59 ICm 2747/2011
Číslo jednací: 59 ICm 2747/2011-27 (KSPA 59 INS 10282/2011-C1-15)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové pobočka Pardubice rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: Dana anonymizovano , anonymizovano , bytem Smrková 362, 273 08 Pchery, zastoupená JUDr. Petrem Folprechtem, advokátem se sídlem Michelská 81, Praha 4, PSČ 140 00, proti žalovanému: JUDr. Mgr. Vladimír Severin, se sídlem Adámkova 149, 539 01 Hlinsko, insolvenční správce dlužníka Kateřiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Biskupice 12, 538 43 Třemošnice, o určení pohledávky v insolvenčním řízení

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobkyně Dany anonymizovano v insolvenčním řízení dlužnice Kateřiny anonymizovano , vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice pod čj. 59 INS 10282/2011 ve výši 475.526,-Kč trvá, a že žalobkyně Dana anonymizovano má v insolvenčním řízení dlužnice Kateřiny anonymizovano vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice pod čj. 59 INS 10282/2011 právo na uspokojení své pohledávky ve výši 475.526,-Kč vůči dlužnici Kateřině anonymizovano , se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobce se podanou žalobou domáhal určení, že pohledávka žalobkyně Dany anonymizovano v insolvenčním řízení dlužnice Kateřiny anonymizovano , vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice pod čj. 59 INS 10282/2011 ve výši 475.526,-Kč trvá, a že žalobkyně Dana anonymizovano má v insolvenčním řízení dlužnice Kateřiny anonymizovano vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice pod čj. 59 INS 10282/2011 právo na uspokojení své pohledávky ve výši 475.526,-Kč vůči dlužnici Kateřině anonymizovano . V žalobě uvedl, že podal insolvenčnímu soudu přihlášku do insolvenčního řízení vedeného vůči dlužnici Kateřině anonymizovano . Přihláška byla datována dnem 16.8. 2011 a (KSPA 59 INS 10282/2011)

k poštovní přepravě byla podána dne 19.8. 2011. Na přihlášce bylo razítko soudu s datem 26.8. 2011. Soud jí dne 9.9. 2011 zaslal přípis, ve kterém jí sdělil, že její podání posoudil jako přihlášku do insolvenčního řízení a vyzval ji, aby doložila, kdy byla podána její přihláška k poštovní přepravě. Na to reagoval žalobce přípisem, ze dne 20.9. 2011, v němž uvedl, že přihláška byla datována dnem 16.8. 2011 a k poštovní přepravě byla podána dne 19.8. 2011. Následně žalobce podal soudu upřesněnou přihlášku na předepsaném formuláři. Má za to, že přihláška byla podána řádně a včas a navrhuje, aby soud žalobě vyhověl.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že lhůta k podání přihlášek byla do 19.8. 2011. Podání žalobce nebylo učiněno na předepsaném formuláři a ani neobsahovalo náležitosti stanovené v ustanoveních §§ 174 až 178 insolvenčního zákona. Podání žalobce bylo odmítnuto jako opožděné. O jeho odvolání rozhodoval Vrchní soud v Praze v řízení čj. 1VSPH 331/2012, který dne 29.3. 2012 vydal usnesení, jímž změnil rozhodnutí Krajského soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích tak, že vyslovil, že se přihláška žalobce ve výši 475.526,-Kč neodmítá a její účast v řízení se neukončuje. Odvolací soud se však zabýval pouze dodržením lhůty k podání přihlášky, nikoliv jejími formálními náležitostmi, které neodpovídají požadavkům insolvenčního zákona. Přihláška žalobce byla projednána ve zvláštním přezkumném jednání, kde byla žalovaným v celém rozsahu popřena co do pravosti a výše, neboť se jedná o pohledávky z titulu ručení, které měly být přihlášeny jako podmíněné. Do insolvenčního řízení navíc přihlásili své pohledávky i věřitelé Modrá Pyramida-pod P2 a Wüstenrot-pod P4. Z přihlášky žalobce není také zřejmé jakou částku na tyto pohledávky uhradil. Navrhl zamítnutí žaloby.

Soud při své úřední činnosti ze spisu 59 INS 10282/2011 zjistil, že dne 5.12. 2011 bylo vydáno usnesení, kterým bylo rozhodnuto o tom, že přihláška pohledávky věřitelky č. 5: Dana anonymizovano , nar. 8.8.1960, bytem Smrková 362, 273 08 Pchery, ze dne 26.8.2011, ve výši 475.526,--Kč, vůči dlužnici: Kateřina anonymizovano , r.č. 806005/0053, bytem Biskupice 12, 538 43 Třemošnice, se odmítá a právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitelky č. 5 Dany anonymizovano , nar. 8.8.1960, bytem Smrková 362, 273 08 Pchery, v insolvenčním řízení. Z odůvodnění tohoto usnesení pak vyplývá, že dne 14.6.2011 bylo u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích, zahájeno insolvenční řízení ve věci shora uvedeného dlužníka. Usnesením ze dne 20.7.2011 č.j. KSPA 59 INS 10282/2011-A-7 zjistil soud úpadek dlužníka a současně rozhodl o jeho řešení oddlužením. V rozhodnutí o úpadku soud zároveň vyzval věřitele, aby do 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, přihlásili své pohledávky na předepsaném formuláři a poučil je, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují; věřitelé byli rovněž poučeni, že přihlášky se podávají u insolvenčního soudu (ust. § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ )). Z podacího razítka podatelny Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích o doručení zásilky do podatelny soudu bylo zjištěno, že přihláška pohledávky věřitelky č. 5 byla doručena dne 26.8.2011 v 7:00 hodin. Lhůta pro podání přihlášek však uplynula již 19.8.2011. Podle ust. § 57 odst. 1 o.s.ř. platí, že do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Dle odst. 2 citovaného ustanovení pak platí, že lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Podle odst. 3 citovaného (KSPA 59 INS 10282/2011) ustanovení pak platí, že lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Ustanovení § 83 IZ pak stanoví, že prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání. Soud konstatoval, že k tomu, aby lhůta k přihlášení pohledávky byla zachována, musí být přihláška v poslední den lhůty podána u insolvenčního soudu nebo musí být alespoň v poslední den lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost ji doručit (tedy v daném případě by musela být poslední den lhůty odevzdána k poštovní přepravě) a adresována insolvenčnímu soudu. Se shora uvedeného vyplývá, že lhůta k podávání přihlášek byla stanovena v délce 30 dnů, přičemž poslední den lhůty připadl na 19.8.2011. Přihláška pohledávky věřitelky č. 5 Dany anonymizovano však byla soudu doručena až po uplynutí této lhůty. Soud proto dospěl k závěru, že přihláška pohledávky byla podána opožděně. Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ se k opožděně podané přihlášce nepřihlíží, soud přihlášku odmítl v souladu s ustanovením § 185 IZ a současně přihlášeného věřitele uvědomil o tom, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí. O odvolání žalobce proti tomuto usnesení rozhodoval Vrchní soud v Praze v řízení sp.zn. 1 VSPH 331/2012, který dne 29.3. 2012 vydal usnesení, jímž rozhodl o tom, že usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 10282/2011 ze dne 5. prosince 2011 se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky věřitelky Dany anonymizovano ve výši 475.526,-Kč neodmítá a její účast v insolvenčním řízení se neukončuje. V odůvodnění se mj. uvádí, že lhůta k podání přihlášek v daném insolvenčním řízení skončila dne 19.8. 2011. Ve spise se však nenachází obálka přihlášky pohledávky, ze které by bylo lze zjistit datum podání přihlášky k poštovní přepravě. Na přihlášce pohledávky je uvedeno jako datum sepsání 16.8.2011. Věřitelka jak v odvolání, tak v žalobě ze dne 12.10.2011 o určení, že pohledávka v insolvenčním řízení trvá, tvrdila, že přihlášku podala k poštovní přepravě do uplynutí lhůty k přihlašování pohledávek stanovené usnesením o úpadku. Protože je zřejmé, že přihláška pohledávky byla na soud I. stupně doručena prostřednictvím poštovní přepravy, což plyne i z razítka soudu I. stupně, nemůže jít k tíži věřitelky skutečnost, že není možno dohledat obálku přihlášky pohledávky a zjistit, zda byla odeslána včas.

Soud do doby rozhodnutí odvolacího soudu o odvolání žalobce proti usnesení 59 INS 10282/2011 ze dne 5.12. 2011 řízení usnesením ze dne 6.2.2012 přerušil a v řízení pokračoval na základě usnesení ze dne 7.8. 2012.

Dne 18.7. 2012 se v řízení 59 INS 10282/2011 konalo zvláštní přezkumné jednání, na kterém byla projednána přihláška pohledávky žalobce. Insolvenční správce i dlužník oba přihlášené nároky žalobce (vedené pod P5/1 a P5/2) zcela popřeli. Žalobce se podle prezenční listiny zvláštního přezkumného jednání nezúčastnil. Důvodem popření bylo to, že se jedná o pohledávky z titulu ručení, které měly být přihlášeny jako pohledávky podmíněné, což věřitel (žalobce) dle textu přihlášky zjevně neučinil. Pohledávku přihlásili i přímí věřitelé dlužníka. Z přihlášky věřitele P5 (žalobce) nelze určit, jaká částka byla uhrazena a je proto sporná i výše přihlášeného nároku. Insolvenční správce zaslal věřiteli P5 (žalobci) vyrozumění o popření pohledávek datované dnem 23.7. 2012 (čl. P5-16), které bylo žalobci doručeno dne 25.7. 2012 a jeho právnímu zástupci dne 2.8. 2012. Dne 16.8. 2012 byla podána žaloba na určení pohledávky-řízení je vedeno u Krajského soudu Hradec Králové pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 59 ICm 2419/2012.

Na základě shora podrobně popsaných skutečností dospěl soud k závěru, že žalobě tak jak byla žalobcem soudu předložena, nelze vyhovět. Soud především konstatuje, že pokud jde o první část petitu žaloby, že pohledávka žalobkyně Dany anonymizovano v insolvenčním řízení (KSPA 59 INS 10282/2011) dlužnice Kateřiny anonymizovano , vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice pod čj. 59 INS 10282/2011 ve výši 475.526,-Kč trvá, byla žaloba doručená soudu dne 14.10. 2011 podána zjevně předčasně a jednak o tomto návrhu bylo rozhodnuto shora citovaným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice sp.zn. 59 INS 10282/2011 ze dne 5.12. 2011 ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze sp.zn. 1 VSPH 331/2012 ze dne 29.3. 2012. Předčasnost podání žaloby soud spatřuje v tom, že žalobce, aniž by vyčkal vydání rozhodnutí soudu o tom, že se přihláška žalobce odmítá a jeho účast v insolvenčním řízení se ukončuje, podal žalobu vůči insolvenčnímu správci, který zjevně v tomto řízení není osobou jež by mohla být pasivně legitimována, neboť o odmítnutí přihlášky věřitele rozhoduje insolvenční soud a nikoliv insolvenční správce. Právě s ohledem na tuto skutečnost může podle ustanovení § 185 IZ podat přihlášený věřitel odvolání, což žalobce nakonec i učinil. Rozhodnutím odvolacího soudu, že se přihláška pohledávky věřitelky Dany anonymizovano ve výši 475.526,-Kč neodmítá a její účast v insolvenčním řízení se neukončuje, zůstal žalobce i nadále účastníkem insolvenčního řízení. Vyhovění žalobě v této části by pak navíc bránila překážka věci pravomocně rozhodnuté.

Pokud jde o druhou část petitu žaloby, že žalobkyně Dana anonymizovano má v insolvenčním řízení dlužnice Kateřiny anonymizovano vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice pod čj. 59 INS 10282/2011 právo na uspokojení své pohledávky ve výši 475.526,-Kč vůči dlužnici Kateřině anonymizovano , tak soud opětovně konstatuje, že žaloba byla podána předčasně a vůči osobě, která v době podání žaloby nebyla pasivně legitimována. Podle platné právní úpravy uvedené v insolvenčním zákoně podléhá přihláška pohledávky přezkumu na přezkumném jednání. V daném případě byla přihláška pohledávky žalobce projednána na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 18.7. 2012. Na tomto jednání insolvenční správce i dlužník pohledávku žalobce (sestávající se ze dvou dílčích nároků) v celém rozsahu popřeli. Teprve od tohoto okamžiku, v návaznosti na vyrozumění o popření pohledávky se může věřitel (žalobce) žalobou domáhat proti popírajícím osobám (v daném případě insolvenční správce a dlužník) určení, že jeho pohledávka je po právu, a od tohoto okamžiku je také insolvenční správce pasivně ve sporu legitimován. Toto žalobce nakonec učinil, když na základě vyrozumění insolvenčního správce incidenční žalobu dne 16.8. 2012 podal. Řízení je vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice pod sp. zn. 59 ICm 2419/2012 a v něm bude rozhodováno o tom, zda je pohledávka žalobce po právu či nikoliv a případně v jaké výši. Proto soud, vzhledem ke shora podrobně popsaným důvodům, rozhodl o tom, že žaloba ze dne 14.10. 2011 se zamítá. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 o.s.ř.. Žalobce neměl ve věci úspěch a úspěšnému žalovanému náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Pardubicích dne 19. srpna 2013 JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Šafaříková Eva