59 ICm 2993/2011
Číslo jednací: KSPA 59 ICm 2993/2011-106 (KSPA 59 INS 7848/2011-C1- 10)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: EDENHAM VENTURES LTD., Withfield Tower, Third Floor, 4792 Coney Drive, Belize City, Belize, zapsána v obchodním rejstříku Belize City, Belize v rámci práva obchodních společností pod reg. č. 71600 proti žalovaným: 2) Ing. Lubomír anonymizovano , anonymizovano , bytem Bílý Kámen 113, 538 03 Podhořany u Ronova, 3) Mgr. Jana anonymizovano , r.č. 576119/0171, bytem Bílý Kámen 113, 538 03 Podhořany u Ronova, o určení pohledávky, rozsudkem pro uznání

takto: I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 282.662,86 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníků Ing. Lubomír anonymizovano , anonymizovano a Mgr. Jana anonymizovano , r.č. 576119/0171, oba bytem Bílý Kámen 113, 538 03 Podhořany u Ronova vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice pod sp.zn. 59 INS 7848/2011, je po právu, a to jako pohledávka zajištěná. II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 14.600,-Kč, a to prostřednictvím insolvenčního správce v rámci plnění splátkového kalendáře jako pohledávku za podstatou.

Odůvodnění: Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 7.11. 2011 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že jeho pohledávka ve výši 282.662,86 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníků Ing. Lubomír anonymizovano , anonymizovano a Mgr. Jana anonymizovano , r.č. 576119/0171, oba bytem Bílý Kámen 113, 538 03 Podhořany u Ronova vedeného Krajským (KSPA 59 INS 7848/2011) soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice pod sp.zn. 59 INS 7848/2011, je po právu, a to jako pohledávka zajištěná. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky ve výši celkem 1.500.460,06 Kč. Na přezkumném jednání dne 5.10. 2011 popřeli žalovaní 2) a 3) část pohledávky žalobce ve výši 282.662,86 Kč co do pravosti a výše. Dne 17.10. 2011 bylo žalobci doručeno vyrozumění sepsané insolvenčním správcem o popření pohledávky žalovanými. Žalobce následně, v souladu s ustanovením § 199 odst. 1 insolvenčního zákona, podal incidenční žalobu. Soud usnesením ze dne 30.11. 2011 uložil žalovaným 2) a 3), aby se k podané žalobě písemně vyjádřili ve lhůtě 30-ti dnů. Současně v usnesení upozornil, že nemůže-li žalovaný podat ve stanovené lhůtě písemné vyjádření ve věci samé, je povinen před uplynutím stanovené lhůty sdělit soudu, jaký vážný důvod mu v tom brání a na výzvu soudu je povinen tvrzený vážný důvod prokázat. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu ve věci samé včas písemně nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává. Soud proto ve věci samé rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 153a odst.3 o.s.ř.). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání (§ 153a odst. 4 o.s.ř.).

Žalovanému č. 2) bylo usnesení doručeno dne 10. ledna 2012 a žalovanému č. 3) bylo usnesení doručeno dne 29. prosince 2011. Do současné doby, tedy do doby rozhodování soudu, se žalovaní 2) a 3) k žalobě nevyjádřili ani nesdělili soudu důvod, pro který tak neučinili. Proto soud rozhodl ve věci rozsudkem pro uznání podle § 153a o.s.ř. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř.. Žalobci, který měl ve věci úspěch, soud přiznal nárok na náhradu nákladů řízení ve vztahu k žalovaným 2) a 3). Náklady se skládají z odměny advokáta ve výši 9 000,-Kč podle vyhl. č. 484/2000 Sb., ze 2 režijních paušálů ve výši 2x 300,--Kč podle vyhl. č. 177/1996, tj. 600,-Kč a ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 5.000,-Kč. Celkem tedy 14.600,-Kč. Současně zavázal žalované č. 2) a 3) uhradit tuto částku žalobci, prostřednictvím insolvenčního správce v rámci plnění splátkového kalendáře jako pohledávku za podstatou.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolacím důvodem jsou pouze vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání. Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Pardubicích dne 18. května 2012

JUDr. Karel Kudláček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Štěrbová Markéta