59 ICm 2877/2012
Číslo jednací: 59 ICm 2877/2012-13 (KSPA 59 INS 8437/2012-C1- 5)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: JUDr. Ilona Dorková, se sídlem Pardubice, tř. 17. listopadu 237, PSČ 530 02, insolvenční správce dlužníka Anna anonymizovano , anonymizovano , bytem Ráby 279E, PSČ 533 52, zastoupen JUDr. Danuší Pollákovou Staňkovou, advokátkou, se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 530 02, proti žalovanému: HP Invest, a.s., IČ 60732792, se sídlem Pršné-Kútiky 637, Zlín, PSČ 760 01, o určení pohledávky, rozsudkem pro uznání takto: I. Určuje se, že vykonatelné pohledávky žalovaného přihlášené přihláškou pohledávek do insolvenčního řízení dlužníka Anna anonymizovano , anonymizovano , bytem Ráby 279E, PSČ 533 52, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice pod sp.zn. 59 INS 8437/2011 pod označením P1 ve výši 790.407,-Kč, pod označením P2 ve výši 480.000,-Kč, pod označením P3 ve výši 197.163,-Kč a pod označením P4 ve výši 27.720,-Kč nejsou po právu. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 12.720,-Kč k rukám jeho právního zástupce JUDr. Danuše Pollákové Staňkové, advokátky, se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 530 02, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění: Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 3.10. 2012 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že vykonatelné pohledávky žalovaného přihlášené přihláškou pohledávek do insolvenčního řízení dlužníka Anna anonymizovano , anonymizovano , bytem Ráby 279E, PSČ 533 52, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice pod sp.zn. 59 INS 8437/2011 pod označením P1 ve výši 790.407,-Kč, pod označením P2 ve výši 480.000,-Kč, pod označením P3 ve výši 197.163,-Kč a pod označením P4 ve výši 27.720,-Kč nejsou po právu. Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení shora uvedené vykonatelné pohledávky. Při přezkumném jednání dne 5.9. 2012 žalobce tyto pohledávky žalovaného popřel s odůvodněním, že dlužník nebyl v přímém závazkovém vztahu k žalovanému, byl toliko zástavcem, tedy vlastníkem nemovitostí na nichž vázlo zástavní právo zajišťující pohledávku žalovaného vůči dceři dlužníka. Nemovitosti byly zpeněženy a výtěžek připadl žalovanému. U pohledávky pod označením P4 se jednalo o náklady řízení před Okresním soudem v Pardubicích, které byly uhrazeny z prodeje nemovitosti. Soud usnesením ze dne 4.10. 2012 uložil žalovanému, aby se k podané žalobě písemně vyjádřil. Současně v usnesení upozornil, že nemůže-li žalovaný podat ve stanovené lhůtě písemné vyjádření ve věci samé, je povinen před uplynutím stanovené lhůty sdělit soudu, jaký vážný důvod mu v tom brání a na výzvu soudu je povinen tvrzený vážný důvod prokázat. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu ve věci samé včas písemně nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává. Soud proto ve věci samé rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 153a odst.3 o.s.ř.). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání (§ 153a odst. 4 o.s.ř.).

Žalovanému bylo usnesení doručeno do datové schránky dne 24.10.2012. Do současné doby, tedy do doby rozhodování soudu, se žalovaný k žalobě nevyjádřil ani nesdělil soudu důvod, pro který tak neučinil. Proto soud rozhodl ve věci rozsudkem pro uznání podle § 153a o.s.ř. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř.. Úspěšnému žalobci soud přiznal náhradu nákladů řízení, spočívajících v právním zastoupení, a to ve výši 12.720,-Kč, sestávajících se z odměny advokáta dle vyhl. 484/2000 Sb. v částce 10.000,-Kč, dvou režijních paušálů á 300,-Kč, tj. 600,-Kč a DPH 20% (2.120,-Kč). Současně zavázal žalovaného, aby náhradu nákladů řízení uhradil k rukám právního zástupce žalobce JUDr. Danuše Pollákové Staňkové, advokátky, se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 530 02, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolacím důvodem jsou pouze vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání. Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Pardubicích dne 6. prosince 2012

JUDr. Karel Kudláček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Štěrbová Markéta