59 ICm 1972/2012
Č.j.59 ICm 1972/2012-288 (MSPH 59 INS 10401/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v právní věci žalobce: ASÝLIE s.r.o., IČO 274 04 382, se sídlem Trnová 73, Trnová, zast. Mgr. Ing. Tomášem Kubíkem, advokátem, se sídlem Politických vězňů 21, Praha 1, proti žalovanému: Ing. Richard Jasinský, se sídlem Moskevská 251/32, Praha 10, insolvenční správce dlužníka HGF DEVELOPMENT s. r. o., IČO 272 30 392, se sídlem Dlouhá 705/16, Praha 1, zast. JUDr. Janem Tryznou, Ph.D., advokátem, se sídlem Botičská 4, Praha 2, o určení pravosti pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že dílčí pohledávka č. 1 žalobce označená jako P5 je pohledávkou po právu co do pravosti, pořadí a co do výše 4,905.753,14 Kč.

II. Ve zbývající žalované výši 14,070.660,22 Kč, že je žaloba na určení dílčí pohledávky č. 1 označené jako P5 po právu co do pravosti, výše i pořadí, se z a m í t á.

III. Žaloba, že dílčí pohledávka č. 2 žalobce označená jako P5 ve výši 6,971.822,48 Kč a dílčí pohledávka č. 3 žalobce označená jako P5 ve výši 149.280,00 Kč je pohledávkou po právu co do pravosti, výše i pořadí, s e z a m í t á.

IV. Žalobce je povinen nahradit žalovanému na nákladech řízení 16.974,00 Kč na účet AK JUDr. Tryzny, do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. isir.justi ce.cz (MSPH 59 INS 10401/2011)

Odůvodnění:

Žalobce jako věřitel č. 5 se žalobou doručenou Městskému soudu v Praze dne 28.6.2012 domáhal určení, že jeho pohledávka, složená z nároků P5-1 ve výši 18,976.413,36 Kč, P5-2 ve výši 6,971.822,48 Kč a P5-3 ve výši 149.280,00 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužníka, kterou insolvenční správce při přezkumném jednání konaném dne 5.6.2012 popřel co do pravosti, výše a pořadí, je po právu. Dílčí pohledávka P5-1 je žalobcem uplatněna z důvodu nevrácené půjčky po splatnosti, dlužníkem uznané formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti včetně příslušenství. Do okamžiku insolvenčního řízení byla tato pohledávka vymáhána v exekučním řízení vedeném soudním exekutorem Mgr. Danielem Vlčkem. Dílčí pohledávka P5-2 je uplatněna z téhož důvodu jako P5-1, kdy se jedná o smluvní pokutu z nároku P5-1, jež vyplývá z notářského zápisu. Dílčí pohledávka P5-3 je žalobcem uplatněna z důvodu pravomocného rozhodnutí soudního exekutora Mgr. Daniela Vlčka o nákladech věřitele v postavení oprávněného v předmětném exekučním řízení. Všechny tři dílčí pohledávky byly přihlášeny jako vykonatelné a rovněž zajištěné majetkem dlužníka. Důvodem zajištění je zástavní právo smluvní dle zástavní smlouvy ze dne 23.9.2009 a současně exekutorské zástavní právo dle exekučního příkazu ze dne 27.5.2011 čj.101 EX 01100/10. Původním věřitelem dlužníka byla společnost Scabbers Enterprises Corp (BVI) na základě dvou smluv o půjčce, jednak ze dne 31.3.2005 na částku 25,300.000,00 Kč a jednak ze dne 21.6.2006 na částku 9,143.442,00 Kč, přičemž plnění tímto věřitelem vyplývá z účetnictví a kopií bankovních výpisů dlužníka. Tento věřitel posléze postoupil pohledávku novému věřitelei společnosti B&H Instruments LLC, postoupení bylo dlužníkovi oznámeno. Na základě tohoto oznámení uzavřel dlužník ve dnech 1.3.2006 a 5.3.2007 s novým věřitelem listiny zvané Loan Agreement podle obsahu novace a aktualizace původních závazků s následnými dodatky z 11.10.2007 a z 27.12.2007. Pohledávky byly dlužníkem částečně spláceny. Smlouvou ze dne 23.12.2008 byly dále pohledávky postoupeny žalobci, jenž s dlužníkem uzavřel téhož dne dohodu označenou jako dodatek k původním smlouvám, jímž se mění některé podmínky původního závazku, zejména jeho splatnost a rovněž si strany sjednaly zajištění formou zástavního práva k nemovitostem. Vklad zástavního práva do katastru nemovitostí byl zapsán dne 21.10.2009. Jelikož byl dlužník v prodlení, byl dne 22.9.2009 notářem JUDr. Václavem Halbichem vyhotoven notářský zápis NZ 718/2009, N 804/2009 o uzavření dohody o úhradě celého dluhu nejpozději do 1.11.2009, přičemž pro případ prodlení si strany rovněž sjednaly smluvní pokutu a svolení k vykonatelnosti. Pro neplnění ze strany dlužníka tak vymáhal žalobce svůj nárok v rámci exekučního řízení. Dlužník však exekuci zmařil účelově podaným insolvenčním návrhem. Již v exekučním soudním sporu 49 EXE 672/2010 se dlužník uchýlil k tvrzení, že k zajištění nedošlo a že půjčky již splatil věřiteli B&H Instruments LLC platbami v roce 2007 v celkovém součtu 32,269.846,36 Kč. Městský soud v Praze v odvolacím exekučním řízení však konstatoval, že výše uvedenými platbami dlužník ze svého dluhu uhradil toliko část a žalobce se tedy domáhá exekuce po právu, neboť dlužník neuhradil vše. Žalobce rovněž s ohledem na tvrzení žalovaného v rámci jeho popěrného úkonu uvedl, že smlouva o postoupení pohledávky ze dne 23.12.2008 je platná, postupitel B&H Instruments LLC byl v rozhodné době společností právně existující, jen byla administrativně zrušená, plná moc udělená dne 19.12.2005 ředitelkou postupitele zmocněnci M. anonymizovano je bezvadná a (MSPH 59 INS 10401/2011) platná a argumentace žalovaného, že notářský zápis je neplatný, je nesmysl, neboť se jedná o veřejnou listinu a, pokud nesplňuje nějaké náležitosti, je pak nevykonatelná, a ne neplatná.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, neboť žalobce žádnou pohledávku vůči dlužníkovi nemá. Žalovaný zastává názor, že usnesení Městského soudu v Praze vydané v exekučním řízení není ve sporu o určení pravosti, výše a pořadí pohledávky nijak významné a je třeba posoudit tuto otázku autonomně v rámci tohoto incidenčním sporu. Žalovaný se k nároku P5-1 vyjádřil tak, že dlužník sice, jak rovněž tvrdí žalobce, provedl několik plateb v celkovém součtu 32,269.846,36 Kč, ovšem tato částka není součtem všech plateb, které provedl. Dlužník provedl další platby a to ve výši 4,000.000,00 Kč, 2,600.000,00 Kč a 3,722.050,00 Kč, ovšem tyto platby v dodatku ke smlouvě o půjčce ze dne 11.10.2007, jenž podepsal tehdejší jednatel dlužníka M. Kindler, záměrně uvedeny nejsou. M. Kindler je navíc stíhán pro trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku u Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 3T 10/2012, kde se jedná právě o transakce s uvedenými 3 platbami, v čemž obžaloba spatřuje trestný čin. Bez ohledu na skutečnost, že původní závazek dlužníka byl uhrazen, se žalobce nemohl stát věřitelem i z dalších důvodů. Obě smlouvy o půjčce zvané Loan Agreement z 1.3.2006 a 5.3.2007 nejsou novací původních smluv, neboť novací dochází ke změně obsahu závazku, nikoli ke změně subjektů. Jelikož společnost B&H Instruments LLC dlužníkovi žádné finanční prostředky neposkytla, nemohla se tak na základě předmětných smluv stát jeho věřitelem a následně tyto pohledávky postoupit žalobci. Navíc byla společnost B&H Instruments LLC v rozhodné době úředně rozpuštěna pro porušení zákona (rozpuštěna 2.5.2005 a obnovena 8.3.2007), neměla tak právní subjektivitu a nemohla činit žádné právní úkony. Nadto osoba Martin anonymizovano , která podepsala smlouvu o postoupení pohledávek za společnost B&H Instruments LLC, je osobou fiktivní. Žalovaný rovněž zdůraznil, že notářský zápis ze dne 22.9.2009, jímž dlužník svůj závazek uznal, ačkoli je veřejnou listinou, nečiní v této souvislosti nesporným, že daný závazek skutečně existoval. Předmětný zápis pouze stvrzuje, že osoby v něm uvedené příslušné právní úkony učinily, nemůže však založit jejich platnost. Co se týče zajištění, zastává žalovaný názor, není-li platně založena samotná pohledávka, nemůže být platně sjednáno ani její zajištění. Nárok P5-2 je smluvní pokuta plynoucí z nezaplacení pohledávky k nároku P5-1, přičemž nevznikla-li žalobci platně pohledávka, tj. nárok P5-1, nevznikla ani smluvní pokuta. Nárok P5-3 jsou náklady exekuce vztahující se k nároku P5-1. Jestliže neexistuje pohledávka, tj. nárok P5-1, neexistuje ani její příslušenství.

Rozsudkem zdejšího soudu ze dne 10.12. 2014, č.j. 58 ICm 1972/2012-125, byla žaloba zamítnuta. Odvolání žalobce bylo vyhověno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 4. 2015 č.j. 104 VSPH 424/2014-170, jímž byl rozsudek soudu I. stupně zrušen a věc byla vrácena k dalšímu řízení s tím, že Vrchní soud konstatoval, že na pohledávku P5 je nutno pohlížet jako na nevykonatelnou, na niž se nevztahuje ust. § 199 odst. 3, a že žalovaný nemůže zpochybňovat oprávnění osoby podepsat smlouvu o postoupení pohledávky z 23.12.2008 místo postupitele, a nemá tudíž právní význam tvrzení žalovaného, že smlouvu podepsala osoba neoprávněná, a dále že právní závěr Nejvyššího soudu v usnesení ze dne 16.12.2014, sp. zn. 30 Cdo 995/2014, se uplatní i v projednávané věci. (MSPH 59 INS 10401/2011)

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 16.12.2014 sp. zn. 30 Cdo 995/2014 dospěl k závěru, že notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sám o sobě nezakládá oprávněnému právní důvod pro přijetí vymáhaného plnění, nemá-li oprávněný na vymáhané plnění podle hmotného práva nárok. Dále shrnul, že povinná měla dluh ve výši 36,519.469,00 Kč, na který zaplatila ke dni 27.12.2007 celkem 32,269.846,36 Kč.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku dlužníka bylo zjištěno, že Mikhail Kindler vykonával funkci jednatele dlužníka od 23.5.2005 do 9.11.2009, funkci prokuristy vykonával od 22.12.2009 do 3.6.2010 a společníkem byl od 12.6.2008 do 17.9.2009.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 10401/2011 bylo zjištěno, že: -usnesením ze dne 6.2.2012 na čl. A-35 byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurs na majetek dlužníka, insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný; -žalobce jako věřitel č. 5 svým podáním doručeným zdejšímu soudu dne 27.7.2011 a doplněním ze dne 8.9.2011 a 13.2.2012 uplatnil svůj nárok vůči dlužníkovi přihláškou 6 dílčích pohledávek v celkové výši 26,148.395,84 Kč a podáním ze dne 24.4.2012 vzal svou přihlášku o dílčí pohledávku č. 6 v částce 13.440,00 Kč částečně zpět; -dle protokolu z přezkumného jednání ze dne 5.6.2012 insolvenční správce popřel dílčí pohledávku č. P5-1 co do pravosti, výše a pořadí, P5-2 co do pravosti, výše a pořadí, P5-3 co do pravosti a výše a dílčí pohledávky P5-4 a P5-5 nepopřel; dlužník měl stejné stanovisko jako insolvenční správce;

-na listu seznamu popřel správce pohledávku P5-1 co do pravosti, výše a pořadí, neboť pohledávka věřiteli nevznikla z důvodů: 1) pohledávka zanikla zaplacením B&H Instruments LLC, 2) právní nezpůsobilost postupitele B&H Instruments LLC, 3) postupní smlouva podepsána neoprávněnou osobou p. Stoklasou, 4) uznání dluhu/vznik zajištění sepsán ve střetu zájmů a v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, pořadí popřeno z důvodu akcesority zajištění vůči závazku k hlavnímu; P5-2, neboť pohledávka nevznikla z důvodů: 1) pohledávka zanikla zaplacením, 2) neplatnost postupní smlouvy, 4) uznání dluhu/vznik zajištění sepsán ve střetu zájmů, akcesorita zajištění; P5-3, neboť se jedná o příslušenství P5-1 a P5-2, přičemž příslušenství jako takové nemůže být po právu, pokud primární závazek samotný po právu není, akcesorita zajištění.

Z příloh založených žalobcem k jeho přihlášce č. 5, tj. výpis z obchodního registru Britských panenských ostrovů o právní subjektivitě společnosti Scabbers Enterprises Corp (BVI), výpis z obchodního registru Britských panenských ostrovů o dobré pověsti a bezdlužnosti Scabbers Enterprises Corp (BVI), potvrzení o osobách oprávněných jednat jménem nebo v zastoupení této společnosti, registr ředitelů a úředníků této společnosti, bylo zjištěno, že tato společnost byla společností existující a právně způsobilou postoupit v rozhodné době pohledávku společnosti B&H Instruments LLC. (MSPH 59 INS 10401/2011)

Z příloh založených žalobcem k přihlášce pohledávky a z příloh založených oběma účastníky do incidenčního spisu, jimiž jsou: opis a překlad osvědčení o existenci společnosti B&H Instruments LLC z 9.3.2012 včetně apostily, potvrzení státu Washington o správním zrušení společnosti B & H k 2.5.2005 a k 1.5.2008 včetně českého překladu a apostily, výpis z obchodního rejstříku státu Washington v angličtině včetně překladu a apostily obsahující potvrzení o správním zrušení společnosti B&H ke dni 1.5.2008 a 2.5.2005, usnesení VS v Praze ze dne 3.9.2012 čj. MSPH 99 INS 16100/2010, 1 VSPH 850/2012-A-90, obsah práva Washington (Reviced Code of Wahington)-Washington Business Corporation Act. (č. 23B) v oficiálním překladu soudního tlumočníka- Zákon o obchodních korporacích státu Washington bylo zjištěno, že v rozhodné době, kdy došlo k postupování pohledávek, společnost B&H Instruments LLC existovala, avšak byla z moci úřední zrušena, a tudíž nesměla provádět žádnou podnikatelskou činnost kromě takové, která souvisí s jejím ukončením či zrušením její činnosti nebo záležitostí, tzn., že mohla nakládat se svým majetkem, uspokojovat či přijímat možná opatření k uspokojení svých závazků, provádět veškeré nezbytné úkony, spojené s ukončením či zrušením svých podnikatelských aktivit atd.

Z opisu smlouvy o půjčce ze dne 31.3.2005 (v originálu s názvem Loan Agreement dated 31.3.2005 ) mezi společností Scabbers Enterprises Corp (BVI) jako půjčujícím a dlužníkem jako vypůjčovatelem bylo zjištěno, že se půjčující zavázal poskytnou dlužníkovi půjčku ve výši 25,300.000,00 Kč s úrokovou sazbou ve výši 6,5 % ročně na dobu 360 dní. Smlouvu za dlužníka podepsal Mikhail Kindler.

Z opisu smlouvy o půjčce ze dne 21.6.2006 (v originálu s názvem Loan Agreement dated 21.6.2006 ) mezi společností Scabbers Enterprises Corp (BVI) jako půjčujícím a dlužníkem jako vypůjčovatelem bylo zjištěno, že se půjčující zavázal poskytnou dlužníkovi půjčku ve výši 9,143.442,00 Kč s úrokovou sazbou ve výši 6,5 % ročně na dobu 360 dní. Smlouvu za dlužníka podepsal Mikhail Kindler.

Z opisů dopisů podepsaných dne 4.10.2007 adresovaných dlužníkovi společností Scabbers Enterprises Corp bylo zjištěno, že společnost Scabbers Enterprises Corp potvrzuje, že všechny finanční závazky vůči této společnosti jsou nyní připsány na společnost B&H Instruments LLC, která je nyní novým půjčujícím.

Z opisu smlouvy o půjčce ze dne 1.3.2006 (v originálu s názvem Loan Agreement dated 1.3.2006 ) mezi společností B&H Instruments LLC, zast. Martinem Stoklasou (generálním ředitelem) jako novým půjčujícím a dlužníkem jako půjčovatelem bylo zjištěno, že s ohledem na dopisy ze dne 28.2.2006 od Scabbers Enterprises Corp dlužníkovi nový půjčující přiděluje půjčovateli půjčku ve výši 26,922.255,00 Kč s úrokovou sazbou ve výši 6,5 % ročně na dobu 360 dnů. Smlouvu za dlužníka podepsal Mikhail Kindler.

Z opisu smlouvy o půjčce ze dne 5.3.2007 (v originálu s názvem Loan Agreement dated 5.3.2007 ) mezi společností B&H Instruments LLC, zast. Martinem Stoklasou (generálním ředitelem) jako novým půjčujícím a dlužníkem jako půjčovatelem bylo zjištěno, že s ohledem na dopisy ze dne 27.2.2007 od Scabbers Enterprises Corp (MSPH 59 INS 10401/2011) dlužníkovi nový půjčující přiděluje půjčovateli půjčku ve výši 9,594.214,00 Kč s úrokovou sazbou ve výši 6,5 % ročně na dobu 30 dnů. Smlouvu za dlužníka podepsal Mikhail Kindler.

Z opisu dodatku (apendixu) č. 1 ze dne 11.10.2007 bylo zjištěno, že celková výše půjčky činí 28,829.141,00 Kč. Za dlužníka apendix podepsal M. Kindler, za společnost B&H Instruments LLC podepsala osoba, jejíž podpis je nečitelný, ani není označeno, kdo je osoba, která za B&H Instruments LLC listinu podepsala.

Z opisu dodatku (apendixu) č. 2 ze dne 27.12.2007 bylo zjištěno, že celková výše půjčky činí 13,697.696,00 Kč. Za dlužníka apendix podepsal M. Kindler, za společnost B&H Instruments LLC podepsala osoba, jejíž podpis je nečitelný, ani není označeno, kdo je osoba, která za B&H Instruments LLC listinu podepsala.

Z příloh založených žalobcem k jeho přihlášce, resp. z opisu a překladu potvrzení o výkonu funkce manažerky společnosti Eleny Papapavlou včetně apostily, a opisu a překladu plné moci dané Elenou Papapavlou Martinu Stoklaskovi bylo zjištěno, že Elena Papapavlou jmenovaná dne 23.1.2003 do funkce manažerky společnosti B&H Instruments LLC udělila dne 19.12.2005 Martinu anonymizovano , anonymizovano plnou moc, aby jednal v záležitostech uvedených v plné moci za společnost B&H Instruments LLC. Jak Elena Papapavlou, tak společnost B&H Instruments LLC jsou řádně označeni, ovšem k osobě Martin anonymizovano je uvedeno pouze datum narození, není uvedeno bydliště či sídlo, státní příslušnost, či funkce, z čehož by bylo možné osobu Martin anonymizovano blíže identifikovat.

Z opisu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 23.12.2008 bylo zjištěno, že postupitel společnost B&H Instruments LLC zastoupená Martinem Stoklasou na základě generální plné moci ze dne 19.12.2005 postoupil společnosti žalobce jednající Natalií Kindler, manželkou tehdejšího jednatele dlužníka, pohledávku specifikovanou v preambuli smlouvy v celkové výši 16,194.135,25 Kč bezúplatně na postupníka, tj. společnost žalobce.

Z opisu dodatku č. 3 ke smlouvě o půjčce ze dne 1.3.2006 a dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 5.3.2007 bylo zjištěno, že žalobce, tj. věřitel jednající tč. Natalií Kindler a dlužník jednající Mikhailem Kindlerem, v tomto dodatku vyslovili, že věřitel má vůči dlužníkovi pohledávku v celkové výši 16,194.135,25 Kč a že strany mění podmínky všech dříve uzavřených smluv o půjčkách tak, že půjčka bude vrácena na účet věřitele do 1.1.2009 a že se jedná o půjčku účelovou určenou k podnikání.

Z výpisu z technologického centra MV ČR založeného v incidenčním spisu bylo zjištěno, že k osobě Martin anonymizovano , anonymizovano nebyly nalezeny žádné záznamy.

Z příloh založených žalovaným, kterými jsou: výpis z účtu dlužníka č. 1071010606/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., pořadové č. 6 z 30.6.2006, souhrnný výpis pohybu na účtu č. 1081010992/5500 za období 30.9.2005 až 20.1.2011 a číslo 1 z 29.12.2006, obratová rozvaha za rok 2008 s poznámkou: záloha LOFAT sml. 16.5.06 (MSPH 59 INS 10401/2011)

3.722.050 Kč a ručně psaný dodatek je smlouva mezi LOFATEM a Scabbers (je to úhrada za Scabbers) se podává, že dne 26.6.2006 na účet č. 1081010992/5500, tj. účet společnosti LOFAT SERVICES LTD, byla zaslána první platba z přehledu úhrady půjčky ve výši 3,722.050,00 Kč od dlužníka a v říjnu 2006 byla tato částka postupně zaslána na účet 1071011553/5050, VS 101006, tj. účet společnosti B&H Instruments.

Z výpisů z účtu dlužníka 1071010606/5500 pořadové č. 6 z 29.6.2007, č. 10 z 31.10.2007 (strana 1, 2), č. 12 z 31.12.2007 (strana 1, 2), a č. 3 z 30.3.2007 bylo zjištěno, že dne 15.6.2007 byla na účet č. 1071011553/5500, tj. účet společnosti B&H Instruments, zaslána částka ve výši 4,000.000,00 Kč, dne 3.10.2007 na tentýž účet částka ve výši 2,600.000,00 Kč, dne 11.10.2007 částka ve výši 1,000.000,00 Kč, dne 27.12.2007 částky ve výši 860.998,00 Kč; 2,065.406,00 Kč; 2,8 mil Kč; 2,9 mil Kč; 3 mil Kč; 3,9 mil Kč, a dne 27.3.2007 částka ve výši 9,143.442,00 Kč, tj. vše celkem 32,269.846,00 Kč. U všech plateb je uvedeno variabilní číslo 310305 (variabilní číslo odpovídá datu 31.05.2005, tj. datu, kdy byly uzavřeny 2 smlouvy o půjčce se společností Scabbers Enterprises Corp (BVI)).

Z výpisů z účtu dlužníka 1071010606/5500 pořadové číslo 2 z 29.4.2005 a číslo 5 z 31.5.2006 bylo zjištěno, že společnost Scabbers Enterprises Corp zaslala na účet dlužníka částky v celkové výši 34,454.534,11 Kč z titulu Loan Agreement dated 31.03.2005.

Z trestního spisu Obvodního soudu pro Prahu 1-3 T 10/2012 bylo zjištěno: Dne 28.2.2012 byla na obviněného Ing. Mikhaila Kindlera podána Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 1 obžaloba, že jako jediný jednatel poškozené společnosti HGF DEVELOPMENT s.r.o., IČO 272 30 392 (dlužník) uzavřel se společností LOFAT SERVICES LTD mandátní smlouvu, na jejímž základě měla společnosti LOFAT SERVICES LTD jako mandatář zprostředkovat koupi pozemku. Mandatáři byla vyplacena odměna ve výši 3,722.050,00 Kč, ač žádné plnění neposkytl, neboť činnost spojenou s koupí předmětného pozemku zajišťoval sám jednatel M. Kindler a tím způsobil škodu společnosti HGF DEVELOPMENT s.r.o. ve výši 3,722.050,00 Kč. Obdobně uzavřel obžalovaný smlouvu o zajištění správy a marketingu developerského projektu, na jejímž základě měla společnost TRIDENT IMPORT EXPORT S.A. vyvíjet činnost, směřující k zajištění koupě pozemků za odměnu ve výši 4,000.000,00 Kč a 2,600.000,00 Kč. Ač byla tato odměna společnosti TRIDENT IMPORT EXPORT S.A. vyplacena, nebylo společnosti HGF DEVELOPMENT s.r.o. žádné plnění poskytnuto, o čemž obviněný prokazatelně věděl a způsobil tak poškozené škodu ve výši 6,600.000,00 Kč. Obviněný tímto spáchal přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku a trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255 odst. 1, odst. 3 trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění do 31.12.2009. Obviněný k věci mimo jiné uvedl, že se společností TRIDENT IMPORT EXPORT S.A. žádnou smlouvu neuzavíral a jeho podpis na smlouvě je zfalšován. Je pravdou, že popsaný převod peněz uskutečnil, avšak společnost TRIDENT IMPORT EXPORT S.A. žádné peníze neobdržela, neboť tyto byly (MSPH 59 INS 10401/2011)

realizovány ve prospěch společnosti B&H Instruments LLC jako splátka dluhu ze dvou půjček od společnosti Scabbers, jež pohledávku postoupila právě společnosti B&H Instruments LLC. V odůvodnění obžaloby je mimo jiné uvedeno, že z bankovního účtu č.ú. 1071010606/5500, tj. účet společnosti HGF DEVELOPMENT s.r.o. Mikhail Kindler osobně dne 3.10.2007 zadal a autorizoval převod částky ve výši 2,600.000,00 Kč na bankovní účet č. 1071011553/5500, tj. účet společnosti B&H Instruments LLC a dne 15.6.2007 zadal na tentýž účet převod částky ve výši 4,000.000,00 Kč. Dne 26.6.2006 zadal a autorizoval obžalovaný převod částky ve výši 3,722.050,00 Kč na účet č. 1081010992/5500, tj. účet společnosti LOFAT SERVICES LTD. Lustrací GSM příslušnými orgány činnými v trestním řízení bylo zjištěno, že účet č. 1081010992/5500, tj. účet společnosti LOFAT SERVICES LTD byl ovládán kontaktní osobou s telefonním číslem, které je vedeno na paní Natalii Kindler, tj. manželku Mikhaila Kindlera a účet č. 1071010606/5500, tj. účet společnosti B&H Instruments LLC byl ovládán kontaktní osobou s telefonním číslem vedeným na společnost SOVJEN, která má souvislost s osobami Mikhail Kindler a Natalia Kindler. Z výpovědi svědkyně Ing. Zdeňky Kapalové, tj. osoby, která zpracovávala v rozhodné době účetnictví společnosti HGF DEVELOPMENT s.r.o., bylo zjištěno, že se společností Scabbers probíhaly nějaké finanční toky z titulu půjček, společnost LOFAT tam také figurovala, ale společnost TRIDENT IMPORT EXPORT S.A. nezná. Svědkyně vypověděla, že disponuje smlouvou o půjčce se společností Scabbers a tuto smlouvu musela obdržet od pana Mikhaila Kindlera. V průběhu výslechu svědkyně uvedla, že smlouva založená v trestním spisu má 8 stran, kdežto smlouva, kterou má k dispozici svědkyně má 10 stran. K částce 6,600.000,00 Kč se svědkyně vyjádřila tak, že tuto částku měla obdržet společnost B&H Instruments LLC na základě nějakých smluv. Z e-mailové korespondence mezi Ing. Zdeňkou Kapalovou, Tomášem Vondrákem a Mikhailem Kindlerem bylo zjištěno, že si předmětné osoby dohodly, že z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 23.12.2008 bude celková částka pohledávky Asýlie ve výši 16,194.135,25 Kč. Ing. Zdeňka Kapalová v jednom z e-mailů zasílá Tomášovi Vondrákovi vyčíslené korektury, na kterých se dohodla s panem Kindlerem ve vazbě na tvořenou smlouvu o postoupení pohledávek Asýlie. Z výpovědi svědka Vasyla Oleksiyenka, který se stal jednatelem dlužníka, bylo zjištěno, že nastoupil po té, co vznikla nedůvěra v osobu Mikhaila Kindlera. M. Kindler předal pouze částečné účetnictví, v němž navíc svědek zjistil nesrovnalosti, které nebyla schopna vysvětlit ani paní účetní. Oleksiyenko dále vypověděl, že po té, co se dotázal M. Kindlera na společnosti LOFAT a TRIDENT, resp. odkud se tyto firmy vzaly, jak vznikly a proč těmto firmám byly zaplaceny částky 3,700.000,00 Kč, 4,000.000,00 Kč a 2,600.000,00 Kč, odpověděl mu pan Kindler no a co, může být, teoreticky . Následně se svědek dotázal osob prodávajících předmětné pozemky, jejichž prodej měly zprostředkovat právě firmy LOFAT a TRIDENT, a tyto osoby odpověděly, že předmětné firmy neznají a vždy komunikovaly jen s panem Kindlerem. Následně vznikla otázka, proč částky 4,000.000,00 Kč a 2,600.000,00 Kč odešly na účet (MSPH 59 INS 10401/2011)

společnosti B&H Instruments LLC, když smlouva o zprostředkování prodeje byla psaná na společnost TRIDENT. Toto nedokázala vysvětlit ani účetní Ing. Kapalová, která celé účetnictví předávala insolvenčnímu správci společnosti HGF DEVELOPMENT s.r.o. M.Kindler byl zproštěn obžaloby.

Z výpovědi svědkyně Ing. Zdenky Kapalové bylo zjištěno, že jak pro společnost žalobce, tak pro dlužníka vedla účetnictví. Celé účetnictví předala Mgr. Benešovi, který jednal jako právní zástupce nového jednatele pana Oleksiyenka. Společnosti B&H Instruments LLC a Sccabers znala a v případě, že tyto společnosti evidovaly nějaké půjčky za dlužníkem, musely být vedeny v účetnictví. Svědkyně vypověděla, že ve společnosti žalobce figurovala pohledávka vůči dlužníkovi ve výši cca 16 mil. Kč, která byla původně ve výši cca 13 mil. Kč a následně narostla o poplatky a úroky.

Svědkyně rovněž potvrdila při svém výslechu v tomto řízení, že vedla e-mailovou korespondenci, která je založena v trestním spisu Obvodního soudu pro Prahu 1-3 T 10/2012 a potvrdila pravdivost své tehdejší výpovědi, kterou učinila v rámci předmětného trestního řízení.

Dle § 497 ObchZ ve znění do 31.12.2007 smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Dle ust. § 261 odst. 3 písm. d) obch. z. patří smlouva o úvěru dle § 497 a násl. obch. z. mezi tzv. absolutní obchody a řídí se obchodním zákoníkem bez ohledu na povahu účastníků závazkového vztahu. U smlouvy o úvěru může být věřitelem banka, právnická a i fyzická osoba. Vedle banky může jiná osoba poskytovat úvěr, pokud není poskytování úvěru spojeno s přijímáním vkladů od veřejnosti a pokud má osoba úvěr poskytující k této činnosti živnostenské oprávnění. Tento závěr vychází z § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění platných předpisů, podle něhož jsou bankami právnické osoby, které přijímají vklady od veřejnosti a je dovozováno i Českou národní bankou, že pouhé poskytování úvěru bez přijímání vkladů od veřejnosti není činností vyhrazenou jen bankám, a proto není vyžadováno povolení působit jako banka. Pokud je poskytování úvěru podnikáním, má povahu volné živnosti.

Dle § 135 odst. 1 a 2 ObchZ (stav do konce roku 2009) jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti. Ustanovení § 194 odst. 2 první až páté věty, odstavce 4 až 7 a § 196a se použijí obdobně.

Podle ustanovení § 323ObchZ. uzná-li někdo písemně svůj určitý závazek, má se za to, že v uznaném rozsahu tento závazek trvá v době uznání. Tyto účinky nastávají i v případě, kdy pohledávka věřitele byla v době uznání již promlčena (odstavec 1). Za uznání nepromlčeného závazku se považují i právní úkony uvedené v § 407 odst. 2 a 3 (odstavec 2). Uznání závazku má účinky i vůči ručiteli (odstavec 3). K ustanovení § 323 obch. zák. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 20. května 2010, sp. zn. 29 Cdo 910/2009, uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2011, pod číslem 87, vyložil, že (MSPH 59 INS 10401/2011) při posouzení uznání závazku, jež jménem společnosti s ručeným omezeným (jako dlužníka) učinil vůči sobě (jako věřiteli) její jednatel, je nutné zkoumat, zda jednatel nekonal v (nepřípustné) kolizi zájmů. Nevztahují-li se na právní úkon učiněný statutárním orgánem společnosti, jednajícím v rozporu se zájmy společnosti, ustanovení obchodního zákoníku o střetu zájmů, je nutno zabývat se i tím, zda takový právní úkon obstojí i z pohledu práva občanského.

Dle ust. § 101 odst. 1 písm. a) o.s.ř. k tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení a dle písm. b) tohoto ustanovení k dosažení účelu řízení jsou účastníci zejména povinni plnit důkazní povinnost a další procesní povinnosti uložené jim zákonem nebo soudem.

Dle § 120 odst. 1 o.s.ř. jsou účastníci povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.

Dle ust. § 201 odst. 4 IZ, jež je vyloženo rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2013, sen. zn. 29 Cdo 392/2011, jsou rozhodnutí insolvenčního soudu o pravosti, výši nebo pořadí pohledávek účinná vůči všem procesním subjektů.

S poukazem na citovaná ustanovení, výsledky dokazování a jsa vázán právním názorem Vrchního soudu v Praze vyjádřeným v usnesení ze dne 28. 4. 2015, č.j. 104 VSPH 424/2014-170, soud dospěl k závěru, že je na místě žalobu zamítnout částečně ve výši 14,070.660,22 Kč v případě dílčí pohledávky č. 1 pohledávky P5 a zcela zamítnout v případě dílčí pohledávky č. 2 a 3 pohledávky P5, neboť žalobce v průběhu řízení pouze částečně u dílčí pohledávky č. 1 pohledávky P5 prokázal, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 4,905.753,14 Kč.

Soud zjistil, že společnost Scabbers Enterprises Corp (BVI) uzavřela s dlužníkem dne 21.6.2006 smlouvu o půjčce ve výši 9,143.442,00 Kč a dále smlouvu o půjčce ve výši 25,300.000,00 Kč, půjčku dlužníkovi poskytla převody ze dne 20.4.2005 ve výši 860.998,36 Kč, 7,765.406,25 Kč a 16,684.687,5 Kč a ze dne 30.5.2016 ve výši 9,143.442,00 Kč na dlužníkův účet č. 1071010606/5500, což vyplývá z výpisů dlužníkova účtu. Nesplacenou část půjček ve výši 26,922.255,00 Kč a 9,594.214,00 Kč, tj. v celkové výši 36,519.469,00 Kč, následně společnost Scabbers Enterprises Corp (BVI) postoupila novému věřiteli společnosti B&H Instruments LLC , jenž s dlužníkem uzavřel na výše uvedené částky smlouvy o půjčce ze dne 1.3.2006 a 5.3.2007. Soud má z výpisů dlužníkova účtu č. 1071010606/5500 za prokázané, že dlužník uhradil na účet předchůdce žalobce č. 1071011553/5500 částky ve výši 9,143.442,00 Kč dne 27.3.2007, 4,000.000,00 Kč dne 15.6.2007, 2,600.000,00 Kč dne 3.10.2007, 1,000.000,00 Kč dne 11.10.2007, 860.998,00 Kč dne 27.12.2007, 2,065.406,00 Kč dne 27.12.2007, 2,800.000,00 Kč dne 27.12.2007, 2,900.000,00 Kč dne 27.12.2007, 3,000.000,00 Kč dne 27.12.2007, 3,900.000,00 Kč dne 27.12.2007, tj. celkem 32,269.846,00 Kč. Soud má za prokázané, že i platební převody ve výši 4,000.000,00 Kč dne 15.6.2007, 2,600.000,00 Kč dne 3.10.2007 je nutno považovat za splátky dluhu, protože byly charakterizovány (MSPH 59 INS 10401/2011) stejným variabilním symbolem jako ostatní splátky a rovněž byly provedeny prostřednictvím shodných účtů. Z částky 36,519.469,00 Kč zůstal nesplacen dluh ve výši 4,249.623,00 Kč. Skutková zjištění odpovídají závěru Nejvyššího soudu, na nějž byl zdejší soud odkázán Vrchním soudem v Praze, tedy že dlužník měl dluh ve výši 36,519.469,00 Kč, na který zaplatil ke dni 27.12.2007 celkem 32,269.846,36 Kč.

Společnost B&H Instruments LLC uzavřela dne 23.12.2008 smlouvu o postoupení s žalobcem. Vrchní soud k námitce žalovaného stran neplatnosti smlouvy o postoupení uzavřel, že žalovaný nemůže zpochybňovat oprávnění osoby podepsat smlouvu o postoupení pohledávky z 23.12.2008 za postupitele, neboť takové právo přísluší v dané věci pouze žalobci. Dlužníkovi bylo postoupení pohledávky známo. Vzhledem k tomu, že v čase postoupení již existoval závazek dlužníka vůči věřiteli pouze ve výši 4,249.623,00 Kč, přiznal soud žalobci úroky rovněž z této částky, a to za období od 23.9.2009 do 6.2.2012 ve výši 656.130,14 Kč, tj. celkem byla po právu určena pohledávka ve výši 4,905.753,14 Kč. Dílčí pohledávka č. 2 (smluvní pokuta vyplývající z NZ) a č. 3 (náklady oprávněného v exekučním řízení-přiznané exekučním příkazem-příslušenství není po právu) jsou akcesorické nároky vztahující se k dílčí pohledávce č. 1, proto byla žaloba v tomto ohledu zamítnuta.

Při zkoumání trvání závazku a jeho případné výše provedl soud rovněž důkaz trestním spisem Obvodního soudu pro Prahu 1, protože k rozhodnutí ve věci bylo třeba výslechu jednatele dlužníka Vasila Oleksiyenka a bývalé účetní dlužníka. Podrobný výslech byl proveden jiným soudem, proto jej zdejší soud při svém rozhodování v případě nového jednatele neopakoval a jeho závěry zohlednil, resp. provedl jako důkaz. Z výpovědí těchto svědků bylo zjištěno, že dlužník zaslal společnosti B&H Instruments LLC finanční částky, o nichž v dodatcích ke smlouvám o půjčce není žádná zmínka a účel jejich uhrazení společnosti B&H Instruments LLC neznal ani jednatel dlužníka Oleksiyenko ani účetní. Žalobcem předložené dodatky ke smlouvám o půjčce byly vyhotoveny poté, co již dlužník většinu svého dluhu věřiteli B&H Instruments LLC uhradil a navíc byly uzavřeny jednateli společností, kteří byli manželi, a proto pravdivosti skutečností uvedených v těchto dodatcích soud neuvěřil. Jak je soudu známo i z jiných řízení, manželé Kindlerovi vyhotovovali mnoho obdobných dokumentů právě za účelem nezákonného odvodu peněž dlužníka ve prospěch jimi ovládaných společností, což mělo zřejmě za následek dlužníkovu insolvenci.

Notářský zápis čj. NZ 718/2009, N 804/2009 učiněný JUDr. Václavem Halbichem, jímž žalobce prokazuje tvrzenou pohledávku za dlužníkem, v němž rovněž dlužník dal svolení k vykonatelnosti, soud sice po odvolacím řízení provedl jako důkaz, avšak i s ohledem na názor Vrchního soudu v Praze tvrzená výše dluhu nemůže obstát, zvláště pak se závěry vyplývajícími z ostatních důkazů, zejména z výpisů prokazujících průběžnou úhradu větší části dluhu žalovaným. Notářský zápis pouze konstatuje, že dlužník učinil o svém závazku prohlášení, ale neprokazuje pravdivost skutečností v notářském zápisu obsažených. Prohlášení bylo učiněno Mikhailem Kindlerem toho času jednatelem dlužníka a manželem v té době jednatelky žalobce Natalie Kindler. (MSPH 59 INS 10401/2011)

K podnětu žalobce, aby se soud vypořádal s rozhodnutím soudů v rámci exekučního řízení, není nutno přihlédnout, neboť rozhodnutí insolvenčního soudu je dle § 201 odst.4 IZ účinné pouze v rámci insolvenčního řízení a nemá tedy vliv na zjištění a závěry učiněné v exekučním řízení.

S ohledem na výše uvedené soud rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích I až III, neboť žalobce prokázal pouze část svého nároku vůči dlužníkovi.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto výrokem IV. dle ust. § 163 IZ a § 142 odst. 2 o.s.ř., neboť žalovaný měl ve věci částečný úspěch z celkové výše předmětu řízení 26,097.515,84 Kč byl úspěšný v částce ve výši 21,191.762,70 Kč, tj. 81,2 % zatímco neúspěšný byl v částce ve výši 4,905.753,14 Kč, tj. 18,8 %, tzn. rozdíl úspěchu a neúspěchu žalovaného činí 16,286.009,56 Kč, tj. 62,4 %, tudíž žalovanému náleží náhrada nákladů řízení ve výši 62,4 % z celkových nákladů řízení. Náklady řízení v celkové výši 27.200,00 Kč sestávají z odměny za zastupování advokátem dle ust. § 9 odst. 4 písm. c) a § 7 bodu 5 vyhl. č. 177/1996 Sb., ve výši 24.800,00 Kč za 8 úkonů právní služby (převzetí věci, podání vyjádření k žalobě, 2 x účast na jednání (3.6.2013, 4.2.2014), podání vyjádření k odvolání žalobce, vyjádření žalovaného ze dne 23.7.2015, vyjádření žalovaného ze dne 11.12.2015, účast na jednání (11.4.2016)) a 3.100,00 Kč a z částky ve výši 2.400,00 Kč za 3x režijní paušál a 300,00 Kč dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Žalovanému byla přiznána náhrada nákladů řízení ve výši 62,4 % za právní zastoupení JUDr. Janem Tryznou, Ph.D. ve výši 16.974,00 Kč bez DPH, neboť právní zástupce žalobce není jeho plátcem.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 18. dubna 2016

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová