59 ICm 2957/2011
Číslo jednací: 59 ICm 2957/2011-38 (KSPA 59 INS 5175/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové pobočka Pardubice rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, se sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, zastoupeného JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem, se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 135/19, proti žalovaným: 1. Ing. Karel Kuna, se sídlem Velké Hamry 393, 562 01 Ústí nad Orlicí, insolvenční správce dlužníka Pavel anonymizovano , anonymizovano bytem Horní Libchavy 65, 561 16 Horní Libchavy, 2. Pavel anonymizovano , anonymizovano bytem Horní Libchavy 65, 561 16 Horní Libchavy, oba zastoupeni Mgr. Martinem Červinkou, advokátem, se sídlem Čechova 396, 560 02 Česká Třebová o určení pravosti a výše pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce pod označením P2 je po právu co do pravosti a výše v částce 22.377,-Kč, tedy celkem 45.314,-Kč.

II. Žalovaný č. 2 je povinen uhradit žalobci na nákladech řízení, prostřednictvím insolvenčního správce v rámci plnění splátkového kalendáře částku 17.230,40 Kč jako pohledávku za podstatou. III. Žalobce a žalovaný č. 1 nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Včas podanou žalobou (žaloba doručena 3. 11. 2011) se žalobce domáhal určení, že část jeho pohledávky ve výši 22.377,-Kč přihlášené do insolvenčního řízení za dlužníkem Pavlem anonymizovano , anonymizovano bytem Horní Libchavy 65, 561 16 Horní Libchavy a vedená pod označením P2 je přihlášena po právu. V žalobě uvedl, že dne 7.9. 2011 přihlásil pohledávku za dlužníkem do insolvenčního řízení celkem ve výši 81.494,-Kč, z titulu nedoplatku na zesplatněné jistině ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100316680. Na (KSPA 59 INS 5175/2011) přezkumném jednání dne 5.10. 2011 byla pohledávka insolvenčním správcem a dlužníkem popřena v částce 58.577,-Kč (správně dle protokolu o přezkumném jednání má být 58.557,-Kč) a v částce 22.937,-Kč uznána. O popření byl žalobce vyrozuměn dopisem doručeným mu 11.10. 2011. Žaloba směřuje pouze co do částky 22.377,-Kč. Žalobce má zato, že pohledávka je v této výši po právu.

Žalovaný č. 1 se k žalobě vyjádřil tak, že část pohledávky žalobce ve výši 22.377,-Kč byla popřena po právu, neboť žalobci nevznikl nárok na úhradu příslušenství přirostlého po rozhodnutí o úpadku, tedy smluvní odměny za poskytnutí úvěru ze splátek, které by se dle splátkového kalendáře staly splatnými až po úpadku, přičemž přihlášenou pohledávku je třeba odúročit. Žalovaný č. 2 se k žalobě nevyjádřil.

Na svém tvrzení žalovaný č. 1 setrval i při jednání. Žalovaný č. 2, u jednání právně zastoupen stejným právním zástupcem, jako žalovaný č. 1, uvedl shodná tvrzení jako žalovaný č. 1. V závěrečném návrhu žalobce navrhl, aby žalobě bylo vyhověno. Žalovaní navrhli zamítnutí žaloby.

Z provedených důkazů soud zjistil tento skutkový stav : Rozhodnutí o úpadku bylo vydáno dne 22.8. 2011. Ze seznamu přihlášených pohledávek vyplývají skutečnosti tam uvedené. Protokol o přezkumném jednání dokládá, že se konalo dne 5.10. 2011 a žalovaní (insolvenční správce a dlužník) popřeli pohledávku žalobce pod označením P2 co do pravosti a výše celkem v částce 58.557,-Kč, skládající se z částky 22.377,-Kč představující úroky, které přirostly až po rozhodnutí o úpadku a částky 36.180,-Kč jako nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu, a uznali co do výše 22.937,-Kč. Z přihlášky žalobce pod označením P2 vyplývá, že přihlásil pohledávku v celkové výši 81.494,-Kč. z titulu nedoplatku na zesplatněné jistině a smluvních pokutách ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100316680.

Z příloh k přihlášce pohledávky P2 se podává, že žalobce a žalovaný č. 2 (dlužník) uzavřeli dne 22.3. 2010 smlouvu o revolvingovém úvěru č. 9100316680, na základě níž byl poskytnut úvěr v celkové výši 72.360,-Kč, který měl dlužník splatit ve 24 splátkách po 3.015,-Kč. Smluvní ujednání jsou uvedena na rubové straně smlouvy. Splátkový kalendář dokládá časové rozložení jednotlivých splátek. Z oznámení ze dne 18.4. 2011 vyplývá, že v důsledku neplnění splátkového kalendáře se stal úvěr okamžitě splatným, s tím, že je požadována okamžitá úhrada nesplacené části úvěru včetně smluvních pokut a pro případ, že tak nebude učiněno je avizována splatnost směnky vlastní dlužníkem vystavené. Dlužná částka je 81.494,-Kč. Faktura č. 911020667 představuje vyúčtování smluvních pokut v celkové výši 36.813,-Kč. Z karty klienta ke smlouvě č. 9100316680 vyplývají skutečnosti tam uvedené. Z výpisu z obchodního rejstříku jsou patrné rejstříkové údaje o společnosti žalobce. Vyrozumění o popření pohledávky vystavené žalovaným č. 1 jako insolvenčním správcem ze dne 7.10. 2011 bylo doručeno žalobci 11.10. 2011. Z výpisu z účtu žalobce je patrné poukázání částky 34.000,-Kč na účet žalovaného č. 2 dne 24.3. 2010. Faktury na č.l. 9 a 10 spisu dokládají vyčíslení smluvních pokut ve výši 8 a 13% z výše splátky a přehled úrokových sazeb ostatních poskytovatelů úvěrů obsahuje skutečnosti tam uvedené.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr: Žalobce uzavřel s dlužníkem 22.3. 2010 smlouvu o revolvingovém úvěru č. 9100316680, na základě níž byl poskytnut úvěr v celkové výši 72.360,-Kč, který měl dlužník splatit ve 24 splátkách po 3.015,-Kč. Dlužník se zavázal zaplatit smluvní odměnu v částce 38.360,-Kč, která byla dle čl. 10.1 smluvních ujednání započtena proti nároku dlužníka na (KSPA 59 INS 5175/2011) vyplacení částky 72.360,-Kč. Dlužník zaplatil toliko 10 splátek (30.150,-Kč). Žalobci dluží tedy 14 splátek po 3.015,-Kč, celkem tedy 42.210,-Kč. Žalobci vznikl nárok na smluvní pokutu dle čl. 13.1 smluvních ujednání, která byla dlužníku vyúčtována v částce celkem 3.104,-Kč, jakož i nárok na smluvní pokutu dle čl. 13.4 smluvních ujednání ve výši 36.180,-Kč. Vzhledem k tomu, že dlužník přestal splácet, zaslal mu žalobce dopisem ze dne 18.4. 2011 výzvu k zaplacení celé dlužné částky. Toto dlužník neučinil. Pohledávka byla při přezkumném jednání zjištěna ve výši 22.937,-Kč. Žaloba, jak vyplývá z jejího textu, směřuje toliko do částky 22.377,-Kč a tato suma je předmětem sporu. Účinně popřeno je tedy 36.180,-Kč. Žalovaní namítali, že částka 22.377,-Kč není po právu, neboť se jedná o příslušenství, které přirostlo až po zjištění úpadku. (ostatními námitkami se soud nezabýval, neboť byly uplatněny až při jednání o incidenční žalobě). Soud se s touto námitkou neztotožnil. Se shora uvedených důkazů vyplývá, že žalovaný č. 2 (dlužník) uzavřel smlouvu o úvěru, kde byla vyčíslena celková výše úvěru, dohodnutá výše smluvní odměny a částka k vyplacení. Součástí smlouvy byla i smluvní ujednání. Z čl. 10.1 smluvních ujednání vyplývá, že žalobce je oprávněn dohodnutou smluvní odměnu započítat proti celkové výši poskytnutých finančních prostředků představujících sumu úvěru. K tomuto také ve skutečnosti došlo a částka 38.360,-Kč započtena byla a dlužníku bylo vyplaceno o tuto sumu méně. Nárok na zaplacení smluvní odměny tedy žalobci vznikl před rozhodnutím o úpadku a započtením proti celkové výši úvěru byla smluvní odměna i zaplacena. Proto soud rozhodl tak, že částku 22.377,-Kč uznal jako přihlášenou po právu.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř.. Žalobci, který měl ve věci úspěch, soud přiznal nárok na náhradu nákladů řízení ve vztahu k žalovanému 2. Náklady se skládají z odměny advokáta ve výši 9 000,-Kč podle vyhl. č. 484/2000 Sb. a ze 2 režijních paušálů ve výši 2x 300,--Kč podle vyhl. č. 177/1996, tj. 600,-Kč, cestovného z Hradce Králové do Pardubic a zpět vozidlem zn. Nissan Micra, r.z. 4H6 5093, ujeto 50 km, tj. 292,-Kč, náhrady za ztrátu času za 3x zameškanou půlhodinu á 100,-Kč, tj. 300,-Kč a DPH 20%, tj. celkem 17.230,40 Kč. Současně zavázal žalovaného č. 2 uhradit tuto částku žalobci, prostřednictvím insolvenčního správce v rámci plnění splátkového jako pohledávku za podstatou. Ve vztahu k žalovanému č. 1 postupoval soud podle ustanovení § 202 zák. č. 186/2006 Sb. (insolvenční zákon), a vyslovil, že žalobce a žalovaný č. 1 nemají vůči sobě nárok na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Pardubicích dne 23. března 2012

JUDr. Karel Kudláček v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Štěrbová Markéta