59 ICm 2096/2012
č.j. 59 ICm 2096/2012-43

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v právní věci žalobce: MITEK INDUSTRIES, spol. s r. o., se sídlem v Brně-Slatině, Drážní 253/7, IČO 494 36 996, zast. Mgr. PhDr. Petrem Fojtíčkem, advokátem se sídlem v Brně, Jakubské náměstí 109/1, proti žalovanému: JUDr. Petru Moravcovi, advokátovi, se sídlem v Praze 1, Senovážné nám. 1375/19, insolvenčnímu správci dlužníka: G R E K O spol. s r. o., se sídlem v Praze 9-Horních Počernicích, Náchodská 708, IČO 432 25 560, zast. Mgr. Michaelou Koutovou, bytem Zliv, Petra Bezruče 308, jako obecným zmocněncem, o určení pravosti a výše pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem nevykonatelné pohledávky, uplatněné pod nárokem c), d), e), g), h), j) v celkové výši 676.623,60 Kč.

II. Žaloba na určení pravosti a výše pohledávky týkající se nároků a), b), f), i), k) v celkové výši 837.905,20 Kč se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. IV. Řízení se ohledně částky 604.494,21 Kč zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 11.7.2012 doručenou Městskému soudu v Praze dne 13.7.2012 domáhal určení, že má za dlužníkem pohledávku z titulu nezaplacené kupní ceny s příslušenstvím ve výši 2,119.023,01 Kč po právu. Při ústním jednání dne 29.7.2013 po poučení soudem požadoval určení toliko popřené části ve výši 1,514.528,80 Kč. Při přezkumném jednání konaném dne 12.6.2012 byla pohledávka žalobce přihlášená pod č. 11 insolvenčním správcem částečně popřena ve výši 1,514.528,80 Kč co do pravosti a výše z celkové přihlášené pohledávky ve výši 2,119.023,01 Kč z důvodu neexistence dokladů v rámci účetní evidence dlužníka. Ve zbylé výši, tj. 604.494,21 Kč ji správce uznal. Žalobce s částečným popřením své pohledávky nesouhlasil, neboť dne 15.3.1995 uzavřel jako prodávající s dlužníkem jakožto kupujícím Smlouvu o dodávkách styčníkových desek, strojního zařízení a používání softwaru firmy MITEK INDUSTRIES s.r.o. (dále jen Smlouva ), na základě níž dodával dlužníkovi styčníkové desky a strojní materiál a poskytl za úplatu svůj software. Na základě této smlouvy dlužník odebíral objednané produkty a tyto mu žalobce průběžně fakturoval. Od roku 2007 přestal dlužník své závazky plnit a žalobce za dlužníkem eviduje pohledávky v celkové výši 2,119.023,01 Kč. Dílčí nároky z celkové popřené výše 1,514.528,80 Kč specifikoval žalobce v žalobě pod písmeny a) až k) následovně:

a) pohledávka vyplývající z faktury č. FVTD-28/2007 o celkové výši 356.235,30 Kč, tj. kupní cena za dodávku zboží, přičemž zboží bylo předáno dopravci a žalobce disponuje dokumentem s názvem Objednávka přijatá č. OP-56/2007, podepsaná zaměstnancem dlužníka s uvedením SPZ dopravního prostředku. Tato objednávka nahrazuje dodací list; b), d), e), g) pohledávky vyplývající z faktur č. FVTO-133/2007, FVTO-147/2009, FVTO-192/2009 a FVTO-232/2009 v celkové výši 163.079,70 Kč. Jedná se o ceny za instalaci a pronájem softwaru poskytované žalobcem dlužníkovy na základě Smlouvy, jež dlužník užíval za účelem vytvoření návrhů střech a tento pronájem mu byl fakturován; c) pohledávka vyplývající z faktury č. FVTO-147/2009 o celkové výši 121.284,60 Kč, tj. kupní cena za dodávku zboží uvedené na této faktuře, přičemž zboží bylo předáno dopravci a žalobce disponuje dokumentem s názvem Objednávka přijatá č. OPE2-125/2009, podepsaná zaměstnancem dlužníka s uvedením SPZ dopravního prostředku. Tato objednávka nahrazuje dodací list. Předmětná faktura byla vystavena na částku 176.195,00 Kč a zčásti byla dlužníkem uhrazena; f) pohledávka vyplývající z faktury č. FVTO-225/2009 o celkové výši 41.870,40 Kč, přičemž se jedná o dodávku zboží-kola s nákolkem a toto zboží byl žalobce nucen objednat u dalšího dodavatele, ovšem dlužníkovi bylo toto zboží doručeno; h) pohledávka vyplývající z faktury č. FVTD-199/2010 o celkové výši 15.755,61 Kč a jedná se o kupní cenu za dodávku zboží, které bylo doručeno dlužníkovi stejným způsobem jako u písm. a) a c), Objednávka přijatá č. OPE2-91/2010; i) pohledávka vyplývající z faktury č. FVTD-220/2010 o celkové výši 326.025,30 Kč, jedná se o kupní cenu za dodávku zboží; objednávka byla dlužníkem potvrzena a přijata;

j) pohledávka vyplývající z faktury č. FVTD-371/2010 o celkové výši 288.210,50 Kč, jedná se o kupní cenu za dodávku zboží; objednávka byla dlužníkem potvrzena a přijata; k) pohledávka vyplývající z faktury č. FVTD-39/2011 o celkové výši 68.469,20 Kč, jedná se o kupní cenu za dodávku zboží; objednávka byla dlužníkem potvrzena a přijata, neboť na této faktuře se nachází podpis zaměstnance dlužníka potvrzující přijetí a SPZ dopravního prostředku.

Žalovaný dílčí nároky v žalobě uvedené pod písm. c), d), e), g), h), j) po opětovném přezkoumání všech dokladů dodatečně uznal, považuje je za zjištěné a navrhl, aby žalobě bylo v rozsahu těchto nároků v celkové výši 676.623,60 Kč vyhověno. Ve zbylé částce, tj. 837.905,20 Kč, představující celkovou částku dílčích nároků a), b), f), i), k) navrhl zamítnutí žaloby s tím, že pohledávka v této částce zůstává nezjištěná, neboť jednotlivé nároky znovu prověřil a sdělil následující:

ad a) faktura č. FVTD-28/2007 se nenachází v účetnictví dlužníka, není žádný doklad o převzetí a předání zboží, navíc se jedná o pohledávku promlčenou; ad b) k faktuře č. FVTO-133/2007 žalovaný nenalezl žádný relevantní doklad o předání a převzetí zboží dlužníkem, navíc se jedná o pohledávku promlčenou; ad f) k faktuře č. FVTO-225/2009 žalovaný nenalezl žádný doklad, který by svědčil, že zboží bylo řádně objednáno, dodáno a převzato dlužníkem; ad i) k závazku plynoucí z faktury č. FVTD-220/2010 žalovaný nenalezl žádný doklad o předání či převzetí zboží dlužníkem, který by se nacházel v dokumentech dlužníka. Předání zboží dopravci nemůže nahrazovat doklad o převzetí zboží dlužníkem. ad k) k faktuře č. FVTD-39/2011 žalovaný rovněž nenalezl žádný relevantní doklad, prokazující převzetí či předání zboží dlužníkovi. Zboží bylo předáno přepravci, avšak nikdy nebylo dlužníkovi dodáno.

Ze spisu zdejšího soudu sp.zn. MSPH 59 INS 23639/2011 bylo zjištěno:

-usnesením ze dne 16.3.2012 na čl. A-14 byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurs na majetek dlužníka, žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem; -žalobce přihláškou pohledávky č. 11 doručenou zdejšímu soudu dne 13.2.2012 přihlásil svůj nárok v celkové výši 2,119.023,01 Kč z titulu Smlouvy o dodávkách styčníkových desek, strojního zařízení a používání softwaru firmy MITEK INDUSTRIES s.r.o. a z titulu neuhrazených faktur za předané zboží dlužníkovi, které však dlužník neuhradil; -v protokolu z přezkumného jednání ze dne 12.6.2012 na čl. B-5 je uvedeno, že insolvenční správce částečně popřel pohledávku věřitele č. 11 co do pravosti a výše 1,514.528,80 Kč, s tím, že ve zbylé výši 604.494,21 Kč pohledávku nepopřel; -na listu seznamu pohledávky žalovaný částečně popřel pohledávku žalobce co do pravosti a výše 1,514.528,80 Kč z důvodu neexistence dokladů.

Z příloh založených žalobcem k přihlášce jeho pohledávky sp. zn. MSPH 59 INS 23639/2011-P11 bylo zjištěno že žalobce jako prodávající s dlužníkem jako kupujícím podepsali dne 15.3.1995 Smlouvu o dodávkách styčníkových desek, strojního zařízení a používání softwaru firmy MITEK INDUSTRIES s.r.o včetně přílohy č. 2. Žalobce vystavil faktury č. FVTO-232/2009, FVTO-225/2009, FVTD-360/2008, FVTD-39/2011, FVTD-371/2010, FVTD-224/2009, FVTD-382/2010, FVTO-192/2009, FVTD-199/2010, FVTD-493/2010, FVTD-220/2010, FVTO-147/2009, FVTD-565/2010, FVTO-133/2007, FVTO-236/2010, FVTD-28/2007, FVTO-215/2010, FVTO-216/2010, FVTO-221/2010, FVTO-222/2010 za objednané zboží.

Vzhledem k tomu, že žalovaný dílčí nároky v žalobě uvedené pod písm. c), d), e), g), h), j) po opětovném přezkoumání dodatečně uznal, zohlednil soud toliko důkazy předložené žalobcem k dílčím nárokům uvedených v žalobě pod písm. a), b), f), i), k) s tím, že bylo zjištěno následující:

ad a) k faktuře č. FVTD-28/2007, ve které je uveden žalobce jako dodavatel a dlužník jako odběratel, byl vystaven list objednávky č. OP-56/2007 na částku odpovídající faktuře, tj. 247.000,75 Kč, který byl předán k přepravě řidiči Velíškovi SPZ 2L34403 s datem vystavení objednávky 25.1.2007 a faktury dne 26.1.2007 s datem splatnosti dne 9.2.2007; ad b) faktura č. FVTO-133/2007 na pronájem softwaru s částkou k úhradě ve výši 33.415,00 Kč vystavena žalobcem jako dodavatelem a dlužníkem jako odběratelem, je datována ke dni 19.12.2007 s datem splatnosti 2.1.2008; ad f) k faktuře č. FVTO-225/2009, ve které je uveden žalobce jako dodavatel a dlužník jako odběratel, s datem splatnosti 16.12.2009 na částku 35.952,00 Kč za objednané zboží: Kolo s nákolkem pro MARK VI, 2 ks, je přiložena objednávka dlužníka ze dne 3.12.2009 na stejné zboží, dále je přiložen dodací list ze dne 4.12.2009 vystavený Ing. Janem Kreplem na pojezdové kolo s nákolkem, 2 ks pro objednatele, tj. žalobce, a potvrzení o servisní opravě ze dne 17.3.2010 vystavené žalobcem pro dlužníka jako zákazníka pro typ stroje MARK VI. ad i) faktura č. FVTD-220/2010 na částku 289.416,00 Kč s datem splatnosti 7.6.2010, ve které je uveden žalobce jako dodavatel a dlužník jako odběratel, je vystavena na 4 objednávky, které jsou přiloženy k faktuře. Na všech objednávkách je uveden dlužník jako odběratel, žalobce jako dodavatel a jako způsob dopravy je uveden osobní odběr. Objednávky č. OPE1-52/2010 a OPE1-56/2010 jsou opatřeny dvěma nečitelnými podpisy, žádným datem převzetí, ani SPZ převážejícího vozidla. Objednávky č. OPE2-94/2010 a OPE2-100/2010 jsou opatřeny dvěma nečitelnými podpisy a značkou ZL20727, žádným datem převzetí. ad k) faktura č. FVTD-39/2011 na částku 63.802,00 Kč s datem splatnosti 7.2.2011, ve které je uveden žalobce jako dodavatel a dlužník jako odběratel, je vystavena na 2 objednávky a opatřena nečitelný podpisem, jménem Grošata a značkou 1L94350.

Podle ust. § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Dle ust. § 391 odst. 1 ObchZ u práv vymahatelných u soudu začíná běžet promlčecí doba ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno u soudu, nestanoví-li tento zákon něco jiného.

Dle ust. § 397 odst. 1 ObchZ nestanoví-li zákon pro jednotlivá práva jinak, činí promlčecí doba čtyři roky. Dle § 120 odst. 1 o.s.ř. jsou účastníci povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.

Protože žalovaný dílčí nároky v žalobě uvedené pod písm. c), d), e), g), h), j) v celkové výši 676.623,60 Kč po opětovném přezkoumání všech dokladů dodatečně uznal, považuje soud tyto dílčí nároky za zjištěné a rozhodl jak je uvedeno ve výroku I.

S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě žalobu o nárocích v žalobě označených pod písm. a), b), f), i), k) v celkové výši 837.905,20 Kč zamítnout, neboť nároky žalobcem uplatňované pod písm. a) a b) jsou promlčeny a ve zbylých nárocích žalobce neprokázal řádné dodání zboží dlužníkovi. Nároky a) a b) jsou promlčeny, neboť s předložených faktur vyplynulo, že data jejich splatnosti jsou 9.2.2007 a 2.1.2008 a žalobce pohledávku vyplývající z předmětných faktur uplatnil až ke dni 13.2.2012 a sice přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení. U nároků v žalobě uvedených pod písmeny f), i), k) se soud zcela ztotožňuje s názorem insolvenčního správce, že žalobce neprokázal řádné doručení zboží dlužníkovi. Jak faktury tak objednávky, které žalobce předložil, jsou opatřeny nedostatečnými údaji, které by prokazovaly, že dlužníkem objednané zboží bylo řádně dlužníkovi dodáno a dlužník toto zboží převzal. Žalovaný po opětovném přezkoumání účetnictví dlužníka žádné doklady ohledně dodávky zboží specifikovaných pod písm. f), i), k) nedohledal, žalobce nedisponuje žádnými dodacími listy a předložil toliko objednávky a faktury opatřené neúplnými údaji o převzetí zboží dopravcem. Přestože žalobce namítá, že dodávka zboží byla běžně uskutečňována toliko předáním zboží řidiči, jelikož tento způsob dodávky zboží byl sjednán ve smlouvě, nepředložil soudu ani insolvenčnímu správci žádné doklady, v nichž by bylo řádně vyplněno jak jméno řidiče, tak číslo OP, SPZ vozidla, datum s podpisem řidiče a údajem (místem, datem, popř. časem) o dodávce zboží dlužníkovi. Ač některé žalobcem předložené objednávky či faktury jsou opatřeny nečitelným podpisem a SPZ vozidla, neprokazuje tato skutečnost fakt, že osoba, která převzetí zboží na objednávce či faktuře podepsala, řádně zboží dlužníkovi dodala a dlužník toto zboží převzal. Soud tak nemá za prokázané, že žalobce dlužníkovi předmětné zboží, které vyfakturoval, řádně dodal. Žalobce tedy neprokázal, že má za dlužníkem pohledávku v nárokované výši 837.905,20 Kč, a proto soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku II.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst.1 o.s.ř. a § 161 a 202 odst. 1 IZ, neboť žalobce měl ve věci ohledně nároků c), d), e), g), h), j) úspěch, avšak ve sporu o pravost, výši a pořadí přihlášené pohledávky nemá právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. O nákladech řízení ohledně nároků a), b), f), i), k) bylo taktéž rozhodnuto dle ust. § 142 odst.1 o.s.ř. a § 161 a 202 odst. 1 IZ, neboť

žalovaný měl ve věci ohledně těchto nároků úspěch, avšak žádné náklady řízení mu nevznikly.

Vzhledem k tomu, že žalovaný nepopřel při přezkumném jednání částku 604.494,21 Kč a žalobce ji původně požadoval, vzal žalobce při ústním jednání o tuto částku žalobu zpět, proto soud ohledně této částky řízení zastavil dle ust. § 96 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 29. července 2013

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová