59 ICm 1976/2012
č.j.59 ICm 1976/2012-91

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v právní věci žalobce: AIGLOS BUSINESS INC., číslo společnosti 552677, se sídlem British Virgin Islands, Tortola, Road Town, Pasea Estate, zastoupeného Ing. Alexeyem Vostrikovem, bytem v Praze 7, Dělnická 45, proti žalovanému: Ing. Richard Jasinský, se sídlem v Praze 10, Moskevská 251/32, insolvenční správce dlužníka HGF DEVELOPMENT s. r. o., IČO 272 30 392, se sídlem v Praze 1, Dlouhá 705/16, zast. JUDr. Janem Tryznou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 2, Botičská 4, o určení pravosti pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce AIGLOS BUSINESS Inc, reg. č. 552677 za dlužníkem ve výši 23,760.493,26 Kč, je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce jako věřitel č. 4 se žalobou domáhal určení, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení ve výši 23,760.493,26 Kč (jistina ve výši 20,

935.366,00 Kč) popřená insolvenčním správcem co do pravosti z důvodu promlčení je po právu platná a existuje, tzn. není promlčená. Žalobce jako věřitel uzavřel s dlužníkem dne 31.3.2005 smlouvu o půjčce, kde se zavázal dlužníkovi poskytnout finanční prostředky do celkové výše 23,000.000,00 Kč. Žalobce na základě smlouvy zaslal na účet dlužníka ve třech částkách půjčku v celkové výši 20,935.366,00 Kč. Zaslané částky byly na účet dlužníka připsány dne 12.4.2005, 12.5.2005 a 24.6.2005. Následně dne 15.7.2009 uzavřel žalobce s dlužníkem dodatek k předmětné smlouvě, na jehož základě byla prodloužena splatnost půjčky k 1.11.2009. V obou případech jednaly za osobu žalobce osoby oprávněné. Smlouvu o půjčce podepsal za žalobce Dr. Roman Keckeis, prezident a člen představenstva společnosti Glacier Management Limited, tedy společnosti, která byla jako člen představenstva a prezident žalobce oprávněna za žalobce jednat. Dodatek ke smlouvě o půjčce uzavřel za dlužníka pan Alexey Durasov a to na základě plné moci, která mu byla udělena žalobcem dne 22.6.2009. Za dlužníka jednal v obou případech jednatel společnosti Ing. Mikhail Kindler. Pohledávka žalobce tak není promlčena, neboť splatnost pohledávky byla stanovena k 1.11.2009 a žalobce svou pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení dne 21.7.2011, tedy řádně a včas. Žalobce dále uvedl, že s ohledem na výsledek přezkumného jednání, v jehož průběhu popřel žalovaný pohledávku co do pravosti z důvodu promlčení, je předmětem incidenčního sporu určení, zda nárok žalobce je či není promlčen. Jinými otázkami se soud zabývat nemůže, neboť to by bylo v rozporu s rozsahem, v jakém žalovaný pohledávku žalobce popřel. Zároveň žalobce uvedl, že bývalý jednatel dlužníka Mikhail Kindler nedodal všechny potřebné dokumenty ohledně transakcí dlužníka a tudíž bylo pro žalobce časově i jinak složité všechny dokumenty dohledávat.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě navrhl zamítnutí žaloby v celém rozsahu. Žalovaný uvedl, že žaloba není důvodná, neboť nebylo prokázáno, že předmětné tři platby byly platbami právě z titulu smlouvy o půjčce ze dne 31.3.2005, ač dlužník ve dnech uvedených v žalobě obdržel na svůj účet částku v celkové výši 20,935.366,00 Kč zaslanou žalobcem. Peněžitá částka mohla být půjčena jen na základě dohody věřitele a dlužníka, která musela obsahovat peněžní částku, datum splatnosti, měnu a datum půjčení a toto mělo být potvrzeno potvrzujícím dopisem. Takový dopis však žalovaný nenalezl. Prostředky zaslané dlužníkovi tak představují na jeho straně bezdůvodné obohacení, u nějž se právo na jeho vydání promlčelo nejdéle k 22.6.2009. Dále ve smlouvě o půjčce nejsou uvedeny žádné identifikační údaje žalobce s výjimkou jeho názvu a z žádných dokumentů doposud předložených žalobcem neplyne oprávnění Dr. Romana Keckeise jednat za žalobce. Smlouva o půjčce pro shora uvedené nedostatky nevznikla. S ohledem na nedostatky smlouvy o půjčce tak nemá ani žádnou relevanci její dodatek. Navíc dodatek podepsala osoba bez řádného zplnomocnění k zastupování žalobce, neboť plná moc pana Durasova je ze dne 22.7.2009, dodatek je však ze dne 15.7.2009, tedy dodatek byl podepsán dříve, než byla udělena plná moc.

V průběhu řízení žalovaný však došel k závěru, že s ohledem na výsledky dokazování tvrzení žalobce uznává, neboť je zřejmé, že v datu plné moci udělené panu Durasovi ze dne 22.6.2009 je patrně překlep, jelikož v dodatku ke smlouvě je uveden odkaz na plnou moc z 22.7.2009. Stejné datum, tj. datum plné moci z 22.7.2009 vyplývá rovněž z přílohy k notářskému zápisu č. 547/2009. Dále uvedl, že zřejmě ve všech dokladech podepisovaných o stejných skutečnostech je uveden nesprávný odkaz na plnou moc. Navíc se vyjádřil, že pohledávku popřel, protože nebylo potvrzeno, kdo mohl vydat panu Durasovi plnou moc. Žalobce však doložil, že existují 2 společnosti: Saleno Invest & Trade Inc a Glacier Management Limited, které mají mnoho úředníků a plnou moc podepsal jeden z nich, tj. Dr. Keckeis. Rovněž potvrdil, že na účet dlužníka částky zaslané žalobcem byly doručeny. Uvedl, že vzhledem k tomu, že znaleckým posudkem bylo prokázáno, že dodatek ke smlouvě o půjčce byl podepsán, tak pohledávka promlčená není. Znalkyně měla k dispozici originál tohoto dodatku, což v době rozhodování o uznání pohledávky či jejím popření žalovaný neměl, tudíž vzala jeho argumentace k popření za své a považuje již pohledávku za pravou, tedy pohledávku nepopírá.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku dlužníka bylo zjištěno, že Ing. Mikhail Kindler vykonával funkci jednatele dlužníka od 23.5.2005 do 9.11.2009, funkci prokuristy vykonával od 22.12.2009 do 3.6.2010 a společníkem byl od 12.6.2008 do 17.9.2009.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 10401/2011 bylo zjištěno, že: -usnesením ze dne 6.2.2012 na čl. A-35 byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurs na majetek dlužníka, insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný; -žalobce jako věřitel č. 4 přihláškou pohledávky doručenou zdejšímu soudu dne 21.7.2011 přihlásil pohledávku v celkové výši 23,760.493,26 Kč z titulu smlouvy o půjčce z 31.3.2005 ve znění dodatku z 15.7.2009 -dle protokolu z přezkumného jednání ze dne 5.6.2012 žalovaný popřel přihlášku pohledávky věřitele č. 4, tj. žalobce pro pravost a vznesl námitku promlčení; -na listu seznamu popřel žalovaný pohledávku věřitele č. 4 co do pravosti v celé výši z důvodu promlčení a co do výše 300.000,00 Kč, jelikož část závazku zanikla zaplacením z výtěžku vydražení obchodního podílu M. Kindlera.

Z příloh založených žalobcem k přihlášce pohledávky č. 4, kterými jsou: kopie plné moci v angličtině ze dne 24.2.2011 udělené Ing. Vostrikovi včetně překladu a tlumočnické doložky, doplnění přihlášky ze dne 18.5.2012 a 30.5.2012, kopie osvědčení o řádné existenci společnosti Saleno Invest & Trade Inc. včetně překladu a tlumočnické doložky, kopie osvědčení o řádné existenci společnosti Glacier Management Limited včetně překladu a tlumočnické doložky, kopie seznamu členů představenstva a výkonných úřadníků společnosti Glacier Management Limited včetně překladu s tlumočnickou doložkou, z kopie plné moci v angličtině ze dne 11.4.2012 udělené Ing. Vostrikovi včetně překladu a tlumočnické doložky, kopie smlouvy o půjčce v angličtině ze dne 31.3.2005 včetně překladu a tlumočnické doložky a kopie dodatku k této smlouvě ze dne 15.7.2009 v češtině; a z příloh založených žalobcem do incidenčního spisu, kterými jsou: soubor výpisů z registru obchodních společností Britských panenských ostrovů, resp. kopie osvědčení v angličtině o řádné existenci společnosti AIGLOS BUSINESS Inc včetně překladu a tlumočnické doložky včetně apostily, kopie osvědčení o dobrém postavení společnosti AIGLOS BUSINESS Inc, včetně překladu a tlumočnické doložky a apostily, certifikátu o existenci společnosti Glacier Management Limited z 6.1.2012 a na společnost Saleno Invest & Trade Inc z 1.2.2012, včetně překladu z

30.5.2012 a výpisu z registru společností Glacier Management Limited, včetně překladů a tlumočnické doložky z 15.6.2012 bylo zjištěno, že společnost žalobce je společností existující, tedy s právní subjektivitou, že právní zástupce Ing. Vostrikov disponuje řádnou plnou mocí, na základě níž může vystupovat jako právní zástupce věřitele č. 4, že Dr. Roman Keckeis byl od 3.5.2004 do 6.6.2011 členem představenstva a rovněž oprávněnou osobou, která za žalobce uzavřela smlouvu o půjčce.

Z úředního překladu smlouvy o půjčce ze dne 31.3.2005 psané v originále v angličtině s názvem Loan Agreement, bylo mimo jiné zjištěno, že žalobce jako věřitel uzavřel s dlužníkem smlouvu o půjčce, jejímž předmětem byl závazek věřitele dát dlužníkovi k dispozici půjčku v rozsahu 23,000.000,00 Kč s úrokovou sazbou ve výši 6,5 % p.a. a s lhůtou půjčky v délce 720 dnů. Strany si rovněž dohodly, že peněžitá částka může být půjčena v pracovní den telefonicky, což bude potvrzeno potvrzujícím dopisem. Smlouvu podepsali Ing. Mikhail Kindler na straně dlužníka a Dr. Roman Keckeis na straně věřitele.

Z dodatku ke smlouvě o půjčce ze dne 31.3.2005, uzavřeného dne 15.7.2009, jenž uzavíral Alexey Durasov zastupující společnost žalobce s dlužníkem, jenž jednal jednatelem Mikhailem Kindlerem bylo zjištěno, že dlužník v dodatku uznal svůj dluh vůči žalobci ve výši 20,935.366,00 Kč a strany se dohodly na splatnosti do 1.11.2009 včetně úrokové sazby ve výši 6,5 % ročně. V dodatku bylo rovněž uvedeno, že pan Durasov zastupuje žalobce na základě plné moci ze dne 22.7.2009.

Z kopie plné moci udělené panu Alexey Durasovi psané v angličtině a datované jako June 22, 2009 a z kopie úředního překladu předmětné plné moci do českého jazyka, bylo zjištěno, že jak v anglickém jazyce, tak v jeho českém překladu, je uveden datum plné moci 22. června 2009. Plná moc byla udělena Dr. Romanem Keckeisem jako členem představenstva.

Z výpisů z bankovního účtu č. 107 101 0606/5500 č. 2, 3, a 4/2005, tj. z účtu dlužníka, bylo zjištěno, že ve dnech 12.4.2005, 12.5.2005 a 24.6.2005 byla žalobcem zaslána na účet dlužníka celková částka ve výši 20,935.366,45 Kč z titulu Loan Agreement dated 31.3.2005, tj. z předmětné smlouvy o půjčce.

Z opisu potvrzujícího dopisu včetně oficiálního překladu ze dne 8.1.2014 podepsaného společnostmi Glacier Management Limited a Saleno Invest & Trade Inc bylo zjištěno, že pan Durasov byl oprávněn v rozhodné době podepsat dodatek ke smlouvě o půjčce ze dne 31.3.2005, který podepsal dne 15.7.2009.

Ze znaleckého posudku z 26.11.2012 vypracovaného Mgr. Alešem Čulíkem, znalcem v oboru písmoznalectví, specializace ruční písmo, který založil žalobce, bylo zjištěno, že podpisy na jméno Mikhail Kindler na dodatku ke smlouvě o půjčce ze dne 31.3.2005 mezi THORON CONSULTING S.A. a HGF DEVELOPMENT s.r.o. s datací 15.7.2009 a na dodatku ke smlouvě o půjčce ze dne 31.3.2005 mezi Aiglos Business Inc. (BVI), tedy žalobcem a HGF DEVELOPMENT s.r.o s datací 15.7.2009 jsou pravými podpisy pana Mikhaila Kindlera, jehož srovnávací materiál byl k vypracování posudku předložen.

Ze znaleckého posudku z 20.9.2013 vypracovaného soudem ustanovenou znalkyní Mgr. Jiřinou Strakovou, znalkyní z oboru písmoznalectví, specializace ruční písmo, bylo mimo jiné zjištěno, že podpis na jméno Mikhail Kindler na dodatku ke smlouvě o půjčce ze dne 31.5.2005, uzavřeném dne 15.7.2009 mezi žalobcem a dlužníkem, je pravým podpisem pana Mikhaila Kindlera, jehož nesporné podpisy v posudku specifikované měla znalkyně k dispozici a rovněž se nejedná o podpis reprodukovaný. Znalkyně se rovněž ztotožnila se závěry, které vyplývají ze znaleckého posudku Mgr. Čulíka.

Při ústním jednání konaném dne 2.12.2013 bylo zaprotokolováno vyjádření žalobce, že částka ve výši 300.000,00 Kč (tj. částka popřená při přezkumném jednání konaném dne 5.6.2012 jak insolvenčním správcem, tj. žalovaným, tak věřitelem č. 5) je do insolvenčního řízení přihlášená věřitelem THORON CONSULTING S.A. (tj. věřitel č. 1), správce pohledávku co do této výše popřel a věřitel THORON CONSULTING S.A. tuto částku nežaloval, tudíž není předmětem sporu v této věci.

Při vypracování písemného znění rozsudku však bylo z insolvenčního spisu zjištěno, že při přezkumném jednání popřel insolvenční správce pohledávku věřitele č. 4, tj. zde žalobce, zcela pro pravost z důvodu promlčení a co do výše 300.000,00 Kč z důvodu zániku zaplacením. Totéž učinil věřitel č. 5. Popřená částka co do výše 300.000,00 Kč je tak přihlášená žalobcem, tj. věřitelem č. 4-AIGLOS BUSINESS Inc v rámci jeho přihlášené pohledávky v celkové výši 23,760.493,26 Kč.

Jelikož věřitele č. 1 a 4 zastupuje totožná osoba, patrně došlo z její strany k mylné domněnce, že popřená částka 300.000,00 Kč, která měla zaniknout zaplacením, je přihlášená věřitelem č. 1 namísto věřitelem č. 4. Žalobce tak v žalobním petitu uvedl, že jeho pohledávka je po právu platná a existuje v celkové výši 23,760.493,26 Kč. V petitu je tak uvedeno patrně proto, že pohledávka byla správcem, tj. žalovaným zcela, tj. v celé výši popřena pro pravost z důvodu promlčení. Správcem popřenou pohledávku co do výše 300.000,00 Kč žalobce dle svého tvrzení nežaloval, ovšem tato částka je v žalobním petitu, zahrnuta. Žalobce tvrdil, že podal žalobu na určení, že nárok žalobce ve výši 23,760.493,26 Kč není promlčen, neboť pouze z tohoto důvodu žalovaný pohledávku v celkové výši 23,760.493,26 Kč popřel, přičemž uvedl, že jinými otázkami se soud zabývat nemůže, neboť to by bylo v rozporu s rozsahem, v jakém žalovaný pohledávku žalobce popřel.

Tvrzení právního zástupce žalobce, tj. věřitele č. 4-AIGLOS BUSINESS Inc, že popřená pohledávka co do výše 300.000,00 Kč je přihlášená věřitelem č. 1-THORON CONSULTING S.A. společně s tvrzením, že předmětnou popřenou částku v žalobě o určení popřené pohledávky ve výši 23,760.493,26 Kč (sp. zn.) neuvedl právě proto, že byla insolvenčním správcem popřena, a jehož tvrzení v průběhu jednání konaném dne 2.12.2013 nerozporoval ani žalovaný, ani věřitel č. 5, zohlednil soud při svém rozhodování, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Dle ust. § 192 IZ odst. 1 IZ pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé.

Dle ust. § 159 odst. 1 písm. a) IZ jsou incidenčními spory spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek

Dle ust. § 101 odst. 1 písm. a) o.s.ř. k tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení a dle písm. b) tohoto ustanovení k dosažení účelu řízení jsou účastníci zejména povinni plnit důkazní povinnost a další procesní povinnosti uložené jim zákonem nebo soudem.

Dle § 120 odst. 1 o.s.ř. jsou účastníci povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.

Dle § 397 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, nestanoví-li zákon pro jednotlivá práva jinak, činí promlčecí doba čtyři roky.

S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě žalobě v plném rozsahu vyhovět, neboť žalobce v průběhu řízení prokázal právní subjektivitu společnosti žalobce a oprávnění k zastupování žalobce Ing. Vostrikovem předložením dokumentů dokládajících tyto skutečnosti v anglickém jazyce, s úředně ověřenými překlady opatřenými apostilou. V průběhu řízení žalobce dále prokázal, že s dlužníkem uzavřel smlouvu o půjčce a následně předmětný dodatek k této smlouvě, jež stanovuje splatnost půjčky na 1.11.2009. Znaleckým posudkem bylo prokázáno, že dlužník jednající Mikhailem Kindlerem dodatek ke smlouvě o půjčce skutečně podepsal. V předmětném dodatku je uvedeno datum plné moci udělené panu Durasovi jednat za společnost žalobce 22.7.2009, přičemž bylo v rámci dokazování prokázáno, že se jedná o překlep v dodatku, neboť všechny další klíčové listiny předložené žalobcem prokázaly, že plná moc byla udělena panu Durasovi dne 22.6.2009, a tudíž byl oprávněn dodatek za žalobce podepsat. Rovněž bylo prokázáno, že plná moc byla panu Durasovi udělena oprávněnou osobou. Ač žalobce přes výzvu soudu nebyl schopen předložit potvrzující dopisy, které by dokládaly poskytnutí půjčky dlužníkovi, bylo z výpisů z účtu dlužníka jasně prokázáno, že půjčka dle tvrzení žalobce poskytnuta byla v tvrzené výši a z titulu právě smlouvy o půjčce ze dne 31.3.2005, tj. z tzv. Loan Agreement. S tímto závěrem se v průběhu řízení ztotožnil i žalovaný, který v době popěrného úkonu neměl všechny dokumenty k dispozici, ovšem na základě dokazování v incidenčním sporu dospěl k závěru, že půjčka žalobcem řádně poskytnuta byla a ke smlouvě o půjčce byl uzavřen řádný dodatek, který posunul splatnost půjčky na 1.11.2009. Navíc se žalovaný vyjádřil, že v účetnictví dlužníka pohledávka vedena byla po celou dobu. Žalovaný tedy považuje pohledávku žalobce za nepromlčenou, tzn. že pohledávku již nepopírá. Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku, neboť dospěl k závěru, že pohledávka žalobce promlčená není.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 163 a § 202 odst. 1 IZ, neboť žalobce sice měl ve věci plný úspěch, avšak ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá právo na náhradu nákladů proti insolvenčnímu správci. Soud proto rozhodl jak je uvedeno ve výroku II.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 20. ledna 2014

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová