59 ICm 221/2012
Č.j. 59 ICm 221/2012-71

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní v právní věci žalobce: C-building s.r.o., IČO 246 68 541, se sídlem Holušická 2221/3, Praha 4, zastoupeného JUDr. Vladimírem Jaškem, Ph.D.,LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, V Jirchářích 148/4, proti žalované: Mgr. Barbora Novotná Opltová, advokátka, se sídlem Karlovo náměstí 24, Praha 1, insolvenční správce dlužníka Demorecykla s.r.o., v likvidaci, IČO 256 74 595, se sídlem Politických vězňů 912/10, Praha 1-Nové Město, zastoupené Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem Karlovo náměstí 24, Praha 1, o vyloučení nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka,

takto:

I.Z majetkové podstaty dlužníka Demorecykla s.r.o., v likvidaci, IČO 256 74 595, se vylučují následující a) nemovitosti evidované ve zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr: -pozemek parc. č. 200, o výměře 5535 m2, poř. č. 149; -pozemek parc. č. 201/1, o výměře 3352 m2, poř. č. 150; -pozemek parc. č. 201/2, o výměře 8869 m2, poř. č. 151; -pozemek parc. č. 203, o výměře 5852 m2, poř. č. 152; -pozemek parc. č. 204, o výměře 1021 m2, poř. č. 153; -pozemek parc. č. 205, o výměře 870 m2, poř. č. 154; -pozemek parc. č. 206, o výměře 856 m2, poř. č. 155;

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník pro katastrální území Spomyšl, obec Spomyšl, na listu vlastnictví č. 572.

b)nemovitosti evidované ve zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr: -pozemek parc. č. 372/2, o výměře 1701 m2, poř. č. 138; -pozemek parc. č. 373, o výměře 4154 m2, poř. č. 139;

-pozemek parc. č. 374, o výměře 3812 m2, poř. č. 140; -pozemek parc. č. 376/1, o výměře 3006 m2, poř. č. 141; -pozemek parc. č. 391, o výměře 19433 m2, poř. č. 142; -pozemek parc. č. 392, o výměře 7434 m2, poř. č. 143; -pozemek parc. č. 393, o výměře 3636 m2, poř. č. 144; -pozemek parc. č. 394, o výměře 13527 m2, poř. č. 145; -pozemek parc. č. 407/1, o výměře 15225 m2, poř. č. 146; -pozemek parc. č. 408, o výměře 2723 m2, poř. č. 147; -pozemek parc. č. 410, o výměře 8975 m2, poř. č. 148; vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středošeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník pro katastrální území Jeviněves, obec Jeviněves, na listu vlastnictví č. 327.

II. Žalovaná je povinna uhradit žalobci na nákladech právního zastoupení 23.440,00 Kč rukám AK Dr. Jaška do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce, který byl přípisem insolvenčního správce informován o zapsání nemovitostí do soupisu majetkové podstaty dlužníka, požadoval žalobou podanou dne 19.1. 2012 vyloučení nemovitostí, které byly předmětem kupní smlouvy o převodu části podniku z 24.6.2010(dále jen kupní smlouva ), ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, protože žalobce na základě této kupní smlouvy uzavřené mezi ním a dlužníkem, nabyl vlastnické právo k předmětným nemovitostem. Cena části podniku byla stanovena znaleckým posudkem znalce Ing. Luboše Marka č. 01-540-2010 z 8.2.2010 a cena pozemků byla potvrzena znaleckým posudkem znalce Ing.Stanislava Pika č. 16-3452/2012-213 z 23.8.2012 a tato cena byla zaplacena dříve, než dlužník vstoupil do likvidace a bylo zahájeno insolvenční řízení. Žalobce s dlužníkem netvoří ani koncern, ani se navzájem neovládají. Dále žalobce navrhl, aby mu bylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby a přiznání náhrady nákladů řízení, protože nemovitosti jsou zapsány do majetkové podstaty dlužníka po právu. Žalovaná poukázala na odpůrčí žalobu ze dne 14. 12. 2011, podanou dne 16.12.2011 u Městského soudu v Praze, kterou podala vůči žalobci, v níž uváděla stejné skutečnosti jako v obraně proti vylučovací žalobě. Kupní smlouva je neplatná, protože v době jejího uzavření byl dlužník v úpadku, smlouva neobsahuje ustanovení o převzetí závazků, takže jde jen o zastřený prodej nemovitostí, cena je příliš nízká a nebyla dlužníkovi uhrazena. Žalovaná posléze potvrdila, že kupní cena byla dlužníkovi zaplacena, ale dlužníkovi bylo odcizeno účetnictví, proto nemá k dispozici prvotní doklady. Údajně převáděný odštěpný závod je stále zapsán v obchodním rejstříku dlužníka. Dlužník se žalobcem tvoří faktický koncern, protože bývalý zaměstnanec dlužníka je nyní statutárním orgánem žalobce, ředitelem žalobce je bývalý právní zástupce dlužníka. Doručení vyrozumění o sepsání nemovitosti do soupisu žalobci a včasné podání žaloby žalovaná nezpochybňuje.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 11930/2010 bylo zjištěno, že: -insolvenční návrh podal dne 13.10.2010 věřitel ARMEX Oil, s.r.o., dne 19.10.2010 přistoupil věřitel HAURATON ČR, spol. s r.o., dne 29.11.2010 se dlužník k návrhu připojil; -usnesením ze dne 17. 12. 2010 na č. l. A-25 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs, insolvenčním správcem byla ustavena žalovaná; -žalovaná ke dni 15.12. 2011 zapsala do soupisu majetkové podstaty dlužníka na přílohu č. 8 položky 138-155-pozemky ve vlastnictví žalobce dle § 224 IZ, protože považuje kupní smlouvu za absolutně neplatnou.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. 59 ICm 3360/2011 bylo zjištěno, že: -dne 16.12.2011 podala žalovaná odpůrčí žalobu, v níž uvádí téměř to samé, co ve vyjádření k této žalobě; -usnesením ze dne 28.8.2012 na čl. 28 při ústním jednání bylo řízení přerušeno do pravomocného skončení řízení o vylučovací žalobě.

Ze spisu Městského soudu v Praze sp. zn. C 164747 bylo zjištěno, že žalobce je zapsán od 28.4.2010, jeho jednatelem je Lubomír Šulc a společníkem JBM INNOVATION LIMITED Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Ze spisu Městského soudu v Praze sp. zn. C 60167 bylo zjištěno, že jediným jednatelem dlužníka je od 15.6.1998 Jaromír Černík, který je od 16.5.2008 i jediným společníkem. Od 27.10.2009 je zapsán odštěpný závod. Vstup dlužníka do likvidace byl zapsán do obchodního rejstříku dne 29.10.2010, ve stejný den byl zapsán i likvidátor Martin Kraus, který byl vymazán 12.4.2011.

Z kupní smlouvy o prodeji části podniku ze dne 24.6. 2010, ve znění příloh 1 a 2, a dodatku č. 1 z 19.7.2010, bylo zjištěno, že žalobce jako kupující od dlužníka jako prodávajícího nabyl do svého vlastnictví část podniku s nemovitostmi a doklady, vedenými v organizační složce Odštěpný závod související s výstavbou fotovoltaické elektrárny, za kupní cenu ve výši 850.000,00 Kč. V čl. II bod. 3 je výslovně uvedeno, že na kupujícího se nepřevádí označení odštěpného závodu a tento závod zůstává ve vlastnictví dlužníka. V bodě 4 je výslovně uvedeno, že se nepřevádí oprávnění dlužníka podnikat, v bodě 5 pak se výslovně deklaruje, že odštěpný závod zůstává ve vlastnictví dlužníka. V čl. III. je výslovně uvedeno, že kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku Ing. Marka, znalce z oboru ekonomika-účetní evidence a ceny a odhady podniku z 8.3.2010 a, protože dlužník uhradil všechny závazky, bude zaplacena celá odhadní cena ve výši 850.000,00 Kč bez DPH.

Ze znaleckého posudku znalce Ing. Luboše Marka z 8.2.2010 č. 01-540-2010 bylo zjištěno, že znalec z oboru ekonomika-ceny a odhady podniků-stanovil hodnotu části podniku k 31.12.2009 částkou 850.000,00 Kč, když k tomuto datu činily závazky vztahující se k této části podniku 123.000,00 Kč, celková hodnota čistého obchodního majetku části podniku k 31.12.2009 je 727.000,00 Kč.

Z potvrzení GE Money Bank a.s. z 28.8.2012 bylo zjištěno, že z účtu žalobce byla dne 9.7.2010 odepsána platba ve výši 750.000,00 Kč na účet 173911531/0600 a dne 5.8.2010 byla ve prospěch stejného účtu odepsána částka 100.000,00 Kč.

Ze znaleckého posudku znalce Ing.Stanislava Pika č. 16-3452/2012-213 z 23.8.2012 bylo zjištěno, že stanovil tržní hodnotu nemovitostí k datu ocenění ve výši 600.000,00 Kč, neboť oceňované pozemky jsou vedené jako zemědělské-bonitované, i když se jedná o vytěženou pískovnu bez rekultivace či sanace, ČEZ vydal zamítavé stanovisko ke stavbě fotovoltaické elektrárny, Sdružení občanů Jeviněves+ Spomyšl trvá na sanaci tohoto území a zachování klidové odpočinkové zóny zeleně, takže jsou pozemky vlastně neprodejné.

Dle ust. § 476 Obch. z. smlouvou o prodeji podniku se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu podnik a převést na něj vlastnické právo k podniku a kupující se zavazuje převzít závazky prodávajícího související s podnikem a zaplatit kupní cenu. Smlouva vyžaduje písemnou formu.

S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba je důvodná a že žalobce prokázal, že je vlastníkem předmětných nemovitostí. Vlastnické právo k němu nabyl na základě kupní smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dle ust. § 476 a násl. Obch. z. dne 24.6.2010 od dlužníka, který v té době ještě ani nevstoupil do likvidace, resp. likvidace byla v obchodním rejstříku zapsána až 29.10.2010. Kupní cena byla žalobcem zcela uhrazena ve dvou splátkách převodem z účtu na účet ve výši 750.000,00 Kč dne 9.7.2010 a ve výši 100.000,00 Kč dne 5.8.2010, byť dříve než bylo stanoveno v čl. III. bod 4, ale dřívější platba byla tímto ustanovením umožněna.

Správce může nejprve podat dle ust. § 239 IZ odpůrčí žalobu, považuje-li některý právní úkon dlužníka za neúčinný, a teprve po té, co je úspěšný, může věc zapsat do majetkové podstaty. Žalovaná nejprve předmětné nemovitosti v prosinci 2011 zapsala z důvodu neplatnosti kupní smlouvy, teprve následně 16.prosince 2011 podala odpůrčí žalobu vůči žalobci z důvodu neúčinnosti. Protože nebylo v tomto řízení prokázáno, že kupní smlouva o prodeji části podniku je neplatná, protože cena vč. závazků byla stanovena znaleckým posudkem Ing. Marka, jehož specializací je oceňování hodnoty podniku, následně potvrzena znaleckým posudkem Ing. Pika, kupní cena byla zaplacena, žalovaná nijak neprokázala propojení dlužníka a žalobce dle ust. § 66a a 66b ani dle § 196a Obch.z., a soud má za to, že se nejedná ani o neúčinný právní úkon, který je platným právním úkonem, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce měl ve věci plný úspěch a náklady řízení mu vznikly za právní zastoupení spočívající v odměně za právní zastoupení podle § 8 vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném znění, sazba odměny činí 10.000,00 Kč, a za čtyři úkony právní služby dle § 2, 11 a 13 odst. 4 vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění po 300,00 Kč, celkem 1.200,00 Kč, plus 20% DPH ve výši 2.240,00 Kč, tedy celkem náklady právního zastoupení 13.440,00 Kč. Vzhledem k tomu, že zástupce žalobce doložil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu vedle odměny za zastupování advokátem a paušální částky náhrad hotových výdajů rovněž částka odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zvláštního právního předpisu. Náklady řízení, o niž bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., vznikly žalobci dále za zaplacený soudní poplatek ve výši 10.000,00 Kč, náklady žalobce celkem činí 23.440,00 Kč, splatných do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet právního zástupce žalobce.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 3.prosince 2012

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á ,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová