AUTOBAZARU CENTRUM s.r.o. za cenu obvyklou. Svá tvrzení podpořila kupními smlouvami o nabytí vozidel od AUTOBAZARU CENTRUM s.r.o. a jejich následném prodeji dalším subjektům s doklady o úhradě kupní ceny.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 11930/2010 bylo zjištěno, že: -usnesením ze dne 17. 12. 2010 na č. l. A-25 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs, insolvenčním správcem byla ustavena žalobkyně, -žalobkyně ke dni 14. 4. 2011, na č. l. B-22 zapsala předmětné vozidlo do majetkové podstaty dlužníka,

Z výpisu Obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. C 15527 bylo zjištěno, že jediným jednatelem společnosti AUTOBAZAR CENTRUM, s.r.o. je ode dne 25. 3. 2004 Roman Konečný. Předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, silniční motorová doprava nákladní a zprostředkování obchodní činnosti.

Z výpisu Obchodního rejstříku Městského soudu v Praze sp. zn. B 15808 bylo zjištěno, že předsedou představenstva společnosti CZ-building group a.s., který jedná za představenstvo samostatně, je ode dne 12. 7. 2010 Jan Černý.

Ze spisu sp.zn. 59 ICM 1206/2011 bylo zjištěno, že nynější žalovaná podala dne 13.5.2011 žalobu na č.l. 1-3, jíž se domáhala vyloučení téměř všech vozidel sepsaných v soupisu majetkové podstaty, protože jsou jejím vlastnictvím, žalobkyně neodůvodnila soupis vozidel do podstaty. Usnesením ze dne 12.1.2012 na čl. 31 bylo řízení přerušeno do pravomocného skončení řízení o odpůrčí žalobě týkající se týchž vozidel.

Ze spisu sp.zn. 59 ICM 1273/2011 bylo zjištěno, že rozsudkem z 23.4.2012 na čl. 77, proti jehož meritornímu rozhodnutí žalobkyně nepodala odvolání, bylo ze soupisu majetkové podstaty vyloučeno vozidlo BMW, typ X5, RZ 1 AM 99-94, VIN WBAFE81040LZ73015, jež je i předmětem odpůrčí žaloby, neboť bylo prokázáno, že nový nabyvatel je vlastníkem předmětného vozidla, toto vlastnické právo k němu nabyl v dobré víře na základě kupní smlouvy uzavřené dle ust. § 409 Obch. z. dne 21. 11. 2010 od společnosti JPS Trade s.r.o., která byla jeho výlučným vlastníkem v době prodeje. Kupní cena předmětného vozidla byla novým nabyvatelem zcela uhrazena.

Z výpovědi svědka Jaromíra Černíka, jednatele dlužníka, dne 4.9.2012 bylo zjištěno, že předmětná vozidla dlužník prodával v době, kdy ještě dlužník nebyl ani v likvidaci. Dlužník chtěl obnovit vozový park, proto vozidla prodal přes AUTOBAZAR CENTRUM, s.r.o., který kupní cenu uhradil na účet dlužníka. Kupní smlouvy byly zřejmě uzavřeny písemně, ale účetnictví bylo ukradeno, proto nemohly být ani kupní smlouvy předány žalobkyni. Pro žalovanou začal pracovat až po té, co dlužník vstoupil do likvidace.

Z výpovědi Jana Černého, předsedy představenstva žalované, dne 4.9.2012 bylo zjištěno, že při koupi předmětného vozidla předpokládal, že jeho vlastníkem byl AUTOBAZAR CENTRUM, s.r.o., protože mu platil kupní cenu. Protože brzy zjistil, že je výhodnější si vozidla půjčovat než je vlastnit, zase vozidla prodal.

Z výpovědi svědka Romana Konečného, jednatele společnosti AUTOBAZAR CENTRUM, s.r.o., dne 23.10.2012 bylo zjištěno, že při uzavírání kupní smlouvy se společností CZ-building group a.s. byla vlastníkem předmětných vozidel společnost AUTOBAZAR CENTRUM, s.r.o., protože je ve smlouvách uvedena jako prodávající. Pokud AUTOBAZAR CENTRUM, s.r.o. zprostředkovává prodej, tak je v kupní smlouvě uveden jako prodávající původní vlastník. Standardně při výkupu vozidla se uzavře kupní smlouva a prodávajícímu se uhradí kupní cena buď hotově na místě oproti příjmovému dokladu anebo převodem dle faktury vystavené prodávajícím. Nečeká se s úhradou kupní ceny na prodej vozidla dalšímu zájemci. Účetnictví bylo odcizeno, proto nejsou kupní smlouvy k dispozici. V daném případě autobazar od dlužníka kupoval více aut a v každém případě byla cena uhrazena převodem. Znalecký posudek nebyl zpracován, auta byla koupena za cenu obvyklou na trhu, auta byla následně prodána.

Z výpovědi svědka Roberta Srbka, jednatele společnosti ASSITANCE MĚLNÍK s.r.o., bylo zjištěno, že provozuje asistenční službu a autobazar. Původně chtěl mít autopůjčovnu s p. Fryčem, ale nesehnal potřebný kapitál, proto mu vozidla přenechal. Vozidla převzal od žalované asi před rokem svědek, vozidla jeho společnost neužívala. Kupní cenu tedy platil pan Fryč, neví však kdy.

Z příloh založených účastníky bylo zjištěno, že všechna vozidla žalovaná nabyla od společnosti AUTOBAZAR CENTRUM, s.r.o. a kupní cenu řádně uhradila:

-z kupní smlouvy ze dne 4. 8. 2010 bylo zjištěno, že společnost CZ-building group a.s. jako kupující koupila od společnosti AUTOBAZAR CENTRUM, s.r.o., IČO 259 31 351, jako prodávajícího vozidlo BMW, typ X5, RZ 1 AM 99-94 za kupní cenu ve výši 612.680,00 Kč bez DPH. K prodeji předmětného vozidla vystavila společnost AUTOBAZAR CENTRUM, s.r.o. dne 4. 8. 2010 fakturu č. 824/10 s uvedením kupní ceny ve výši 612.680,00 Kč bez DPH. Z potvrzení o zaplacení kupní ceny bylo zjištěno, že kupní cena ve výši 735.216,00 Kč včetně 20 % DPH byla uhrazena dne 15. 9. 2010. -z kupní smlouvy ze dne 4. 8. 2010 bylo zjištěno, že společnost CZ-building group a.s. jako kupující koupila od společnosti AUTOBAZAR CENTRUM, s.r.o., IČO 259 31 351, jako prodávajícího vozidlo TATRA 815 6X6.2 RZ 1AE 89-16, za kupní cenu ve výši 162.080,00 Kč bez DPH. Z potvrzení o zaplacení kupní ceny bylo zjištěno, že kupní cena ve výši 194.496,00 Kč včetně 20 % DPH byla uhrazena dne 15. 9. 2010. -z kupní smlouvy ze dne 4. 8. 2010 bylo zjištěno, že společnost CZ-building group a.s. jako kupující koupila od společnosti AUTOBAZAR CENTRUM, s.r.o., IČO 259 31 351, jako prodávajícího vozidlo PRAGA V3S, RZ 1AP 92-99, za kupní cenu ve výši 627.000,00 Kč bez DPH. Z potvrzení o zaplacení kupní ceny bylo zjištěno, že kupní cena ve výši 32.400,00 Kč včetně 20 % DPH byla uhrazena dne 15. 9. 2010. -z kupní smlouvy ze dne 4. 8. 2010 bylo zjištěno, že společnost CZ-building group a.s. jako kupující koupila od společnosti AUTOBAZAR CENTRUM, s.r.o., IČO 259 31 351, jako prodávajícího vozidlo Mercedes Benz Sprinter RZ 1AE 94-21, za kupní cenu ve výši 147.516,00 Kč bez DPH. Z potvrzení o zaplacení kupní ceny bylo zjištěno, že kupní cena ve výši 177.019,20 Kč včetně 20 % DPH byla uhrazena dne 15. 9. 2010. -z kupní smlouvy ze dne 4. 8. 2010 bylo zjištěno, že společnost CZ-building group a.s. jako kupující koupila od společnosti AUTOBAZAR CENTRUM, s.r.o., IČO 259 31 351, jako prodávajícího vozidlo CATERPILLAR RZ A00 54-18 za kupní cenu ve výši 553.390,00 Kč bez DPH. Z potvrzení o zaplacení kupní ceny bylo zjištěno, že kupní cena ve výši 664.068,00 Kč včetně 20 % DPH byla uhrazena dne 15. 9. 2010. -z kupní smlouvy ze dne 4. 9. 2010 bylo zjištěno, že společnost CZ-building group a.s. jako kupující koupila od společnosti AUTOBAZAR CENTRUM, s.r.o., IČO 259 31 351, jako prodávajícího vozidlo 04 PANAV RZ 1AE 09-38, za kupní cenu ve výši 156.107,00 Kč bez DPH. Z potvrzení o zaplacení kupní ceny bylo zjištěno, že kupní cena ve výši 187.329,00 Kč včetně 20 % DPH byla uhrazena dne 15. 10. 2010.

Z opisu rejstříku zástav pod č. zápisu 19437 bylo zjištěno, že k předmětným vozidlům bylo ode dne 2. 8. 2010 zapsáno zástavní právo vůči dlužníkovi jako zástavnímu dlužníkovi. Zástavní právo mělo vzniknout na základě zástavní smlouvy ze dne 2. 8. 2010 sepsané notářkou JUDr. Adélou Matějkovou.

Ze sdělení svědka Konečného zaslaného mailem dne 1.11.2012 bylo zjištěno, že v elektronickém účetnictví AUTOBAZAR CENTRUM, s.r.o., je uvedeno, že celková kupní cena od dlužníka je 4,448.423,20 Kč ( základ 3,123.686,00 Kč + 20% DPH), účtována na účet 132.100 Zboží na skladě a v prod. zboží.

Podle ust. § 235 a násl. IZ jsou neúčinným právními úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů; právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké.

Dle ust. § 409 odst. 1 Obch. z. se kupní smlouvou prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

Dle ust. § 446 Obch. z. nabývá kupující vlastnické právo i v případě, kdy prodávající není vlastníkem prodávaného zboží, ledaže v době, kdy kupující měl vlastnické právo nabýt, věděl nebo vědět měl a mohl, že prodávající není vlastníkem a že není ani oprávněn zbožím nakládat za účelem jeho prodeje.

S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že není na místě žalobě vyhovět, protože žalovaná nabyla vlastnické právo k předmětným vozidlům kupními smlouvami uzavřenými v srpnu a září 2010 od prodávající společnosti AUTOBAZAR CENTRUM, s.r.o., která měla předmětná vozidla ve vlastnictví a nabyla je na základě kupních smluv od dlužníka. Soud dospěl k závěru, že autobazar jako prodávající předmětných vozidel, měl k nim vlastnické právo, neboť v tomto případě se nejednalo o zprostředkování prodeje, což potvrdily statutární orgány prodávajícího dlužníka i kupujícího. Kupní smlouvu ze dne 4. 8 .2010 autobazar jako prodávající rovněž podepsal jednatel společnosti a k podpisu náležitě připojil údaj o firmě. Společnost CZ-building group a.s. byla v pořadí již druhým subjektem, který předmětná vozidla od dlužníka nabyl. Společnosti AUTOBAZAR CENTRUM, s.r.o., která zřejmě byla vlastníkem těchto vozidel, dále vlastnické právo k nim převedla kupní smlouvou ze dne 4. 8. 2010 na žalovanou.

Zástavní právo k motorovým vozidlům nevzniká zápisem do rejstříku zástav, ale dle ust. § 9 odst. 2 zák.č. 56/2001 Sb. v platném znění se zástavní právo k vozidlu vyznačí do technického průkazu a zaeviduje se do registru silničních vozidel. Soud proto nemohl přihlédnout ani k tvrzenému zástavnímu právu.

Žalobkyně neprokázala, že by dlužník byl propojen se žalovanou personálně či jinak, neboť nelze tvrdit, že osoby, které byly kdysi spolužáky, jsou osobami blízkými, vystupují-li jako statutární orgány rozdílných společností. Žalobkyně neprokázala ani netvrdila, ač k tomu byla vyzvána, že by autobazar nebyl vlastníkem vozidel, že nezaplatil kupní cenu za vozidla, že by tato cena nebyla cena obvyklá a že byly splněny i další podmínky požadované ust. § 240 či v ust. § 231 a násl. IZ. Soud má tedy za to, že se nejedná o neplatné ani neúčinné právní úkony dlužníka, protože žalovaná vozidla nenabyla od dlužníka ale od autobazaru, který má nákup a prodej vozidel v předmětu podnikání, a že žalobkyně pochybila, když vozidla do soupisu majetkové podstaty zapsala, když neměla postaveno na jisto, o jaké právní úkony se jednalo. Odpůrčí žalobu navíc podala až těsně před vypršením jednoroční prekluzívní lhůty dle ust. § 239 odst. 3 IZ.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst.1 o.s.ř. a § 163 a 202 odst. 1 IZ, neboť žalovaná měla ve věci plný úspěch, náklady řízení jí vznikly za právní zastoupení, a to odměna dle ust. § 8 vyhl.č. 484/2000 Sb. ve výši 10.000 Kč, 5 x paušál po 300 Kč, tj. 11.500 Kč a 20 % DPH, jejímž je plátcem, celkem 14.500 Kč. Vzhledem k tomu, že zástupce žalované doložil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu vedle odměny za zastupování advokátem a paušální částky náhrad hotových výdajů rovněž částka odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

O uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek nebylo rozhodnuto protože žalobkyně je dle ust. § 11 odst. 2 písm. q) zák.č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osvobozena od placení poplatků a ve věci úspěch neměla.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 6. listopadu 2012

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová