59 ICm 20/2011
Č.j.: 59 ICm 20/2011-21 KSPA 59 INS 12343/2010-C1-4

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové pobočka Pardubice rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČ 60192852, se sídlem Praha 2, Bělehradská 128, čp. 222, proti žalovanému: JUDr. Petr Wildt, Ph.D., se sídlem Hradec Králové, Bohuslava Martinů 1038, insolvenční správce dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano a dlužníka Lenky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Damníkov 16, PSČ 562 23, o popření pohledávky ve výši 26.470,25 Kč

takto:

I. Žaloba ve znění, aby soud určil, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Lenky anonymizovano , ve výši 26.470,25 Kč je po právu, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 12.160,-Kč, a to ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám právního zástupce.

Odůvodnění: Včas podanou žalobou (žaloba doručena 5. 1. 2011) se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení za dlužníkem Lenkou anonymizovano ve výši 26.470,25 Kč je po právu. V žalobě uvedl, že dne 12.11. 2010 byl insolvenčním soudem zjištěn úpadek dlužníka Václava anonymizovano a dlužníka Lenky anonymizovano . Dne 6.12. 2010 přihlásil pohledávku ve výši 26.470,25 Kč za dlužníkem Václavem Holečkem a pohledávku ve výši 26.470,25 Kč za dlužníkem Lenkou anonymizovano . Při přezkumném jednání dne 17.12. KSPA 59 INS 12343/2010-C1-4

2010 byla pohledávka za dlužníkem Lenkou anonymizovano ve výši 26.470,25 Kč insolvenčním správcem popřena, o čemž byl vyrozuměn dopisem doručeným mu 23.12. 2010. Žalobce má zato, že tato pohledávka je po právu, neboť dlužníci uzavřeli s žalobcem smlouvu o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 2330774751, kde Václav Holeček vystupoval jako dlužník a Lenka anonymizovano jako spoludlužník, s tím, že za závazky z této smlouvy odpovídají společně a nerozdílně a splněním povinnosti jedním z nich zaniká v rozsahu poskytnutého plnění povinnost plnit druhého z nich. Dlužník i spoludlužník odpovídají za pohledávky vůči žalobci i individuálně vedle toho, že je zde odpovědnost za ni v rámci společného jmění manželů. Jde tedy o přihlášení pohledávky za každým účastníkem úvěrového vztahu a spojením insolvenčních řízení se žalobce cítí poškozen, neboť pokud by dlužník a spoludlužník nebyli manželé, obdržel by žalobce plnění z obou probíhajících insolvenčních řízení.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že pohledávka žalobce byla popřena po právu. Pohledávka spadá do společného jmění manželů, kdy společné jmění tvoří závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům vznikly za trvání manželství. Tyto závazky plní oba manželé společně a nerozdílně. Věřitel je pak oprávněn domáhat se plnění po kterémkoliv z manželů. Nastane-li taková situace za trvání manželství, jde o splnění takového závazku k tíži společného jmění manželů jako celku. Žalobce tedy uplatnil dlužnou částku ve svých přihláškách dvakrát, proto bylo na místě jednu tuto přihlášku popřít.

Z usnesení sp. zn. 59 INS 12343/2010 ze dne 27.10. 2010 bylo zjištěno, že ke společnému řízení byla spojena insolvenční řízení vedená pod sp.zn. 59 INS 12343/2010 ve věci dlužníka Václava anonymizovano a pod sp. zn. 59 INS 12348/2010 ve věci dlužníka Lenky anonymizovano , přičemž společné řízení je vedeno pod sp.zn. 59 INS 12343/2010.

Z usnesení sp.zn. 59 INS 12343/2010 ze dne 12.11. 2010 vyplývá, že byl zjištěn úpadek dlužníků Václava anonymizovano a Lenky anonymizovano a bylo povoleno řešení tohoto úpadku oddlužením.

Z přihláškového spisu pod P 5 bylo zjištěno, že žalobce dne 8.12. 2010 přihlásil pohledávku ve výši 26.470,25 Kč za dlužníkem Lenkou anonymizovano a pod P 5-2 pohledávku ve výši 26.470,25 Kč za dlužníkem Václavem Holečkem. Ze smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 2330774751 ze dne 21.2. 2002 je zjištěno, že Václav Holeček tuto smlouvu podepsal jako dlužník a Lenka anonymizovano ji podepsala jako spoludlužník-manželka.

Z přihláškového spisu, jakož i ze seznamu přihlášených pohledávek a z protokolu z přezkumného jednání je zjištěno, že žalovaný jako insolvenční správce popřel pohledávku žalobce ve výši 26.470,25 Kč pod P 5 vůči dlužníku Lence anonymizovano a uznal pohledávku žalobce ve výši 26.470,25 Kč pod P-2 vůči dlužníku Václavu anonymizovano . Oznámení žalovaného o popření pohledávky bylo žalobci doručeno 23.12. 2010.

Na základě shora uvedených skutečností dospěl soud k závěru, že dlužníci Václav Holeček a Lenka anonymizovano uzavřeli smlouvu o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 2330774751 jako manželé, bez ohledu na to, že Václav Holeček byl označen jako dlužník a Lenka anonymizovano jako spoludlužník-manželka . Závazek z této smlouvy jim vznikl za trvání manželství (není zde rozhodné označení jednotlivých smluvních stran), jedná se tedy o společný závazek obou manželů, spadající do společného jmění manželů, který jsou povinni plnit společně a nerozdílně. V daném insolvenčním řízení došlo ke spojení insolvenčních KSPA 59 INS 12343/2010-C1-4

řízení zahájených na návrh každého z manželů, tak jak vyžaduje insolveční zákon, byť z hlediska zákonné konstrukce institutu společného jmění manželů se podaný insolvenční návrh i jednoho z manželů dotýká celého společného jmění manželů, zejména jde-li o oddlužení. Žalobce podal přihlášky pohledávek vůči každému z manželů zvlášť již do společného řízení, jehož vedení má z hlediska existence společného jmění manželů, a v daném případě manželů nepodnikatelů, logický důvod. Vzhledem ke společnému závazku ve společném jmění manželů je věřiteli plněno toliko jednou, z jedné majetkové podstaty, tedy společného jmění manželů, na čemž nemůže změnit nic ani insolvenčním zákonem vyžadovaná forma dvou samostatných insolvenčních návrhů, jde-li o návrhy manželů, neboť společné jmění manželů v případě řešení úpadku oddlužením nezaniká. Proto soud žalobě nevyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Náklady se skládají z odměny ve výši 9 000,--Kč, ze dvou režijních paušálů ve výši 2x 300,--Kč, k tomu 20% DPH, neboť zástupce žalobce prokázal, že je plátcem a jízdného za použití osobního automobilu zn. Volvo r.z. 1A4 4433 z Hradce Králové do Pardubic a zpět, tj. 50 km ve výši 640,-Kč. Celkem tedy 12.160,--Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Pardubicích dne 8. dubna 2011

JUDr. Karel Kudláček, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Kosková