59 ICm 2029/2012
č.j. 59 ICm 2029/2012-40

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v právní věci žalobkyně: Vlasty Veringerové, s místem podnikání v Plzni, U Pumpy 246/25, IČO 416 49 656, zastoupené JUDr. Jaroslavem Bellingem, advokátem se sídlem v Domažlicích, B. Staška 71, proti žalovanému: JUDr. Petru Moravcovi, advokátovi, se sídlem v Praze 1, Senovážné nám. 1375/19, insolvenčnímu správci dlužníka: G R E K O spol. s r. o., se sídlem v Praze 9-Horních Počernicích, Náchodská 708, IČO 432 25 560, zast. Mgr. Ivanou anonymizovano , anonymizovano , bytem Račetice 135, Žatec, jako obecným zmocněncem, o určení existence pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že nevykonatelná a nezajištěná pohledávka žalobkyně za dlužníkem ve výši 29.158,00 Kč je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou ze dne 3.7.2012 doručenou Městskému soudu v Praze téhož dne, upravenou v tvrzení na výzvu soudu dne 30.5.2013, domáhala určení, že pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení ve výši 29.158,00 Kč je pohledávkou po právu. Při přezkumném jednání konaném dne 12.6.2012 byla přihlášená pohledávka žalobkyně pod č. 9 ve výši 29.158,00 Kč insolvenčním správcem v celé výši popřena co do pravosti a výše z důvodu neexistence dokladů o dodávce zboží. Žalobkyně s popřením své pohledávky nesouhlasila a trvala na tom, že pohledávka je po právu, neboť dlužník odebíral od žalobkyně opakovaně dřevo, které si dlužník ústně objednával prostřednictvím nákupčího pana Křečka. V lednu 2011 objednal dlužník prostřednictvím pana Křečka dřevo (dub kulatina a dub surák, celkem o výměře 17,68 m3), které mu bylo dodáno dne 15.2.2011. Náklad přebíral pan Křeček, dodávka byla vyfakturovaná přímo dlužníkovi fakturou č. 62011 dne 18.2.2011, dlužník však fakturu neuhradil. Na výzvu k úhradě dodávky bylo manželu žalobkyně, panu Stanislavu Veringerovi, sděleno, že společníci dlužníka se rozešli, jeden si dřevo odvezl, a proto nebude zboží dlužníkem zaplaceno.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, neboť prověřoval faktury uvedené žalobkyní avšak žádné v evidenci dlužníka nedohledal. Žalobkyně nedodala k přezkumnému jednání, ani soudu žádný doklad potvrzující převzetí zboží dlužníkem, kupní smlouvu nebo jakýkoli jiný dokument potvrzující dodávku předmětného zboží a jeho převzetí dlužníkem. Žalovaný danou situaci konzultoval s jednatelkou a zaměstnanci dlužníka, ti však potvrdili, že předmětné zboží nebylo dlužníkovi dodáno, ani dlužníkem převzato. Žalovaný je však přesvědčen, že předmětné zboží bylo vydáno bývalému prokuristovi a jednateli společnosti dlužníka, ten zboží odvezl a fakturu neuhradil. Z dokladů , které má žalovaný k dispozici, vyplývá, že zboží nebylo převzato žádným oprávněným zástupcem dlužníka, a tudíž žalobkyni nevznikl nárok na zaplacení předmětného zboží.

Ze spisu zdejšího soudu sp.zn. MSPH 59 INS 23639/2011 bylo zjištěno:

-usnesením ze dne 16.3.2012 na čl. A-14 byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurs na majetek dlužníka, žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem; -žalobkyně přihláškou pohledávky č. 9 přihlásila svůj nárok v celkové výši 29.158,00 Kč z titulu dodávky zboží žalobkyní dlužníkovi dne 15.2.2011 a neuhrazené faktury na toto zboží ze dne 18.2.2011 č. 62011; -v protokolu z přezkumného jednání ze dne 12.6.2012 na čl. B-5 je uvedeno, že insolvenční správce popřel zcela pohledávku věřitele č. 9 co do pravosti a výše 29.158,00 Kč; -na listu seznamu pohledávky žalovaný popřel zcela pohledávku žalobkyně co do pravosti a výše 29.158,00 Kč z důvodu neexistence dokladů-smlouvy a dokladu o dodání.

Z příloh založených žalobkyní bylo zjištěno:

-žalobkyně vystavila dodací výkupní lístek na předmětné zboží (dub kul, dub surák, celkem 17,68 m3) dne 15.2.2010 (zde se jedná pravděpodobně o přepis v roce, neboť číslo lístku je 30/2011 a v žalobě je uváděno datum 15.2.2011), jako

odběratel je uveden pan Křeček, jako dopravce je uvedena Doprava AZ TOP SERVIS, číslo vozu 3P1 77-86; -žalobkyně vystavila fakturu na předmětné zboží č. 62011 dne 18.2.2011 na částku 29.158,00 Kč; -dne 2.2.2012 byl vydán proti dlužníkovi ve prospěch žalobkyně Vlasty Veringerové elektronický platební rozkaz Obvodního soudu pro Prahu 9, sp.zn. 199 EC 244/2011 (právní moc dne 24.2.2012) o zaplacení částky 29.158,00 Kč s příslušenstvím

Z čestného prohlášení společností AZ TOP SERVIS s.r.o. ze dne 12.7.2013 bylo zjištěno, že tato společnost odvezla dne 15.2.2011 od firmy Hospodářství Veringerovi jeden náklad dubové kulatiny, množství 17,68 m3 na pilu do Chotiměře pro firmu GREKO spol. s r.o. Tato přeprava byla uskutečněna vozem VOLVO, RZ: 3P1 77-86 s návěsem. Přílohou čestného prohlášení je Záznam o provozu vozidla nákladní dopravy, s datem 15.2.2011 prokazující převoz nákladu o výměře 17,68 m3 z Blatné (sídlo firmy žalobkyně) do Chotiměře přepravcem Greko, s časem příjezdu do Chotiměře v 9.45h. a dobou vykládky 0.30 h. Další přílohou je dodací list, z něhož plyne, že dub kul a dub surák o celkové výměře 17,68 m3 byl předmětným dopravcem dodán dlužníkovi, neboť dodací list je opatřen razítkem a podpisem žalobkyně jako dodavatele a razítkem a podpisem dlužníka jako odběratele. Třetí příloha je tvořena fakturou za předmětnou dopravu dřeva vystavená dopravcem dlužníkovi, která nebyla dlužníkem proplacena.

Z výpovědi svědka Stanislava Veringera, manžela žalobkyně, bylo zjištěno, že pan Křeček byl zprostředkovatelem dlužníka, ne však jeho zaměstnancem. Se svědkem se dlouhodobě znal, a proto s ním Veringerovi uzavřeli kupní smlouvu na dodávku dubu. Ve smlouvě bylo stanoveno, že dlužník od Veringerů odkoupí všechen vytěžený dub. Kupní smlouvu svědek podepsal, pan Křeček ji odvezl a již ji nevrátil. Dlužníkovi byly dodány 2 dodávky zboží, první v lednu 2011, která byla dlužníkem zaplacena, a druhá (tj. předmětná sporná dodávka), byla dodána v únoru 2011, dlužníkem však uhrazena nebyla. Vzhledem k tomu, že první dodávka zboží byla dlužníkem řádně zaplacena, svědek se o kupní smlouvu již nezajímal. Druhá dodávka zboží byla dlužníkovi doručena dopravcem AZ TOP SERVIS s.r.o. Po té, co předmětné zboží nebylo zaplaceno, telefonoval svědek do společnosti dlužníka, kde mu bylo jakousi ženou sděleno, že si její manžel založil novou firmu, dřevo odvezl, a proto mu za dodávku zboží nebude zaplaceno. Po té žalobkyně začala pohledávku vymáhat.

Dle ust. § 101 odst. 1 písm. a) o.s.ř. k tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení a dle písm. b) tohoto ustanovení k dosažení účelu řízení jsou účastníci zejména povinni plnit důkazní povinnost a další procesní povinnosti uložené jim zákonem nebo soudem.

Dle § 120 odst. 1 o.s.ř. jsou účastníci povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.

S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě žalobě vyhovět, neboť žalobkyně v průběhu řízení prokázala, že dlužníkovi bylo předmětné zboží dodáno a dlužníkem řádně převzato, neboť dodací výkupní list předložený přepravcem je opatřen jak podpisem tak razítkem dlužníka jako odběratelem. Tato skutečnost byla potvrzena jak výpovědí svědka, tak čestným prohlášením dopravce, který má sám za dlužníkem za přepravu předmětného zboží neuhrazenou fakturu. Žalobkyně tak prokázala, že má za dlužníkem pohledávku v žalované výši, proto soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst.1 o.s.ř. a § 161 a 202 odst. 1 IZ, neboť žalobkyně měla ve věci plný úspěch, avšak ve sporu o pravost, výši a pořadí přihlášené pohledávky nemá právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 22. července 2013

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová